نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 استادیاراقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 استادیار اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

طوفان‌های گرد و غبار معروف به بادهای 120 روزه در سیستان موجب ایجاد بزرگ‌ترین کانون گرد و غبار در شهرستان نیمروز شده است و روستاییان را با مشکلات عدیده‌ای در زمینه‌ی اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، بهداشتی و معیشت روبرو ساخته است. از این‌رو هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات گرد و غبار بر معیشت روستاییان شهرستان نیمروز می‌باشد. جامعه‌ی آماری پژوهش مورد نظر 895 خانوار بوده که بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد نمونه آماری به اندازه 318 نفر به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شد و سپس با استفاده از معادلات ساختاری و نرم افزار SMART PLS داده‌ها تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه‌ نشان داد که به ترتیب متغیرهای اقتصادی، بهداشتی و زیست محیطی گرد و غبار بیشترین تأثیر را بر معیشت روستاییان نیمروز داشته است. متغیر اقتصادی با ضریب 5/0 بیشترین میزان تأثیر را بر معیشت روستاییان داشته و گویه‌های این متغیر به ترتیب اولویت شامل هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی، کاهش درآمد روستاییان، کاهش قیمت اراضی، مقدار تولید محصولات زراعی و باغی و در نهایت سرمایه‌گذاری کشاورزی می-باشند. با توجه به بیشترین تأثیر گرد و غبار بر بخش کشاورزی پیشنهاد می‌گردد دولت جهت کاهش گرد و غبار اقدامات پیشگیرانه‌ای طبیعی و غیر طبیعی را در دستور کار قرار دهد و با توجه به ارتفاع باد در منطقه به نظر بهترین راهکار این باشد که با کشت درختان با ارتفاع زیاد مثل نخل و یا گز مقاوم به عنوان بادشکن، می‌توان تا حدودی گرد و غبار را در منطقه کنترل کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the effects of dust on the livelihood of villagers (Case study: Nimroz city)

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Bazzi 1
  • shseyedmahdi Hoseyni 2
  • Mohammad Ali Turki Anything 3

1 Master of Agricultural Economics, Sistan and Baluchestan University, Iran

2 Assistant Professor of Agricultural Economics, Sistan and Baluchestan University, Iran

3 Department of Agricultural Economics and Development, Payame Noor University

چکیده [English]

Dust storms known as 120-day winds in Sistan have caused the largest dust center in Nimroz city and the villagers with many problems in the field of economic, social, environmental, health and livelihoods have encountered. Therefore, the goal of this study is to investigate the economic effects of dust on the livelihood of villagers in Nimroz. The statistical population of the study was 895 households that based on krejcie and Morgan table, the number of statistical samples of 318 people was selected by cluster sampling and then using structural equation SMART PLS software and the data is analyzed. The results of the questionnaire data showed that economic analysis by a factor of 0/5 is most effective on rural livelihoods. Statements of this variable include the effect of dust on production costs in the agricultural sector with a coefficient of 0.79 has the greatest impact on the economic sector, followed by a decrease in rural incomes by a coefficient of 0.87, a decrease in land prices by a coefficient of 0/ 78, the amount of crop and garden production with a coefficient of 0.77 and finally agricultural investment with a coefficient of 0.55. Considering the greatest impact of dust on production costs in the agricultural sector, it is suggested that the government should put natural and unnatural preventive measures on the agenda to reduce dust, and also provide financial and non-financial support to farmers to help reduce the production costs of this sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dust Storms
  • Rural Economy
  • Structural Equations
  • SMART PLS Software
درویشی بلورانی، ع.، نبوی، الف.، عباسی، الف.، بهرامی، ح.، علوی پناه، ک.، محمدی، ح. و نظام محله، م. 1398. تحلیل مبانی نظری، معیارهای شناسایی و مدل­سازی طوفان­های گرد و غبار (با تأکید بر منطقه غرب آسیا). پژوهشکده بین المللی ژئوانفورماتیک دانشگاه تهران، www.sds-tc.com.
حبیبی، الف. 1396. آموزش کاربردی لیزرل، چاپ اول انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران.
رضوانی، ع. 1396. روابط متقابل شهر و روستا با تأکید بر ایران، چاپ هفتم انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران.
عزیزی، ق.، شمسی پور، م. و صفر راد، ط. 1392.  تحلیل آماری- همدیدی پدیده گرد و غبار در نیمه‌ غربی ایران. مجله محیط شناسی، 38 (3): 134-123.
فعله گری، ح، قبادی، م، قبادی, م، جلالی هنرمند، س و سعیدی، م. 1396. تأثیر رسوب ریزگردها بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود در شرایط آبیاری تکمیلی و دیم کرمانشاه. بوم شناسی کشاورزی9(2).
مؤمنی، م. و فعال قیومی، ع. 1391. تحلیل­های آماری با استفاده از spss، چاپ یازدهم سیمای دانش، تهران.
مرزی نوحدانی، م و فرشچی، پ. 1395. پیامد ریزگردها وچالش های حقوقی ایران در حوزه بین الملل،اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها،اردبیل.
نسترن،م، و فتاحی، س. 1388. سطح­بندی شهرستان های استان گلستان از نظر شاخص­های توسعه یافتگی با استفاده از روش تحلیل عاملی. جغرافیا و مطالعات محیطی (1)1: 55-43.
Moody, C. A., Martin, J. W., Kwan, W. C., Muir, D. C., & Mabury, S. A. 2002. Monitoring perfluorinated surfactants in biota and surface water samples following an accidental release of fire-fighting foam into Etobicoke Creek. Environmental science & technology, 36(4), 545-551.‏
McTainsh, G. H., & Lynch, A. W. 1996. Quantitative estimates of the effect of climate change on dust storm activity in Australia during the Last Glacial Maximum. Geomorphology, 17(1-3), 263-271.‏