نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

مشارکت زنان در فعالیت‌های کشاورزی اهمیت بسیاری دارد. تحقیق حاضر با هدف تحلیل کانونی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در عملیات پس از برداشت محصولات کشاورزی در دشت مغان، به انجام رسید. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه باغداران دشت مغان (1303N=) بود که با استفاده از فرمول کوکران 210 نفر از آنان به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. به‌منظور تعیین روایی پرسشنامه از دیدگاه متخصصان استفاده شد و همچنین پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ (89/0) مورد تأیید قرار گرفت. متغیرهای وابسته تحقیق شامل حمل‌ونقل، انبار کردن، فرآوری، بسته‌بندی و بازاریابی بودند. عضویت در تعاونی تولید، شورای روستا، صندوق اعتبارات خرد و انجمن اولیا و مربیان نیز به‌عنوان متغیرهای مستقل مدنظر قرار گرفتند. نتایج نشان داد، باغدارانی که در تعاونی‌های تولید فعالیت می‌کردند، دارای مهارت‌های بازاریابی کمتری بودند، درحالی‌که باغداران عضو شورای روستا از مهارت‌های بالاتر برخوردار بودند. با توجه به یافته‏های تحقیق حاضر آموزش بیرونی (آموزشی همه‏جانبه اعضا و مدیران تعاونی توسط اداره تعاون، جهاد کشاورزی و سازمان‏های ترویجی و ... در زمینه فروش و بازاریابی محصولات خود) و آموزش درونی (یادگیری متقابل اعضای تعاونی‏ها و شوراهای روستایی از یکدیگر در زمینه بازاریابی و ...)، ایجاد ارتباطات شبکه‏ای در سطح فردی (سرمایه اجتماعی) و در سطح نهادی (سرمایه سیاسی)، اتخاذ سیاست‏های حمایتی از بخش تعاون و شورای روستا (بیمه محصولات، بازاریابی، اعتبارات) و ایجاد زیرساخت‏ها با دخالت صندوق‏های خرد روستایی با حمایت‏های دولتی پیشنهاد می‏گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Canonical Analysis of Social Factors Affecting the Participation of Rural Women In post-Harvest Operations of Agricultural Crops (Case Study: Moghan Plain)

نویسندگان [English]

  • Milad joodidamirchi 1
  • mozhdeh maleki 2
  • Yousef Hedjazi 1

1 College of Agriculture and Natural Resources University of Tehran

2 Department of Agricultural Extension and Education, University of Shiraz.

چکیده [English]

Women's participation in agricultural activities is important. The purpose of this study was Canonical Analysis of the social factors affecting the participation of rural women in post-harvest operations in Moghan plain. The statistical population of this study was all farmers of Moghan plain (N = 1303). Using Cochran's formula, 210 of them were selected as sample size. A researcher-made questionnaire was used to collect data. In order to determine the validity of the questionnaire from experts' point of view, its reliability was confirmed using Cronbach's alpha (0.89). Research variables included transportation, storage, processing, packaging and marketing. Membership in the production co-operative, village council, microfinance fund and parent association were also considered as independent variables. The results showed that horticulturists working in production cooperatives had less marketing skills, while village gardeners had better skills. According to the findings of the present study, external education (comprehensive training of members and co-operative directors by the Cooperative Office, Agricultural Jihad and Promotion Organizations, ... in the field of sales and marketing of their products) and internal training (mutual learning of cooperative members And rural councils on marketing, etc.), networking at the individual level (social capital) and institutional level (political capital), adopting supportive policies of the cooperative sector and village council (insurance Products, marketing, credits) and the creation of infrastructure with the involvement of rural microfinance funds with government support.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women's Participation
  • Social Factors
  • Canonical Analysis
  • Moghan plain
  • post-harvest operation
امیری، ز. فتاحی، ا. رفیعی، ح. 1396. بررسی بازار محصولات کشاورزی با تأکید بر سهم عوامل مختلف از منابع بازار (مطالعه موردی بازار انار استان یزد)، اقتصاد کشاورزی و توسعه،  25(3): 119-136.
حجازی، ی. میرترابی م، حسینی، م. 1390. مشارکت زنان روستایی در فعالیت­های پس از برداشت محصولات کشاورزی مطالعه موردی بخش آسارا شهرستان کرج، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 2-42 (1): 117-128.
فتاحی‌مقدم، ج. 1395. مدیریت انبارهای معمولی مرکبات. موسسه تحقیقانت علوم باغبانی، پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه گرمسیری کشور،دفتر شبکه ملی تلویزیونی کشاورزی و مدیریت دانش، نشر آموزش کشاورزی، چاپ اول.
کرمی‌دهکردی، ا. و بابایی، ر. 1396. تحلیل نیازهای اطلاعاتی زنان روستایی جهت مدیریت پایدار منابع طبیعی (مطالعه موردی در حوزه آبخیز قزل تپه استان زنجان)، علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 14 (1): 184-163.
درگاه آمار ملی ایران، 1395. شاخص های کلیدی، قابل دسترس (1399) در:  https://www.amar.org.ir
مدرسی‌عالم، ز، داودی، آ. 1396. واکاوی مشارکت زنان در ایران، مجله اقتصادی. 10: 138-111.
نجفی، ب. 1393. نسل جدید تعاونی‌های کشاورزی تجربیات جهانی و درس‌هایی برای ایران، اقتصاد کشاورزی، ویژه‌نامه، 3: 1-16.
نره‌ای، ن. صادقی‌عمروآبادی، ب. شهبازی، ن. و غلامی، ر. 1391. ارزیابی عوامل اجتماعی – اقتصادی مؤثر بر سرمایه اجتماعی زنان، زنان و خانواده، 7 (19):142-105.
وثوقی، م. یوسفی‌آقابین، ی. 1384. پژوهشی جامعه شناختی در زمینه مشارکت اجتماعی زنان روستایی روستای آغکند شهرستان میانه، نامه علوم اجتماعی، 25 (25): 139-123
Abass, A. B., Ndunguru, G., Mamiro, P., Alenkhe, B., Mlingi, N., and Bekunda, M. 2014. Post-harvest food losses in a maize-based farming system of semi-arid savannah area of Tanzania. Journal of stored products research, 57: 49-57.
Akintola, S. L., and Fakoya, K. A. 2017. Small-scale fisheries in the context of traditional post-harvest practice and the quest for food and nutritional security in Nigeria. Agriculture and Food Security, 6(1), 34.
Ashrafi, H., 2009. Gender dimension of agriculture and rural employment: special focus on Afghan rural women’s access to agriculture and rural development sector. Paper presented at the FAO-IFAD-ILO Workshop on Gaps, trends and current research in gender dimensions of agricultural and rural employment: differentiated pathways out of poverty. 31 March – 2 April 2009, Rome, Italy.
Asian Productivity Organization. 2006. Post-harvest management of Fruit and Vegetables in AsiaPacific Region. Retrieved January 2 2010, from http://www.apo-tokyo.org/00e-books/AG18_Post Harvest/AG-18_Post Harvest.pdf
Gill, J. K., Dhillon, M. K., and Sidhu, M. K. 2007. Women in agriculture: Impact of their participation on the home environment. International Journal of Rural Studies14(1), 1-7.
Hejazi, Y., MIRTORABI, M. S., and Hosseini, S. M. 2011. Communication factors influencing rural women’s participation in post harvest activities (A case study of women in Asara, Karaj).‏
Hoppe, R. A., and Korb, P. 2013. Characteristics of women farm operators and their farms. In J. Wallace and
A. Marshall (Eds.), Women-operated and family farms in the United States: Characteristics and trends
(pp. 1–56). New York: Nova Science Publishers.
Idrisa, Y. L., Sulumbe, I. M., and Mohammed, S. T. 2007. Socio-economic factors affecting the participation of women in agricultural co-operatives in Gwoza local Government, Borno State, Nigeria. Agro-Science6(2): 72-78.
International Labour Organization 2016. Women at Work: Trends 2016, International Labour Office,
Geneva, available at: www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-dgreports/—-dcomm/—-publ/
documents/publication/wcms_457317.pdf (accessed 15 February 2019).
Kolawole, O. D., Williams, S. B., and Awujola, A. F. 2010. Indigenous fish processing and preservation practices amongst women in Southwestern Nigeria.
Muhammad, F., Hassan, M. A., and Mehmood, T. 2020. An overview of the existing problems faced by Pakistani women in agriculture: conclusion and recommendation. Ecofeminism and Climate Change.
Routledge, B. R.,  Amsberg, J. V. 2003. Social capital and growth. Journal of Monetary Economics, 50, 167–193. Retrieved from http:// www.elsevier.com/ locate/econbase
Stratton, A., and Gallaher, C. A. 2019. Women in Agriculture. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-024-1179-9.