نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مکانیزاسیون، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 هیئت علمی گروه مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام

چکیده

با توجه به محدودیت‌های مختلف به‌منظور ارائه‌ی آموزش‌های حضوری به کشاورزان، استفاده از روش‌هایی که بتواند با حداقل زمان و هزینه، دستیابی به علوم جدید را ممکن سازد، بیش از پیش اهمیت دارد. یکی از این روش‌ها استفاده از فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات است که به‌طور قابل‌توجهی در بخش کشاورزی نیز در حال گسترش می‌باشد. ازاین‌رو شناخت عوامل موثر بر استفاده از این فناوری‌ها ضروری است. هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر استفاده از این فناوری‌ها در بین کشاورزان شمال خوزستان در سال 1399 بود. نمونه‌‏ای به حجم 150 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌‌ای انتخاب شد و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و رگرسیون لجستیک استفاده گردید. نتایج نشان داد که متغیر سن بر استفاده از آموزش‌های مبتنی بر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات دارای اثر معنی‌دار کاهشی است و به‌ازای هر سال کاهش سن، این آموزش‌ها 03/0 افزایش پیدا می‌کند. به‌ازای یک ساعت افزایش آموزش‌های ترویجی، 04/0 واحد و به‌ازای افرایش هر واحد درآمد کشاورز، استفاده از آموزش‌ها 14/0 افزایش پیدا می‌کند. اثر متغیرهای اندازه زمین و عضویت در تعاونی‌ها، بر استفاده از آموزش‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات غیر‌معنی‌دار بود. میزان حساسیت پیش‌گویی مدل رگرسیون، 8/75/0 و میزان تشخیص‌پذیری آن نیز 8/81/0 برآورد شد و به‌طورکلی در 3/79/0 حالات، مدل برآورد شده به‌درستی دسته‌بندی‌ها را پیش‌گویی نمود. با توجه به اثرگذاری بیش‌تر درآمد کشاورز بر استفاده از آموزش‌های مبتنی بر ICT، پیشنهاد می‌شود هزینه‌‌ی اینترنت برای بسترهای ارائه‌ی آموزش‌های کشاورزی مبتنی بر وب، تا حد امکان تعدیل گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the effective factors on the use of training based on information and communication technology in agriculture of North Khuzestan

نویسندگان [English]

  • rostam fathi 1
  • amir azizpanah 2

1 Ph.D. student of Agricultural Mechanization Engineering Agricultural Engineering Faculty.Agricultural Sciences & Natural Resources University of Khuzestan Mollasani, Khuzestan, Iran

2 Assistant Professor of Mechanical Biosystems at Agriculture Faculty, Ilam University.

چکیده [English]

Due to various limitations in order to provide face-to-face training to farmers, it is more important to use methods that can make access to new sciences possible with minimal time and cost. One of these methods is the use of information and communication technology, which is significantly expanding in the agricultural sector. Therefore, it is necessary to know the factors affecting the use of these technologies. The purpose of this study was to investigate the factors affecting the use of these technologies among farmers in northern Khuzestan in 1399. A sample of 150 people was selected using cluster sampling method and SPSS software and logistic regression were used to analyze the data. The results showed that the age variable has a significant decreasing effect on the use of training based on information and communication technologies and for each year of decreasing age, these trainings increase by 0/03 units. For one hour of increase in extension training, 0/04 units and for each increase of farmer income, use of training increased by 0/14 units. The effect of land size and membership in cooperatives on the use of ICT-based training was insignificant. The predictive sensitivity of the regression model was 0.75.8 and its detectability was 0.81.8 respectively. In general in 0.79.3 cases, the estimated model correctly predicted the categories. Due to the greater impact of farmer income on the use of ICT-based training, it is suggested that the cost of the Internet for web-based agricultural training platforms be reduced as much as possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • promotion
  • regression
  • internet
  • sustainable development