نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی

3 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

 تغییر هزینه مصرفی خانوار در ایران یکی از مهم­ترین موضوعاتی است که از تغییرات اجتماعی و اقتصادی تأثیر پذیرفته است. توجه به مسئله تخصیص منابع محدود کشور و مدیریت جمعیتی الگوی مصرف خانوارهای کشور سبب شده تا بررسی تغییرات مصرف و عوامل مؤثر بر آن از اهمیت بالایی برخوردار باشد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر پویایی جمعیت و میزان تأثیرات عوامل اقتصادی بر تغییرات مصرف خانوارهای روستایی و شهری می­باشد. به‌منظور نیل به اهداف این مطالعه از روش پانل دیتا با تکیه‌ بر اطلاعات درآمد و هزینه و مصرف خانوار طی دوره 1395-1385 استفاده‌ شد. نتایج مطالعه نشان داد متغیرهای بیکاری و تحصیلات رابطه معکوس با مصرف خانوار دارند بطوری­که با افزایش یک درصد در این متغیرها، مصرف خانوار به میزان 36/5 و 57/9 درصد کاهش می­یابد. همچنین متغیرهای جمعیت، درآمد و هزینه کل با مصرف خانوار رابطه مثبت دارند بطوری­که با افزایش یک درصد در این متغیرها، میزان مصرف به ترتیب به میزان 6/8 ، 06/0 و 05/0 درصد افزایش می­یابد. با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می­شود سیاست­گذاری­های مناسب توسط دولت در جهت افزایش اشتغال و افزایش درآمد خانوارها صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of economic and social factors on the consumption of rural households

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Rastegaripour 1
  • Fatemeh Masahi 2
  • Azizollah Arbabi 3

1 Assistant Professor, Department of Agricultural Economic, University of Torbat Heydarieh

2 University of Torbat Heydarieh

3 Department of Technology and Engineering, Payame Noor University, Iran

چکیده [English]

Changing the pattern of household consumption in Iran is one of the most important issues influencing social and economic changes. Considering the issue of allocation of limited resources of the country and the management of demographic patterns of household consumption patterns, it is important to study the changes in the pattern of consumption and the factors affecting it. The main purpose of this paper is to study the effects of population dynamics and the impact of economic factors on the patterns of rural and urban consumption patterns. In order to achieve the objectives of this paper, panel data has been used with income data and household expenses during the period of 2007-2017.The results of the study showed that the changes in the household consumption pattern with the variables of education, population, unemployment, total income and household expenses are significant.And with a decline in education and unemployment, the rate of consumption increases and with the increase of other variables, ie population, total income and total cost of consumption increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Panel Data Model
  • Life Cycle
  • Income and Total Costs
شهرکی، م.، قادری، س. 1398. تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر مخارج سلامت خانوار. مجله پیاورد سلامت، 13 (2): 160-171.
گل خندان، ا. 1396. جهانی‌شدن و اندازه دولت. فصلنامه سیاست­های راهبردی و کلان، 3 (10): 39-62.
صادقی، ع.، طیبی، س. 1397. اثرات تحریم­های بین‌المللی و سایر عوامل تأثیرگذار بر نرخ تورم در ایران. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، 23 (74): 33-57.
میر شجاعیان، ح.، رسولی، م. 1395. تأثیر شاخص­های فضای کسب‌وکار برجذب مالیات­های مستقیم وغیر مستقیم. فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، 24 (80): 166-143.
برابادی، ف.، کرباسی، ع.، رستگاری پور، ف. 1395. بررسی عوامل مؤثر بر اشتغال بخش کشاورزی در ایران. دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی، 28 و 29 مهر، تهران.
زبیری، ه.، نادمی، ی. 1394. بررسی اثر شکاف نرخ ارز بر بیکاری در اقتصاد ایران با استفاده از روش مارکوف سوییچینگ. فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، 20 (1): 109-136.
شیری، م.، قاضی طباطبایی، م.، صادقی، ر.، راغفر، ح. 1394. بررسی نقش عوامل اجتماعی و جمعیتی در تغییرات الگوی مصرف خانوارها. نشریه محلی روستایی-شهری، 7 (1): 1-28.
صدیقی، ا.، اسدی، م. 1394. تورم و راهکارهای مقابله با آن در ایران، کنفرانس جامع و بین‌المللی اقتصاد مقاومتی، 30 آبان، بابلسر.
قدیری معصوم، م.، رضوانی، م. ر. و چراغی، م. 1395. تحلیل عوامل مؤثر در امنیت غذایی پایدار خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: شهرستان زنجان). فصلنامه پژوهش‌های روستایی، 7(4): 658-671.
رضایی، ف.، حقیق، ه. 1391. شاخص تمرکز بازار صنعت و بازده سهام شرکت‌های تولیدی. فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، 9 (25): 133 تا 159.
Aziz, A., Permana, I.,  Alfarisi,M. 2018. FACTORS AFFECTING HOUSEHOLD CONSUMPTION PATTERN. Electronic Journal. 10: 140-156.
Imran,m., mughai, k., aneel, s., makarevice,n. 2015. Unemployment and Economic Growth of Developing Asian Countries: A Panel Data Analysis. European Journal of Economic Studies 13(3):147-160.
Manzor,M., Siddiqui,A.2011. Impact of inflation on household consumption -a case of Pakistan International Research Journal of Finance and Economics 68:161-167.
Osuji,O.2020.  Effect of Inflation on Household Final Consumption Expenditure in Nigeria Journal of Economics and Development Studies 8(1)10.1564.
Soylu, O., Çakmak, I., Okur, F. 2018. Economic growth and unemployment issue: Panel data analysis in Eastern European Countries. Journal of International Studies, 11(1): 93-107
zeynalova Z. and mammadli m. 2020. Analysis of the Economic Factors Affecting Household Consumption Expenditures in Azerbaijan. Journal of Critical Reviews 20:7-17