نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

امروزه توسعه اقتصادی سکونتگاه‌های روستایی مهم‌ترین راهکار توسعه روستایی در کشورهای جهان سوم محسوب می‌شود مؤسسات مالی و صندوق‌های قرض‌الحسنه زیادی وجود دارند که می‌توانند از طریق ارائه اعتبارات خرد با بهره کم نقش بسزایی در توسعه اقتصادی روستاها در بخش‌های مختلف، کارآفرینی، اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی داشته باشند از این رو پژوهش حاضر به تحلیل اثرات صندوق کارآفرینی امید در توسعه اقتصادی سکونتگاه‌های روستایی شهرستان خوی می‌پردازد. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از جهت روش توصیفی- تحلیلی است. گردآوری اطلاعات با بهره‌گیری از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی مبتنی بر پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفته است. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات، از مدل تصمیم گیری چند معیاره (TOPSIS) فازی و نرم‌افزار‌های Expert choice، SPSS ، GIS استفاده شده است. نتایج رگرسیون جهت بررسی میزان اثرات صندوق کارآفرینی امید در توسعه اقتصادی سکونتگاه‌های روستایی خوی، گویای تاثیرات زیاد صندوق کارآفرینی امید در توسعه اقتصادی روستا‌های مورد مطالعه است. همچنین ضرایب بتا نشان دادند که در بین شاخص‌های توسعه اقتصادی وارد شده به معادله رگرسیون، سهم صندوق کارآفرینی امید در شاخص کاهش وابستگی اقتصادی به دیگران بیشتر از سایر شاخص‌های اقتصادی می‌باشد. در ادامه نیز، به منظور شناسایی نقش صندوق کارآفرینی امید در هر یک از شاخص‌های اقتصادی به شناسایی اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیر مستقل بر متغیر وابسته پرداخته شده است. هر یازده شاخص، در سطح p=0/000 (99 درصد اطمینان) رابطه مستقیمی و غیرمستقیمی با صندوق کارآفرینی امید داشتند. در ادامه نیز، جهت بررسی و رتبه‌بندی شاخص‌های توسعه اقتصادی، با توجه به صندوق کارآفرینی امید، از نرم افزار Expert Choice استفاده شده است. نتایج نشان داد، شاخص افزایش سطح تولیدات به مقدار وزن به دست آمده 130/0، بیشترین میزان اهمیت و شاخص کاهش پیش فروش تولیدات به واسطه با مقدار وزن 065/0، کمترین میزان اهمیت را از دیدگاه متخصصان به خود اختصاص داده‌اند. در نهایت نتایج تحلیل فضایی سکونتگاه‌های روستایی با استفاده از مدل تاپسیس، بیانگر آن است که بیشترین کارآمدی در توسعه اقتصادی از لحاظ ایجاد طرح‌های اشتغال‌زایی در روستای مهلذان(رتبه 1) با میزان ارزش عددی 70/0 را داشته است و سایر روستاها در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Effects of Omid Entrepreneurship Fund on the Economic Development of Rural Settlements (Case Study: Khoy County)

نویسندگان [English]

  • Vahid Riahi 1
  • Farhad Javan 2
  • Omid Sheikhkanlu Milan 3

1 Associate Professor of Geography and Rural Planning, Kharazmi University, Tehran, Iran

2 PhD in Geography and Rural Planning, Kharazmi University, Tehran, Iran

3 M.A student of Geography and Rural Planning, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

. There are many financial institutions and good credit funds that can play a significant role in economic development by providing low-interest microcredit. Villages in different sectors should entrepreneurship, job creation and economic development, etc. Therefore, the present study investigates the effects of the Omid Entrepreneurship Fund on the economic development of rural settlements in Khoy city. The present study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical method. Data collection was done using two methods of library and field based on a researcher-made questionnaire. Also, in order to analyze the information, fuzzy multi-criteria decision model (TOPSIS) and Expert choice software, SPSS, GIS have been used. The results of regression to examine the effects of Omid Entrepreneurship Fund on the economic development of Khoy rural settlements, indicate the high impact of Omid Entrepreneurship Fund on the economic development of the studied villages. Beta coefficients also showed that among the indicators of economic development included in the regression equation, the share of Omid Entrepreneurship Fund in the index of reducing economic dependence on others is higher than other economic indicators. In order to identify the role of Omid Entrepreneurship Fund in each of the economic indicators, the direct and indirect effects of the independent variable on the dependent variable have been identified. All eleven indicators had a direct and indirect relationship with the Entrepreneurship Fund at the level of p = 0.000 (99% confidence). In order to review and rank the indicators of economic development, according to the Omid Entrepreneurship Fund, Expert Choice software has been used. The results showed that the index of increasing the level of production to the amount of weight obtained was 0.130, the highest importance and the index of decreasing the pre-sale of products due to the weight of 0.065, the least important from the perspective of experts. Finally, the results of spatial analysis of rural settlements using the TOPSIS model indicate that the most efficient in economic development in terms of creating employment projects in the village of Mahlzan (rank 1) with a numerical value of 0.70 And other villages are in the next ranks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Omid Entrepreneurship Fund
  • Economic Development
  • Rural Settlements
  • Khoy County
ازکیا، م. غفاری، غ. 1384. راهبرد توسعه روستایی با تأکید بر جامعه روستایی ایران، نشر نی: تهران.
افراخته، ح. 1390. مقدمه­ای بر برنامه­ریزی سکونتگاه­های روستایی، انتشارات پرهام: تهران.
بدری، ن. 1391. آشنایی با توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و توسعه صنایع روستایی، سازمان شهرداری و دهیاری­های کشور، بنیاد خواجه نصیرالدین طوسی.
رحمانی‌فضلی، ع. و عزیزپور، ف. 1397. تحلیل ظرفیت­های توسعه کارآفرینی در ناحیه روستایی دامغان، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 8(28): 133ـ156.
حکمت­نیا، ح. و موسوی، م،ن. 1396. کاربرد مدل در جغرافیا با تأکید بر برنامه­ریزی شهری و ناحیه­ای، ناشر آزادپیما: تهران.
رضوانی، م. ر. (1390). مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی توسعه روستایی در ایران. تهران: انتشارات قومس.
رکن­الدین افتخاری، ع. و سجاسی­قیداری، ح. 1389. توسعه روسـتایی بـا تأکیـد بـر کـارآفرینی. انتشارات سمت: تهران.
سعیدی، ع. 1377. توسعه پایدار و ناپایداری توسعه روستایی در ایران. فصلنامه مسکن و انقلاب، 87
عظیمی، ح. 1392. مدارهای توسعه­نیافتگی در اقتصاد ایران، چاپ چهاردهم نشر نی: تهران.
فرجی سبکبار، ح، حسینی، ع. عشورنژاد، ع. سلیمانی، ه. شیری­پور، م و احمدتوزه، و. 1394. تحلیل و ارزیابی توسعه سکونتگاهی در نواحی شهری استان آذربایجان­شرقی با ترکیبی نوین از روش­های تصمیم­گیری چندمعیاره. مجله آمایش جغرافیایی فضا، 5(17): 28ـ54.
فتحعلی، م. رحیم­نژاد، ح. و اردوخانی، م. .1397. مرروی بر نقش صندوق کارآفرینی امید در توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی. کنفرانس بین­المللی تحولات نوین در صنعتف اقتصاد و حسابداری، موسسه آموزش عالی علامه.
مطیعی لنگرودی، س ح. 1390. جغرافیای اقتصادی ایران (کشاورزی، صنعت، خدمات)، جهاد دانشگاهی مشهد.
میرزایی، م ر. 1390.  راهکارهای توسعه کارآفرینی و اشتغال­زایی روستایی، اندیشگاه شریف.
ملکی، س. کاملی­فر، م ج. و کاملی­فر، ز .1397. تحلیل فضایی شاخص­های توسعه اقتصاد منطقه­ای در استان آذربایجان شرقی. مجله آمایش جغرافیایی فضا، 8(27): 64-53.
ریاحی و. و نصیری­زارع، س. 1398. تحلیل فضایی طرح­های اشتغال­زایی روستایی ( مطالعه مورد: نواحی روستایی شهرستان طارم )، فصلنامه مطالعات برنامه­ریزی سکونتگاه­های انسانی، 5(52): 827ـ840.
مرکز آمار ایران. 1395. شناسنامه آبادی­های کشور، شهرستان خوی در سال‌ 1395. تهران، مرکز آمار ایران.
قاسمی، م. و جوان، ج. 1393. تبیین رابطه تنوع‌بخشی فعالیت‌های اقتصادی و توسعه پایداری روستایی مطالعه موردی: شهرستان مشهد. مجله پژوهش‌های روستایی، 5(2):237 ـ 262.
قاسمی، م. و یاراحمدی، م. 1399. بررسی نقش صندوق کارآفرینی امید در توسعه کسب‌وکارهای خرد در نواحی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان کاشمر)، مجله جامعه­شناسی اقتصادی و توسعه، 9(1): 219ـ242.
نراقی، ی، 1370. توسعه و کشورهای توسعه نیافته: مطالعه تحلیلی از جنبه­های نظری ـ تاریخی، شرکت سهامی انتشار.
نوراله­زاده، ا. 1394. نقش کارآفرینان و جایگاه صندوق کارآفرینی امید در برنامه­های توسعه روستایی، پایگاه اطلاع سانی صندوق کارآفرینی امید
یاسوری، م. 1386. مقدمه­ای بر اقتصاد روستایی با تأکید بر بخش کشاورزی، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد.
Brigesh  p , kirit ، c . 2013 . , Rural Entrepreneurship in India : challenge and problems , international gournal of Advance Research in computer science and Management studies , voll, hssue 2
Brower, c. 2004. Sustainable development: Exploring the contradictions, New York:Methuen
Dobrev, S. and Barnett, w. 2005., Organizational Roles and Transition to Entrepreneurship cademy of ,Management Journal,48(3), 433- 449.
Chowdhury, M.S., 2007. Overcoming Entrepreneurship Development Constraints: the Case of Bangladesh, Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 1(3). 240-25.
Garbie, I. 2016. Sustainability in Manufacturing Enterprises: Concepts, Analyses and Assessments for Industry 4.0. Springer.
Harpa E , Moica  S , Dana R .2014 . model of innovation in rural entrepreneurship, & International Confence Interdiscisplinarity in Engineering ؛ PP. 471 – 478 .
Jose Manuel, S., N. Irmgard & K. Richard. 2014. transforming economies: Making industrial policy work for growth, jobs and development. International Labour Office – Geneva: ILO
Kurniati  E . 2015 . Entrepeurial Empowerment of A gricul ture And Industrial sector Indonesia , Asian Economic and financial Review . 
Mosley,.2002. Sustainable development: differing perspectives of ecologists andeconomics and relevance to LDCS, world development Ray D. Bollman, Supplementary Planning Guidance on Rural Diversification.
Linh, T.N., Long, H.T., Chi, L.V, Tam, L.T .2019. Lebailly, P. Access to Rural Credit Markets in Developing Countries, the Case of Vietnam: A Literature Review. Sustainability, 11, 1468: 1- 18