نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی رشته علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

2 استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،

چکیده

تولید محصولات کشاورزی به عنوان بخشی اثرگذار در توسعه کشور در ابعاد مختلف دارای اهمیت فراوانی است؛ اما با توجه به ضایعات تولید این محصولات در کشور که بنا به آمار بیش از30 درصد تولید کل محصولات است ضروری به نظر می‌رسد تا نسبت به تغییر شیوه‌های تولید از طریق همسو ساختن کشاورزان و روستاییان جهت استفاده از فناوری‌های نوین تولید توسط آنان از طریق راهکارهای ارتباطات مشارکتی اقدام عاجل صورت پذیرد. جامعه آماری این تحقیق، مروجان شاغل در جهادکشاورزی خراسان رضوی و مددکاران ترویجی مرتبط با جهاد کشاورزی استان بوده که بر اساس نمونه‌گیری غیراحتمالی، جمعیت نمونه به شرحی که اعلام شده انتخاب گشت. روش‌های بکار رفته «کیفی» و «کمّی» در این پژوهش به این شرح است که در ابتدا در روش «کیفی» از طریق «مصاحبه عمقی» با 15 تن از مددکاران کشاورزی در روستاهای تابعه مشهد مصاحبه شده و پاسخ‌های ارائه شده توسط نرم افزار Maxqda مورد تحلیل قرار گرفته و بر پایه این نتایج، ابزار سنجش با 40 گویه طراحی و از 220 مروج کشاورزی در سراسر استان خواسته شد تا نسبت به پاسخگویی اقدام کنند و سپس نتایج با استفاده از نرم‌افزار Spss مورد تحلیل قرار گرفت. هدف از این مطالعه، دستیابی به مدلی برای تببین اثرگذاری ارتباطات مشارکتی بر استفاده از فناوری‌های نوین تولید بین کشاورزان است. تمامی 8 فرضیه مورد نظر در این پژوهش با استفاده از آزمون انوا و تحلیل واریانس یک طرفه مورد بررسی و تایید قرار گرفت و در نهایت با استفاده از رگرسیون خطی، اثرگذاری متغیرها تایید شد. پیشنهاد می‌شود مروجان کشاورزی برای همسوکردن کشاورزان جهت استفاده از فناوری‌های نوین تولید از دانش و ابزار ارتباطات مشارکتی بهره‌مند می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of farmers' participatory communication on the use of new production technologies in Khorasan Razavi

نویسندگان [English]

  • Hadi Zareie 1
  • leila Niroomand 2
  • somayeh Tajeek esmaeily 2

1 PhD student in Communication Sciences, Islamic Azad University, East Tehran Branch

2 Assistant Professor and Faculty Member, Department of Social Communication Sciences, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran,

چکیده [English]

Production of agricultural products as an effective part in the development of the country in various dimensions is of great importance; However, considering the waste of production of these products in the country, which according to statistics is more than 30% of total production, it seems necessary to change production methods by aligning farmers and villagers to use new production technologies by them through communication solutions. Participate in urgent action. The statistical population of this study was the promoters working in Khorasan Razavi agricultural jihad and extension assistants related to the agricultural jihad of the province. Based on non-probability sampling, the sample population was selected as described. The "qualitative" and "quantitative" methods used in this research are as follows: At first, in the "qualitative" method, through "in-depth interviews", 15 agricultural workers in the villages of Mashhad were interviewed and the answers provided by the software Maxqda was analyzed and based on these results, the measurement tool was designed with 40 items and 220 agricultural promoters across the province were asked to respond and then the results were analyzed using SPSS software. The purpose of this study is to obtain a model to explain the impact of participatory communication on the use of new production technologies among farmers. All 8 hypotheses in this study were tested and confirmed using variance test and one-way analysis of variance, and finally, using linear regression, the effect of variables was confirmed. It is suggested that agricultural promoters use the knowledge and tools of participatory communication to align farmers to use new production technologies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participatory Communication
  • Agriculture
  • Rural
  • New Production Technology
افتاده، ‌ج. 1394. رسانه­های اجتماعی. انتشارات دفتر مطالعات و برنامه­ریزی رسانه­ها، تهران
امیدپور، ف. رحمانی فضلی، ع.، عزیزپور، ف. 1398. تحلیل عوامل مؤثر بر کاهش بهره‌وری فعالیت‌های کشاورزی مناطق روستایی(مورد مطالعه: بخش کاکاوند شهرستان دلفان). فصلنامه پژوهش‌های دانش زمین، 10(93): 37:-78
امیرپور، م.، بهرامیان، ش. 1394. مبانی کلی نظریه های ارتباط جمعی. انتشارات جامعه شناسان، تهران
بهرام‌پور ، ش. (ترجمه) .1390. ارتباطات توسعه در جهان سوم. ملکات، س.،  لزلی، ا. انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
جعفری، ا. 1393. ارتباطات مشارکتی در جامعه روستایی. انتشارات حریم دانش، تهران
خاتون‌آبادی، س. 1374. رادیو و ارتباطات توسعه ای. انتشارات سروش، تهران
دادگران، م. 1396. مبانی ارتباطات جمعی، انتشارات مروارید، تهران
داودی‌نصر، خ. 1394. تحلیل بهره‌مندی روستاییان از برنامه‌های رادیویی محلی ترویج کشاورزی در شهرستان ایلام. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی.
رضوی‌زاده، س. 1379. ارتباطات و توسعه، با نگاهی به نقش ارتباطات در توسعه روستایی. فصلنامه رسانه، 11(2): 64-21
ساعی، م. 1398. اثربخشی رسانه های دیداری،‌شنیداری و نشریه‌های ترویجی در انتقال دانش و اطلاعات به کشاورزان استان کرمان. فصلنامه پژوهش مدیریت و آموزش کشاورزی. 49: 58-46
فمی، ش.، زمانی‌میاندشتی، ن. 1382. ارتباطات مشارکتی مدل جدید ارتباطات توسعه برای توسعه روستایی. ماهنامه دام، کشت و صنعت. 51-52: 39-44.
علیزاده، ن. علیپور، ح. سادات میرترابی، م. موذن، ز. 1397. مولفه های تأثیرگذار بر تحول نظام ترویج کشاورزی ایران. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. 2(2): 345-331
طاعتی، ش. 1397. راهکارهای برنامه‌سازی تلویزیونی در حوزه آموزش کشاورزی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
کریمی گوغری، ح.، رضایی مقدم، ک.، رضایی، ع. 1397. تحلیل شبکه اجتماعی رویکردی نوین در تبیین نظام ترویج و آموزش ترویج کشاورزی تکثرگرا. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. 2-49 (2): 329-311
محمدپور، ا. 1397. ضد روش زمینه های فلسفی و رویه های عملی در روش شناسی کیفی. انتشارات لوگوس، تهران.
موسوی، م.، خسروی پور، ب. 1395. بررسی دانش کشاورزان نسبت به کشاورزی ارگانیک، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 21(4): 294-279
میکائیلی، ع.، فرهنگی، ع.، حسینی دانا، ح. 1399. سبک رهبری مشارکتی و تأثیر آن بر اثربخشی سازمانی در سازمآن‌های رسآن‌های با تاکید بر سازمان صدا و سیما. فصلنامه علمی رسانه‌های دیداری و شنیداری. 14(2) : 166-129.
مویدی، م.، حیاتی، د. 1394. ارزیابی اثربخشی برنامه های تلویزیونی کشاورزی از دیدگاه مخاطبان، مورد مطالعه استان فارس. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران. 11 (2): 165-181.
یوسفی، ح. روحانی، ع. و عاقل، ح. 1395.  مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست، بهمن ماه 1395 . اردبیل
Ajay Mamgain, Udit Joshi, Jaidev Chauhan. 2020. Impact of Social Media in Enhancing Agriculture Extension. Agreeculture & Foon, E:Newsletter. Volume 2 - Issue 9
‌Berrigan, F. J. 1997. Accsess. Some wasten models of community media. Paris. UNESCO.Mamgain. A., Udit. J., Jaidev Chauhan. 2020. Impact of Social Media in Enhancing Agriculture Extension. Agreeculture&Food:E-Newsletter. Volume 2 - Issue 9
Dorothy. R.,  Ondulo. J., AWUOR. F. 2020. Use of Participatory Approach to Determine Adoption of ICT Agricultural Services, Published in.  IST-Africa Conference (IST-Africa) 18-22 May 2020, Kampala, Uganda, Uganda  
FAO. 2016 .” Participatory Methods” Rome
Muhoro. M., Caroline. B., Ombaka. B. 2020. Participatory Communication Strategies Ued in theImplementation of Public Water Projects in Murang'a County, Case Study of Northern Collector Tunnel, Kenya, Journal of Arts & Humanities, Volume 09, Issue 05: 01-12
Ichplani، Pooja & Kumar، Archna & Mayberry، Jessica. 2018.  Engaging Rural Communities in Communication Processes:Lessons From Video Volunteers’ The Journal of Indiaunheard Program.
Prakash. Om., Mukherjee. A., Joshi. K., Joshi. P., and Singh Mahra. G. 2019. Use of ICT and advanced media for skilldevelopment in Agriculture. ICT and Social Media for Skill Development in Agriculture. Indian Agricultural Research Institute. New Delhi
van de Gevel. J., van Etten. J.,  Deterding. S. 2020.  Citizen science breathes new life into participatory agriculturalresearch. A review. Agronomy for Sustainable Development, Published onlion, 15 september 2020