نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی

2 استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان

چکیده

تحقیق توصیفی- همبستگی حاضر با هدف بررسی مسائل و مشکلات مدیریت پسماندهای روستایی در روستاهای شهرستان قزوین صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق، کلیه خانوارهای روستایی شهرستان قزوین بودند (31338N= ) که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه‌ای برابر با 464 نفر محاسبه و از طریق روش نمونه‌گیری چند مرحله‏ای تصادفی انتخاب و مطالعه شدند. روایی ابزار تحقیق از طریق پانلی از اساتید و کارشناسان صاحب‌نظر در این زمینه تأیید شد. نتایج نشان داد که در مجموع شش عامل با نام‌های مشکل مدیریت دفع نهایی پسماندهای خانگی (01/17 درصد)، مشکل فرهنگی- آموزشی پسماندهای خانگی (11/14 درصد)، مشکل بهداشتی پسماندهای خانگی (11/12 درصد)، مشکل دانشی و بهداشتی پسماندهای کشاورزی (97/8 درصد)، مشکل دانشی پسماندهای خانگی (99/6 درصد) و مشکل آموزشی پسماندهای کشاورزی (47/5 درصد) در مجموع 68/64 درصد از واریانس کل مربوط به مشکلات مدیریت پسماندهای روستایی را در منطقه مورد مطالعه تبیین نمودند.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Factor Analysis of Problems of Rural Waste Management in Qazvin Township

نویسندگان [English]

  • Parvaneh Safari Alamouti 1
  • Ali Shams 2

1 MSc. Student, Rural Development, University of Zanjan

2 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension, Communication and Rural Development, Faculty of Agriculture, University of Zanjan

چکیده [English]

The descriptive- survey research was conducted to evaluate the rural waste management problems in Qazvin Township. The statistical population was consisted of all rural households in Qazvin Township (N=31338) which were selected and studied base on Cochran sampling formula and using randomized multi-stage sampling method 464. The research tool was a researcher made questionnaire. In this field, the content and face validity was verified by an expert panel. The reliability of research tool was acquired by conducting a pilot study and calculation cronbach alpha coefficient equals to 0.9. Data were analyzed by SPSS/Win 18 software and exploratory factor analysis technique was used. The results revealed that six factors named as final disposal problem of household waste management (17/11 percent), educational and cultural problems of household waste (14/11 percent), health problems of household waste (12/11 percent), knowledge and health problems of agricultural wastes (8/98 percent), knowledge problem of household waste (6/99 percent),  and education problem of agricultural waste (5/47 percent) were explained as 64.68 percent of total waste problems in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural waste
  • Household waste
  • Problems and bottlenecks
  • Qazvin
گزارش سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور. 1393. قابل دستیابی در: www.imo.org.ir، آخرین دسترسی: 5 اسفند 1393.