نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

مشاغل خانگی در مناطق روستایی در راستای ماندگاری آن‌ها و عدم مهاجرت بسیار با اهمیت می‌باشد و بررسی آن می‌تواند در راستای اشتغال پایدار و به تبع آن توسعه پایدار ، با ارزش می ‌باشد. این امر در مناطقی که دارای تعداد زیاد روستا با جمعیت زیاد و اغلب بدون درآمد ثابت می‌باشند، از جمله مناطق روستایی استان اصفهان، از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد.
هدف از این مقاله تأثیر مشاغل خانگی بر ساختار اقتصادی از دیدگاه روستاییان با رویکرد مدل سازی معادلات‌ ساختاری می‌باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی – علی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیۀ روستاییان شاغل در مشاغل خانگی استان اصفهان می باشد که بر طبق اعلام مرکز آمار ایران در آبان سال 1395 برابر با 296581 نفر بوده اند که از فرمول کوکران برای محاسبه حجم نمونه آماری استفاده شد که بر این اساس حجم نمونه برابر با 384 خانوار برآورد شد. در ادامه با استفاده از روش نمونه‌گیری احتمالی ، پرسشنامه‌ها در بین 95 روستای استان اصفهان که به صورت تصادفی در سال 1398 انتخاب شده اند توزیع شد. نتایج نشان می‌دهد که اعتبار اندازه گیری شده هر پنج مدل اندازه گیری و نیز مدل پنج عاملی مرتبه دوم برای بررسی مشاغل خانگی قابل قبول می‌باشد. در نهایت رونق تولید (30/0)، افزایش سرمایه گذاری(18/0)، بهبود فضای کسب و کار(66/0) ، کاهش بدهی روستاییان(46/0) و کاهش مهاجرت (22/0) از بارهای عاملی را تبیین می نماید .

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Explaining the effect of home-based businesses on economic structure from the perspective of villagers with a structural equation modeling approach (Case study: rural areas of Isfahan province)

نویسندگان [English]

  • ahmad taghdisi
  • mohamad nilforosh

isfahan

چکیده [English]

Home-based businesses in rural areas are very important for their survival and non-migration, and its study can be valuable for sustainable employment and, consequently, sustainable development. This is very important in areas with a large number of villages with a large population and often without a fixed income, including rural areas of Isfahan province.
The purpose of this article is the effect of home-based businesses on economic structure from the perspective of villagers with a structural equation modeling approach. The present research is applied research in terms of purpose and descriptive-causal research in nature. The statistical population of the study includes all villagers working in home-based businesses in Isfahan province, which according to the Statistics Center of Iran in November 2016 was 296581 people. Cochran's formula was used to calculate the statistical sample size, based on which the sample size is equal to 384 households were estimated. Then, using probabilistic sampling method, questionnaires were distributed among 95 villages in Isfahan province that were randomly selected in 1398. The results show that the measured validity of all five measurement models as well as the second-order five-factor model is acceptable for surveying home-based businesses. Finally, production boom (0.30), increase in investment (0.18), improvement of business environment (0.66), reduction of villagers' debt (0.46) and reduction of migration (0.22) are among the factor burdens. Explains.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employment
  • home-based jobs
  • rural areas
  • economic structure
  • Isfahan province
آسایش، ح. 1389. اقتصادروستایی، تهران، دانشگاه پیام نور
آسایش حسین و قنبری نوذر، 1385 ،مدیریت روستایی در ایران(اصول، مبانی و مفاهیم کاربردی)، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.
آگهی، ح.، میرک زاده، ع. و تقی بیگی، م.1391. اولویت بندی عوامل مؤثر بر توسعه مشاغل خانگی زنان روستایی،  فصلنامه زن و جامعه، 3(3): 181-201.
ایزدی، ب.، رضائی مقدم، ک. و اسداله‏ پور، ع. 1395. سازه‌های مؤثر و موانع تحقق توسعه کارآفرینی در مشاغل خانگی بخش کشاورزی در مناطق روستایی شیراز،  علوم ترویج و آموزش کشاورزی، 12(1): 39-51.
پیشگاهی فرد، ز، و ام البنینی، پ. 1389.  آینده پژوهی وضعیت اشتغال زنان در منطقۀ خاور میانه ، پژوهش زنان، 7(3):89-97.
تقی‌بیگی، م.، آگهی، ح. و میرک‌زاده، ع.ا. 1393. بررسی موانع و راهکارهای مناسب توسعة مشاغل خانگی روستایی شهرستان اسلام‌آباد غرب،  پژوهش‌های روستایی، 5(2): 283-310.
حافظ نیا،محمد رضا،1389: مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ، انتشارات سمت ، چاپ 21.
حسین پور ،م. 1394، کار آفرینی و مشاغل خانگی ، اولین کنفرانیس بین‌المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب‌وکار.
دادوارخانی، ف. 1392. چالش های توسعه روستایی و اشتغال زنان ، تحقیقات جغرافیایی، 38(55): 177-188.
رودگر نژاد، ف. و کیاکجوری،ک. 1389. چالش ها و موانع توسعه کسب‌وکارهای خانگی، اولین همایش ملی توسعه مشاغل خانگی، تهران،صص 135-143.
مرکزآمارایران. 1395. سالنامه آماری، استان اصفهان.سلامی، ح. و انصاری، مهدی. 1395. نقش کشاورزی در ایجاد اشتغال و توزیع درآمد، مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی، 40(3):1-20.
سعدی، ح. و حیدری، ف. 1392. تعاونی های کسب‌وکار خانگی در استان همدان،  مجله توسعه کار آفرینی، 6(1): 87-104.
سعیدی مبارکه، آرزو.  1393. عوامل مؤثر بر توسعه کسب‌وکار زنان در حوزه مشاغل خانگی بر اساس مدل PEST (مطالعه موردی: شهر اصفهان)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مدیریت و حسابداری.
سید امیری، ن. 1378. بررسی و تعیین مؤثر در رشد و توسعه کسب‌وکار های خانوادگی در استان تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد،تهران.
شریف زاده، ا،. خواجه، ع. و عبدالله زاده، غلامحسین. 1393. آسیب شناسی توسعه کسب‌وکار های خانگی روستایی در استان گلستان، پژوهشهای روستایی، 5(1): 25 -18.
غلامی، ن. 1391. بررسی عوامل مؤثر بر راه اندازی کسب‌وکار خانگی و ارائه الگوی آن در شهر تهران، ماهنامه کار و جامعه، 143(1): 4-18.
غیاثوند، ف.، حسینی، ف. و ملک‌محمدی، ا. 1388. تحلیل موانع و محدودیت‌های توسعه اشتغال در تعاونی‌های تولیدی کشاورزی ایران، سومین کنگره علوم و ترویج آموزش کشاورزی.
فراهانی، ح. و الوندی،  م. 1398. تبیین چالش های کارآفرینی کسب وکارهای کوچک روستایی مطالعه موردی روستاهای شهرستان بیجار. نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 58(2): ۱۰۵-۱۱۹.
قاسمی، و. 1389. مدلسازی معادله ساختاری در پژوهشهای اجتماعی با کاربرد Amos Graphics. انتشارات جامعه شناسان، چاپ اول.
قدیری معصوم، م.، برقی، ح.، جمینی، د. و جمشیدی, ع. 1393.  وضعیت اشتغال در مناطق روستایی ایران طی سال‌های 1385 ـ 1335 (مطالعۀ موردی: مناطق روستایی استان اصفهان). پژوهش‌های جغرافیای انسانی, 46(2): 379-398.
مؤمنی، م. و فعالی قیومی، ع. 1391.  تحلیل های آماری با استفاده از SPSS ، چاپ هفتم، چاپ گنج شایگان.
گلرد، پ. 1398. زنان و کارآفرینی، سومین جشنواره زنان مدیر کارافرین، دفتر بانوان وزارت کار، تهران.
نجفی، ب. و صفا، ل.1393. بررسی کسب‌وکار های خانگی کارآفرینانه و موانع و چالش های توسعه آن در مناطق روستایی، نشریه کارآفرینی در کشاورزی، 2(1): 61-73.
پورکیانی پور، ن.، حسینی، م.، سمیعی، ر. و اشرفی، م. 1399. مدل‌سازی کارآفرینی زنان شهری بر اساس زنجیره ارزش کارآفرینی با رویکرد توسعه پایدار اجتماعی در استان گلستان. نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی. 58(2): ۱۳۹-۱۶۱
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 1398.
هفده تن، ح. 1389. آسیب شناسی فضای کارآفرینی در جمهوری اسلامی ایران، کار و جامعه، 120(1): 132-121.
یاری قلعه،  ف. 1390. بررسی و اولویت بندی موانع راه اندازی کسب‌وکار های خانگی از دیدگاه زنان روستایی و کارشناسان (مطالعه موردی:شهرستان روانسر)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی.
AltenBurg, T. Meyer-Stamer, J. 1999,  How to promote clusters: policy experiences from Latin America, World Development, 27(3): 1693-1714.
Baumgartner, H., & Homburg, C. 1995, Applications of structural equation modeling in marketing research: A review. International Journal of Research in Marketing, 13, 139–161.
Barrows, R. L. and Bromley, D.W., 1975, Employment Impacts of the Economic Development, Administration’s Public Works Program, American Journal of Agricultural Economics, 75) 1(: 46-54.
Cali, M., and Menon, C., 2013, Does Urbanization Affect Rural Poverty? Evidence from Indian Districts, The World Bank Economic Review, 27( 2): 171-201.
Çelik, M., and Tatar, M., 2011, Employment-unemployment Issues and Solution Suggestions Adiyaman Example, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business. 3( 2): 1211- 1226.
Dadvarkhani, F., 2006, Challenges of Rural Development and Women's Employment, Geographical Research, 38( 55): 171-188
Edwards, M. and Haines, A., 2007, Evaluating Smart Growth: Implications For Small Communities, Journal Of Planning Education And Research, PP. 49-64.
Fornell, C., et al. (1996). The American customer satisfaction index: Nature,
purpose, and findings. Journal of Marketing, 60(4): 7-18
Habbershon, T. Pistrui, J. and McGrann, M. 2006, Enterprising Families: Mindset and Methods for Wealth Acceleration in a Dynamic Marketplace. Journal of Rural Studies.
Kamete A., Tostensen A., and Tvedten I., 2001, From Global Village to Urban Globe, Urbanization and Poverty in Africa, Implication for Norwegian Aid Policy, Report 2011: 2 http://Cmi.No/Pdf/?File=/Publications/2001/Rep/R2001-2pdf? (January 2011).
Mambula, Ch. 2002, Perceptions of SME Growth Constraints in Nigeria. Journal of Small Business Management. 1(1): 58–65.
Rayfield,  J. and Croom,  B. 2010,  Program  needs  of  middle  school  agricultural  education teachers: A Delphi Study, Journal of Agricultural Education, 51(4): 131–141.
Roberts,  N. 2018,  Public  deliberation  in  an  age  of  direct  citizen  participation. American Review of Public Administration, 34(3): 315-353.
Seymour, N., “Women Entrepreneurs in the develoing world”. August caffman center for entrepreneurial leadership Digest. number01, 2001.
Shook, C. L., Ketchen, D. J. Jr., Hult, G. T.M.,&Kacmar, K.M. (2004),An assessment of the use of structural equation models instrategicmanagement research. Strategic Management Journal, 25, 397–404.
Walter, P. 2017. Introduction to the special issue toward buil- ding womensEntreprenearship, Theory&practice ,paris. OEC.Werts CE, Linn RL, Joreskog KG. Intra class reliability estimates; Testing structural assumptions, educational and psychological measurement, 1974;34(1), 177.