نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربت حیدریه

2 کارشناس ارشد دانشگاه تربت حیدریه

چکیده

در این پژوهش میزان مصرف انرژی و کارایی آن برای تولید انار در مناطقی از شهرستان مه‌ولات استان خراسان‌رضوی با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها بررسی گردید. اطلاعات موردنیاز مطالعه از طریق تکمیل 80 پرسش‌نامه بین کشاورزان باغات انار در سال 2017 تکمیل گردید. با توجه به داده-های گرد‌آوری شده از مطالعه میدانی در خصوص نحوه انجام عملیات زراعی در مورد این محصول، مقادیر انرژی‌های نهاده و ستاده محاسبه و کارایی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که انرژی دو نهاده‌ی سوخت و کود ازته به ترتیب با 15/44 و 64/29 درصد، پرمصرف‌ترین نهاده‌های انرژی در تولید بودند. متوسط تولید محصول انار در روستای دوغ‌آباد 75/7043 کیلوگرم بر هکتار و کل انرژی مصرفی در باغ‌های انار آن 13383 مگاژول بر هکتار محاسبه شد. نتایج نشان داد که با کاهش مصرف کود شیمیایی و افزایش استفاده از ماشین آلات در باغات انار میزان میانگین کارایی افزایش می‌یابد. لذا پیشنهاد می‌شود که از کودهای شیمیایی در باغات انار کمتر استفاده شود. همچنین افزایش کاربرد ماشین‌های کشاورزی جهت صرفه‌جویی در وقت و افزایش کارایی پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Energy Consumption Pattern and Its Performance Review the Pomegranate Orchards Case Study: Dough Abad Village, Mahvelat City

نویسنده [English]

  • Tina tiiinaaamooo@gmail.com 2

1

2 University of Torbat Heydarieh

چکیده [English]

Abstract:
In this study, the amount of energy consumption and its efficiency for pomegranate fruit production in areas of Mahwalat city of Khorasan-Razavi, was investigated by data envelopment analysis approach. The information required for the study was completed by completing 80 questionnaires among pomegranate orchard farmers in 2017. According to the data collected from the field study on how to perform agricultural operations on this crop, the amounts of input and output energies were calculated and their efficiency was evaluated. The results showed that the energy of two inputs of fuel and nitrogen fertilizer with 44.15 and 29.64%, respectively, were the most consumed energy inputs in production. The average production of pomegranate in Dughabad village was 7043.75 kg / ha and the total energy consumption in pomegranate orchards was 13383 MJ / ha. The results also showed that with decreasing the use of chemical fertilizers and increasing the use of machinery in pomegranate orchards, the average efficiency increases. Therefore, it is recommended to use less chemical fertilizers in pomegranate orchards. It is also suggested to increase the use of agricultural machinery to save time and increase efficiency.

Keywords: Energy, Performance, Pomegranate, Mahvelat city, Consumption Pattern

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy
  • Performance
  • Pomegranate
  • Mahvelat city
  • Consumption Pattern
اسماعیل­پور­تروجنی، م.، عمادی، ب.، خجسته­پور، م. و کوثری­مقدم، آ. 1393. تأثیر اندازه و موقعیت باغ بر شاخص­های انرژی و اقتصادی تولید انار در شهرستان بهشهر. دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران.
اسفنجاری­کناری، ر.، شعبان­زاده، م.، جانسوز، پ. و امیدی، آ. 1394. بررسی کارایی مصرف انرژی در گلخانه­های تولید خیار استان تهران. مهندسی بیوسیستم ایران، (2): 134-125.
ایمان­مهر، ع. 1397. بررسی کارایی مصرف انرژی در تولید و عملکرد بادرنجبویه. یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران، 12-14 شهریور 1397، همدان.
بابایی، م.، رستگاری­پور، ف. و صبوحی­صابونی، م. 1391. بررسی کارایی گلخانه­های خیار با کاربرد رهیافت تحلیل پوششی بازه­ای. اقتصاد و توسعه کشاورزی، 26(2): 125-117.
خیبری، س.، بهروز، الف. ح. و شهیدی، ص. 1394. مقایسه کارایی زمین­های کشاورزی در دو حالت سنتی و بعد از اجرای طرح یک­پارچه­سازی اراضی با رویکرد تحلیل پوششی داده­ها. مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس تحقیق در عملیات، 31 اردیبهشت- 1 خرداد، مشهد.
داورپناه، س.، تهرانی­فر، ع.، داوری­نژاد، غ. ح.، آبادیا، خ. و خراسانی، ر. 1397. اثر اسید هیومیک روی برخی ویژگی­های فیزیکی و شیمیایی انار رقم اردستانی. مجله فناوری تولیدات گیاهی، 18 (1): 69-81.
طغرائی سمیرمی، م.، عارف­نژاد، م. و سبحانی، م. 1390. کاربرد تحلیل پوششی داده­ها در تجزیه و تحلیل کارائی عملکرد منابع انسانی. مجموعه مقالات سومین همایش ملی تحلیل پوششی داده­ها، 30-29 تیر، فیروزکوه.
عبدشاهی، ع.، تاکی، م.، گلابی، م. ر. و حداد، م. 1392. بررسی کارایی انرژی محصول گندم به روش تحلیل پوششی داده­ها (مطالعه موردی دشت مهیار شهرستان شهرضا). مجله اقتصاد کشاورزی، 7 (4): 57-74.
فتحی، ر.، امجد­پور، ف.، کوچک­زاده، الف. و عزیز­پناه، الف. 1397. الگو و کارایی مصرف انرژی تولید گندم دیم به کمک رویکرد تحلیل پوششی داده­ها، مطالعه موردی: شهرستان چرداول، استان ایلام. نشریه زراعت دیم ایران، (1): 33-46.
قادرزاده، ح. و پیرمحمدیانی، ز. 1398. بررسی کارایی انرژی در تولید سیب­زمینی استان همدان. مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 12 (2): 167-202.
گزارشات آمارنامه سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی، 1397
محمدی، ح. و مهری، م. 1394. بررسی کارایی استفاده از انرژی در تولید محصول پسته در استان یزد. مطالعات اقتصاد انرژی، (46): 134-113.
یعقوبی، ح.، الماسی، م.، باخدا، ح.، یعقوبی، ح. و یعقوبی، ع. 1392. بررسی و تعیین شاخص­های انرژی و اقتصادی باغات پرتقال (مطالعه موردی: شهرستان ساری). مهندسی زیست سامانه، 2(3).
کاظمی، ح. و زارع، س. 1393. ارزیابی و مقایسه جریان انرژی در مزارع گندم شهرستان­های گرگان و مرودشت. تحقیقات غلات، (3): 227-211.
Akcaoz, H., Ozcatalbas, O. and Kizilay, H. 2009. Analysis of energy use for pomegranate production in Turkey. Journal of Food, Agriculture and Environment, 7 (2): 475-480.
Ali, Q., T.I Khan, M. and N.I Khan, M. 2017. Impact of energy efficiency improvement on greenhouse gas in off-season tomato farming: Evidence from Punjab, Pakistan. Journal of Advances in Energy Research, 5 (3): 207-217.
Charnes, A., Cooper, W. W., Lewin, A. Y. and Seiford, L. M. 1994. Data envelopment analysis: theory, methodology and applications. Kluwer Academic Publishers, London.
Canakci, M. 2010. Energy use pattern and economic analyses of pomegranate cultivation in Turkey. Journal of Agricultural Research, 5 (7): 491-499.
Giampietro, M., Cerretelli, G. and Pimentel, D. 1992. Energy analysis of agricultural ecosystems management: human return and sustainability. Journal of Agriculture Ecosystems and Environment, 38: 219-244.
Liu, J. S., Lu, L. Y., Lu, W. M. and Lin, B. J. 2013. Data envelopment analysis 1978–2010: A citationbased literature survey. Journal of Omega, 41 (1), 3-15.
Loghmanpour Zarini, R., Yaghoubi, H. and Akram, A. 2013. Energy use in citrus production of Mazandaran province in Iran. Journal of African Crop Science, 21 (1): 61-65.
Mohammadi, A., Rafiee, S., Mohtasebi, S. S., Mousavi Avval, S. H. and Rafiee, SH. 2011. Energy efficiency Improvement and input cost saving in kiwi fruit production using data envelopment analysis approach. Journal of Renewable Energy, 36 (9): 2573-2579.
Nabavi Pelesaraei, A., Abdi, R., Rafiee, SH., Mobtaker, HG. 2014. Optimization of energy required and Greenhouse Gas Emissions analysis for Orange Producers using data envelopment analysis approach. Journal of Cleaner Production, (65): 311-317.
Ozalp, A., Yilmaz, S., Ertekin, C. and Yilmaz, I. 2018. Energy analysis and Emissions of greenhouse gases of pomegranate production in Antalya province of Turkey. Journal of Erwerbs-Obstbau, 60: 321-329.
Qasemi-Kordkheili, P., Kazemi, N., Hemati, A. and Taki, M. 2013. Energy consumption, input-output relationship and economic analysis for nectarine production in Sari region, Iran. International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 5 (2): 125-131.
Rafiee, Sh., Mousavi avval, S. H. and Mohammadi, A. 2010. Modeling and sensitivity analysis of energy inputs for apple production in Iran. Journal of Energy, 35: 3301-3306.
Royan, M., Khojastehpour, M., Emadi, B. and Ghasemi-Mobtakr, H. 2012. Investigation of energy inputs for peach production using sensitivity analysis in Iran. Journal of Energy Conversion and Management, 64: 441-446.
Tabatabaie, S. M. H., Rafiee, S., Keyhani, A. and Heidari, M. D. 2013. Energy use pattern and sensitivity analysis of energy inputs and input costs for pear production in Iran. Journal of Renewable Energy, 51: 7-12.