نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

2 دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- استادیار گروه جغرافیا

چکیده

امروزه اکثر مردم به ویژه در مناطق روستایی از دسترسی به خدمات مالی مانند اعتبارات خرد چه در قالب تسهیلات و یا پس‌انداز محروم هستند. این در صورتی است که اعتبارات خرد می‌تواند انگیزه کارآفرینی را در میان افرادی که به فکر راه‌اندازی کسب وکار در مناطق روستایی با پتانسیل مانند دهستان رادکان هستند را تقویت کند. از این رو هدف تحقیق حاضر، شناسایی موانع و محدودیت‌های استفاده از اعتبارات خرد دولتی در توسعه فعالیت‌های کارآفرینی روستایی دهستان رادکان می‌باشد. این پژوهش از منظر پارادایم‌ جزء تحقیقات کیفی محسوب می‌شود و با رویکرد آسیب‌شناسانه و با غایت اکتشاف (موانع و مشکلات استفاده از اعتبارات خرد دولتی) به انجام رسیده است. در این پژوهش، از روش نظریه‌پردازی بنیانی و شیوه مصاحبه کیفی و عمیق نیمه ساختارمند، برای گردآوری اطلاعات و داده‌ها در 13 روستای مورد مطالعه استفاده شده است. بنابراین گردآوری داده‌ها ابتدا در سطح کتابخانه ای برای بررسی نظری مسئله و سپس با مصاحبه‌های ساختار نیافته و باز انجام شده است. جامعه نمونه را 29 نفر کارآفرین روستایی دهستان رادکان و 68 نفر مردم روستایی تشکیل داده‌اند. داده های جمع آوری شده از طریق تحلیل محتوایی مورد واکاوی قرار گرفتند و طی مراحل کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی طبقه بندی گردیدند. یافته های حاصل از تحقیق به استخراج مدل مفهومی موانع و محدودیت های استفاده از اعتبارات خرد برای کارافرینی منتهی شده است. بطوریکه یافته ها نشان داد کارآفرینان و مردم روستایی به دلیل وجود موانع و محدودیت‌های (اقتصادی، اجتماعی و نهادی –اداری) از جمله: کافی نبودن مقدار وام، طولانی بودن فرآیند اخذ وام، بهره و سود زیاد بانکها، پیچیدگی امور اداری و بانک و... از گرفتن وام منصرف می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying barriers and restrictions on the use of government microcredit in the development of rural entrepreneurship activities (Case study: Radkan Dehestan)

نویسندگان [English]

  • shadi khoob 1
  • Aliakbar Anabestani 1

1 M.A. student in Geography & Rural Planning

2

چکیده [English]

Today, most people, especially in rural areas, are denied access to financial services such as microcredit, whether in the form of facilities or savings. This is if microcredit can boost entrepreneurial incentives among people who are thinking of starting a business in rural areas with potential, such as Radkan County. Therefore, the aim of the present study is to identify the barriers and limitations of using public micro-credit in the development of rural entrepreneurial activities in Radkan village. From the paradigm perspective, this research is considered as a qualitative research and has been carried out with a pathological approach and with the aim of exploration (obstacles and problems of using micro-government credits). In this study, the method of basic theory and the method of qualitative and semi-structured in-depth interviews have been used to collect information and data in 13 studied villages. Therefore, data collection was done first at the library level for theoretical review of the problem and then with unstructured and open interviews. The sample population consisted of 29 rural entrepreneurs from Radkan village and 68 rural people. The collected data were analyzed through content analysis and classified through open coding, central coding, and selective coding. Findings from the research have led to the extraction of the conceptual model of barriers and limitations to the use of microcredit for entrepreneurship. The findings showed that entrepreneurs and rural people due to obstacles and restrictions (economic, social and institutional-administrative) such as: insufficient loan amount, long process of obtaining loans, high interest rates and interest of banks, complexity of administrative and banking affairs and ... They stop taking loans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Development
  • Microcredit
  • Rural Entrepreneurship
  • Fundamental Theory
  • Radkan County
زرین، م.ع.‌ 1395.  بررسی دلایل عدم گرایش کارآفرینان به استفاده از تأمین مالی جمعی (مطالعه موردی: مراکز رشد، پارک­های علمی-فناوری و بنیاد نخبگان استان تهران)، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی مهدی شیرمحمدی، مؤسسه آموزش عالی ارشاد دماوند.