نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانش آموخته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری و روستایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه

چکیده

کشور ما سالهاست به دنبال تعامل مسئولین با مردم و بلعکس بوده است. ایجاد مدیریت محلی از میان خود مردم محلی، نیز تداعی بخش همین موضوع است. در این میان حکمروایی خوب از طریق مؤلفه‌هایی مانند مشارکت، پاسخ‌گویی، ...می‌تواند اتصال‌دهنده همین موضوع باشد. در این پژوهش سعی بر این است که به مطالعه و تحلیل اثرات حکمروایی خوب بر بهبود شاخص‌های رفاه اجتماعی مناطق روستایی شهرستان فریدن بپردازد. این تحقیق ازلحاظ هدف کاربردی و به روش توصیفی- تحلیلی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه سرپرستان خانوار ساکن روستاهای شهرستان فریدن است که طبق آخرین سرشماری سال 1395 برابر با 23311 نفر جمعیت و 8430 خانوار است که از این تعداد با استفاده از فرمول کوکران 385 نفر به نمونه انتخاب شد. ابزار مورد سنجش پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن صوری و به‌وسیله اساتید دانشگاه محقق تائید شد و با ضریب آلفای کرونباخ توسط نرم‌افزار Spss23 پایایی پرسشنامه برای متغیرهای حکمروایی خوب 830/0 درصد و برای شاخص‌های رفاه اجتماعی 837/0 درصد به دست آمد. پرسشنامه به‌صورت کاملاً تصادفی بین ساکنین توزیع شد. در تحلیل نتایج ابتدا وضعیت حکمروایی خوب و رفاه اجتماعی مناطق سنجیده شد و سپس در ادامه به کمک آزمون همبستگی پیرسون رابطه و آزمون رگرسیون چندگانه میزان رابطه متغیر مستقل بر وابسته سنجیده شد. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد میان تمام متغیرهای حکمروایی خوب و رفاه اجتماعی رابطه متوسط تا قوی وجود دارد. در رگرسیون چندگانه نیز متغیرهای (حکمروایی خوب) 61 درصد از میزان واریانس (رفاه اجتماعی) را پیش‌بینی می‌کند. در این بین متغیر مسئولیت‌پذیری با ضریب بتای 300/0 بیشتر از سایر متغیرها در بهبود شاخص‌های رفاه اجتماعی تأثیر دارد. می‌توان این‌گونه عنوان کرد که احساس مسئولیت مدیران محلی طبق الگوی حکمروایی خوب باعث افزایش سطح رفاه اجتماعی روستاهای شهرستان فریدن می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effects of Good Governance on Improving Social Welfare Indicators in Rural Areas Case Study of Frieden County.

نویسندگان [English]

  • vakil heidari sarban 1
  • َََAhmad Momeni 2

1 University of Mohaghegh Ardabili

2 MSc Geography and Rural Planning, Department of Geography and Urban and Rural Planning, Faculty of Humanities, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.

چکیده [English]

Our country has been seeking the interaction of officials with the people and vice versa for many years. The creation of local management among the local people themselves is also associated with this issue. In the meantime, good governance through components such as participation, accountability, etc. can be the connecting factor. In this study, we try to study and analyze the effects of good governance on improving the social welfare indicators of rural areas of Frieden city. This research is applied in terms of purpose and is descriptive-analytical and correlational. The statistical population of the study is all heads of households living in the villages of Frieden city, which according to the last census in 2016 is equal to 23311 people and 8430 households, of which 385 people were selected using the Cochran's formula. The instrument was measured by the Mohaghegh Questionnaire, the validity of which was formally verified by Mohaghegh University professors. With Cronbach's alpha coefficient by Spss23 software, the reliability of the questionnaire for good governance variables was 0.830% and for social welfare indicators was 0.837. Percentage was obtained. Sampling was based on the principle of proportional division and the questionnaire was distributed randomly among residents. In analyzing the results, first the good governance situation and social welfare of the regions were measured and then with the help of Pearson correlation correlation test and multiple regression test, the relationship of independent variable to dependent was measured. Pearson correlation results showed that there was a moderate to strong relationship between all variables of good governance and social welfare. In multiple regression, variables (good governance) predict 61% of the variance (social welfare). Meanwhile, the responsibility variable with beta coefficient of 0.30% is more effective than other variables in improving social welfare indicators. It can be said that the sense of responsibility of local managers according to the pattern of good governance increases the level of social welfare of the villages of Frieden city

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good Governance
  • Social Welfare
  • Rural Areas of Frieden County
حیدری ساربان، و. ابراهیم پور، ح. نعمتی، و. 1394. توسعه روستایی با تأکید بر الزامات مدیریتی، انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی، نوبت اول.
حیدری‌ساربان، و. یاری حصار، ا. صائب، ش. 1396. بررسی اثرات گردشگری بر ارتقای شاخص‌های رفاه اجتماعی (مورد مطالعه: روستای اونار و کوجنق، شهرستان مشگین‌شهر)، فصلنامه رفاه اجتماعی، 16 (63): 127-157.
حیدری‌ساربان، و. 1395. تبیین عوامل مؤثر بر رفاه اجتماعی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان مشگین شهر)، مجله پژوهش‌های جغرافیای انسانی،  7(4): 567- 672. 
حیدری‌ساربان، و. 1393. سنجش و اولویت‌بندی مناطق روستایی بر حسب سطوح رفاه اجتماعی، مطالعه موردی: شهرستان پارس‌آباد، مجله برنامه‌ریزی فضایی (جغرافیا)، 4 (3): 61-76.
رحمانی‌فضلی.، ع.، منشی‌زاده، ر.، رحمانی، ب.، علیپوریان، ج.1396 . تحلیل جایگاه مدیریت روستایی مبتنی بر رویکرد حکمروایی خوب در توسعه پایدار روستایی، (مطالعه موردی: مقایسه بخش مرکزی کوهدشت و بخش لواسانات)، مجله پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی، 6(17): 152-133.
رحمانی‌فضلی، ع.، صادقی، م.، علیپوریان، ج. 1394. بنیان­های نظری حکمروایی خوب در فرایند مدیریت روستایی نوین، فصلنامه مدیریت شهری، 14(38):54-43.
رکن­الدین افتخاری، ع. فتاحی، ا. حاجی پور، م.1390. ارزیابی توزیع فضای کیفیت زندگی در مناطق روستایی مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان دلفان استان لرستان. فصلنامه پژوهش‌های روستایی،2(2):94-69.
شریف‌زادگان، م.ح. شمس‌کوشکی، ح. 1394. برنامه ریزی فضایی راهبردی برای حکمروایی یکپارچه منطقه­ای در منطقه کلانشهر تهران، فصلنامه مدیریت شهری، 3(4):296-273
شریف‌زادگان، م.ح.، قانونی، ح. 1396. تحلیل رابطه حکمروایی خوب کشورها و کیفیت زندگی شهرها، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، 17(66):221-185.
قادر مرزی، ح.، احمدی، ح.، احمدی، ع.، جوان، ف. 1397. تحلیلی بر تأثیر حکمروایی خوب در بهبود کیفیت زندگی روستایی مطالعه موردی شهرستان دهگلان، فصلنامه علمی پژوهشی و بین­المللی انجمن جغرافیای ایران، 5 (5):190-175.
Adisalem M., 2015. The Performance of Good Governance on Land Administration at Local/Woreda Level: The Case of Naeder Adet Woreda, Tigiray Region, Ethiopia. Inter. J. Polit. Sci. Develop. 3(8): 1-11.
Adinhevand, H.2017. Analysis of Sustainable Development and Social Welfare, Switzerland", Ecological Economics, 5 (32), 481-483 
Barker , D 2000. Local Govenance : a m0del of sustainable rural resouece manngement for the third world Int . J.ageiculture resources , governance and ecology , 1) 1): 55-43 .
Fałkowoski, Jan., 2013. Political accountability and governance in rural areas: Some evidence from the Pilot Programmed LEADER+ in Poland, Journal of Rural Studies, 32, (2): 70–79.
Ivankina, Lubov, , & Latygovskaya,Tatjana, 2015. Modern Social Welfare in The Light of The Sustainability Model, Procedia - Social and Behavioral Sciences. )166(: 111–115.
Kardos, Maikel. 2012. The reflection of good governance in sustainable development strategies, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 7(58): 1166-1173.
Mdee, A.  and Thorley, L. 2016. Good governance, loval government, accountability and service delivery inTanzania, An ESRC Research Project.
Stark, Nancy 2010. Effective Rural Policy Research Institute , U.S.A.
Usón, Tomás J., Klonner, Carolin, Hofle, Bernhard, 2016. Using participatory geographic approaches for urban flood risk in Santiago de Chile: Insights from a governance analysis, Environmental Science & Policy  (66): 62–72.
Woreda H. 2017. Decentralized Good Governance in Rural Land Administration: The Case of, IJEDR .2(5): 131-142.
World Bank. 2017. Governance and the law, Washington, DC.