نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف این مقاله تحلیل عوامل موثر بر کاهش بیگانگی اجتماعی جوانان روستایی شهرستان اردبیل می‌باشد. این تحقیق، از لحاظ هدف توسعه‌ای، و از لحاظ ماهیت توصیفی و پیمایشی و نیز از نوع تحلیلی است. در این تحقیق روش گرد‌آوری داده‌ها برای پاسخ‌گویی به سئوالات تحقیق، به دو صورت اسنادی (داده‌های ثانویه) و پیمایشی (داده‌های اولیه) و ابزار مورد استفاده در روش پیمایشی پرسش‌نامه و مصاحبه بوده است. روایی صوری پرسش‌نامه توسط پانل متخصصان مورد تایید قرار گرفت. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد30 پرسش نامه صورت گرفت و با داده‌های کسب شده و استفاده از فرمول ویژه آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS، پایایی بخش‌های مختلف پرسش‌نامه تحقیق 79 /0 الی 85/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج تکنیک تحلیل عاملی نشان داد مهم‌ترین عوامل موثر بر کاهش بیگانگی اجتماعی جوانان روستایی در منطقه مورد مطالعه شامل چهار مولفه ( تقویت سرمایه اجتماعی، تقویت سرمایه روان‌شناختی، تقویت ظرفیت‌های شناختی و باورهای دینی و ارتقای میزان برخورداری و حاکمیت فضای نشاط و امیدواری) است که مقدار واریانس و واریانس تجمعی تبیین شده توسط این چهار عامل 62/61 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Analysis of Effective Factors on Decreasing Alienation of the Rural Youth, Case Study: Ardabil County

چکیده [English]

The purpose of the present study was to analysis of effective factors on decreasing of rural youth social alienation decreasing in the Ardabil County. The research method was analytical -explanative survey type. It can be said that studied population in this study consists of all youth living in rural areas of Ardabil County in 2016 (N= 49297), among which 382 persons were selected as statistical sample using Cochran formula. Sample size was determined based on the Cochran’s formula and the required data were collected through questionnaires. Content validity of the questionnaire was confirmed by professors and experts and its reliability was determined based on Cronbach's alpha (0.79-0.85). In order to analyze the data, factor analysis model was used and the results of this model showed the most important factor reduction of youth social alienation in studied region includes four components (reinforcement of social capital, reinforcement of psychological capital, reinforcement of cognitive capacities and religion believes and promotion of enjoinment and overcoming of happiness space and hope) that explained variance and the cumulative variance by the five factors 61.62.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-Alienation
  • Youth
  • Crisis Identity
  • Rural Development
آراسته خو، محمد. 1369. نقد و نگرش بر فرهنگ اصطلاحات علمی-اجتماعی. تهران، نشر گستره.
پرهام، ب. (ترجمه). 1377. مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه‌شناسی، آرون، ر. انتشارات علمی و فرهنگی، تهران.
زکی، م.ع. 1388. بیگانگی اجتماعی جوانان، (مطالعه موردی: دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌های اصفهان). پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه، (2)3: 51-25.
فولادوند، ع. (ترجمه). 1377. بیگانگی و از خودبیگانگی، در خرد در سیاست، پتروویچ، ک. طرح نو، چاپ دوم، تهران.
فولادوند، ع. (ترجمه). 1372. آشنایی با فلاسفه بزرگ، مگی، ع. خوارزمی، تهران، چاپ اول.
قادرزاده، امید. رادمان، مهدی .1397. بی‌تفاوتی اجتماعی جوانان و گسست اجتماعی- فرهنگی (مطالعه پیمایشی جوانان شهر بوکان، ) فصلنامه علوم اجتماعی،  (5)2، 2-5.
گاردوی، ر. 1362. در شناخت اندیشه هگل، ترجمه باقر پرهام، تهران: آگاه.
محسنی تبریزی، ع .1381. آسیب‌شناسی بیگانی اجتماعی- فرهنگی، بررسی انزوای ارزشی در دانشگاه‌های دولتی تهران.  فصلنامه برنامه‌ریزی و پژوهش در آموزش عالی، فصلنامه.  (6)2 : 182- 119.
محسنی تبریزی، ع.1382. بیگانگی فعال و بیگانگی منفعل،  مطالعه موردی دانشجویان ایرانی. نامه علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، (2) 2: 146-131.
Berger, P.1980. the sociology of religion, Journal of Classical Sociology, 2 (6): 25-43.
Daugherty, T., K & Linton, J. 2004. Assessment of social alienation: psychometric properties of the SACS-R", Social Behavior And Personality,2(8): 323-328 .
Delaney, T.2004. Classical Social Theory, Aburn, NY: Legend Books.
Dean, D.G. 1960. Alienations and political apathy, social forces Journal, 3(83): 185-189.
Friedberg, R .1983. The lonely, Isolating, and alienating implications of myalgic  encephalomylities / chronic fatigue syndrome, Jornaol od Socilogy, 1 (3), 25-53.
Jones, M.  2008. Anxiety and containment in the risk society: theorizing young people and drug prevention policy. International Journal of Drug Policy, 1(5):367- 376.
Luthans, F. 2006.  Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction, Personnel psychology 60(3):541-572
Masi, CM., Chen, H., Hawkley, C., Cacioppo, T. 2014. A met analysis of interventions to reduce loneliness. Peers Sociology Psychological Review 15(3):219–266
Matthew, T., Danese, A., Wertz, J., Ambler, A., Arseneault, L. 2017. Social isolation, loneliness and depression in young adulthood: a behavioral genetic analysis, Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 2 1: 1- 29.
Mohan, J. & Tiwana, M. 1999.Personality and alienation of creative writers: a brief report, Journal of Personality and Individual Differences,  8(3): 1-21.
Murray, K. 2010. The dark side of religion, spirituality and the moral emotions: Shame, guilt, and negative religiosity as markers for life dissatisfaction. Journal of Pastoral Counseling, 4(2): 22-41.
Odgers CL, Caspi A, Bates CJ, Sampson RJ, Moffitt TE .2015. Systematic social observation of children’s neighborhoods using Google Street View: a reliable and cost-effective method. J Child Psychological Psychiatry, 5(31):1009–1017.
Rayce, SL., Holstein, BE., Kreiner., S. 2012. Aspects of alienation and symptom load among adolescents. Journal of Public Health, 1(91): 79-84.
Seligman, M.2014. Positive psychology: An introduction, Springer, 3(25): 111-121.
Seeman, M. 1966. Status and identity: the problem if inauthenticity, American Sociological Review, 9(12): 350-373.
Shankar, A., Hamer, M., McMunn, A., Steptoe, A. 2015. Social isolation and loneliness: relationships with cognitive function during 4 years of follow-up in the english longitudinal study of ageing. Psychosomatic Medicine, 7(5):161–170
Swami, V . 212. Psychometric evaluation of the Malay satisfaction with life scale, Social Indicators Research,  9(2): 25-33.
Tavis, I. 1969. Changes in the form of alienation: the 1900’s vs. the 1950’s, American Sociological Review,  1(3): 46 - 57.
Tiwari, p., Ruhela, S. 2015. Social isolation & depression among adolescent: A comparative perspective, 2nd International Conference on Social Science and Humanity, IACSIT Press, Singapore.
Victor, C.R.  &Yang, K.M. 2015. The prevalence of loneliness among adults: a case study of the United Kingdom. Journal of Psychology, 1(46):85–104
Yinger, J., & Milton, A. 1977.A Comparative study of the substructures of religion", Journal for the Scientific Study of Religion, 1(16):67-86.