نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معماری

چکیده

روستاها برای اینکه بتوانند به کارایی متناسب خود دست یابند به خصوص در زمینه کارایی شغلی و توسعه انسانی در بین دهیاران و شوراهای روستایی باید به نقش فناوری اطلاعات توجه بیشتری داشته باشند. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی چگونگی توسعه انسانی و کارایی شغلی بر اساس فناوری اطلاعات در بین دهیاران و شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان نطنز می باشد. تحقیق حاضر از روشهای تحقیق توصیفی، تحلیلی استفاده خواهد کرد. همچنین این پژوهش از نظر هدف، کاربردی-توسعه‌ای است. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر دهیاران و شوراهای اسلامی روستاهای دارای دهیار بخش مرکزی شهرستان نطنز به تعداد 150 نفر می باشند که حجم نمونه به شیوه کل سرشماری به تعداد 150 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش مشتمل بر پرسشنامه(پرسشنامه فناوری اطلاعات، توسعه انسانی و کارایی شغلی) محقق ساخته با 38 سوال می باشد. روایی پرسشنامه به شیوه صوری و سازه ای بوده و پایایی آن نیز بر اساس آلفای کرونباخ به میزان 81/0 مورد تایید واقع شده است. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس تحلیل معادلات ساختاری در نرم افزار پی ال اس صورت پذیرفته است. نتایج بیانگر آن است که به طور کلی فناوری اطلاعات بر توسعه انسانی و کارایی شغلی در بین دهیاران و شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان نطنز اثرگذار بوده است که این امر به گونه ای بوده که فناوری اطلاعات بر کارایی شغلی با ضریب مسیر 0.27 و مقدار T 5.33، فناوری اطلاعات بر کارایی شغلی با ضریب مسیر 0.44 و مقدار T 7.17، تاثیرگذار بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of information technology in human development and job efficiency, among villagers and Islamic councils, in the villages of Natanz city

نویسنده [English]

  • sajedeh karimi

Assistant Professor, Department of Architecture

چکیده [English]

Villages need to pay more attention to the role of information technology in order to achieve their proper performance, especially in terms of job performance and human development, amongst village councilors and rural councils. The purpose of the present study is to investigate how human development, and job performance, are based on information technology among the villagers and the Islamic councils of the villages of Natanz. The present study will use descriptive, analytical research methods. This research is also applied-developmental in terms of purpose. The statistical population of the study consisted of 150 people in the villages of Natanz in the central part of the county of Natanz, consisting of village leaders and Islamic councils. The research instrument consisted of a researcher-made questionnaire (Information Technology, Human Development and Job Performance Questionnaire) with 38 questions. The validity of the questionnaire was formal and structural, and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha of 0.81. Data analysis was performed based on structural equation analysis in Smart PLS software. The results indicate that, in general, information technology has had an impact on human development, and job performance among the village councilors and village councils in the city of Natanz. The value of T 5.33, IT influenced job performance with path coefficient of 0.44 and T value of 7.17.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Development
  • Job Performance
  • Information Technology
  • Natanz County
آقایاری‎هیر، م. و طالبی‌فرد، ر. ۱۳۹۸. مطالعه اهمیت و نقش رویکرد آینده نگاری در توسعه پایدار روستایی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران، تهران، انجمن جغرافیایی ایران.
بدرقه، ع. 1385. استراتژی­های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ تهران: انتشارات روناس.
باقرزاده سامانی، ع.، امانی‌بنی، ب. و نریمانی، م. ۱۳۹۸. ضرورت وجود و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستاها، نخستین کنفرانس تدبیر علوم کامپیوتر، مهندسی برق، ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در جهان اسلام، مشهد، شرکت به اندیش آوران تدبیر قهستان.
باقرزاده‌سامانی، ع.، امانی‌بنی، ب. و نریمانی، م. ۱۳۹۸. تحلیل توانمندی دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات  در توسعه روستایی (نمونه موردی: استان چهارمحال و بختیاری)، اولین کنفرانس بین­المللی ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب­و­کارها، باکو، دبیرخانه دائمی کنفرانس.
برقی، ح. و قنبری، ی. 1389. تحلیلی بر نقش علم و فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی. نشریه راهبرد یاس، 24(1): 135-145.
تیموری‌طولابی، م. و محمدی‌نسب، م. ۱۳۹۸. نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعه کارآفرینی روستایی، همایش ملی کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات، بابلسر، دانشگاه مازندران.
حسینی، ع. و قاسمی، م. ۱۳۹۷. نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه منابع انسانی (مطالعه موردی: کارکنان سازمان تعاون روستایی استان فارس)، نخستین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و هنر (پژوهشکده مدیریت و توسعه ).
حیدری‌ساربان، و، صائب، ش. 1395. نقش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود وضعیت فنی و اقتصادی کشاورزان گندم‌کار مناطق روستایی شهرستان مشگین‌شهر، جغرافیایی سرزمین، 13(50): 17-31.
حیدری‌ساربان، و. 1394. نقش فناوری اطّلاعات و ارتباطات در توسعه اجتماعی مناطق روستایی، مطالعه موردی: شهرستان مشگین شهر. مطالعات توسعه اجتماعی -فرهنگی. ۴ (۲) :۸۵-۱۰۱.
خانلری، ا.، سلیمانی، ی.، قنبری، ب. و نجفی، ن. ۱۳۹۴. بررسی رابطه بین توسعه منابع انسانی و بهره­وری شغلی با بکارگیری فناوری اطلاعات(مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه ایلام)، کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی، مشهد، موسسه تحقیقاتی رایمند پژوه.
راشدنسب، خ. ۱۳۹۷. نقش فناوری اطلاعات در توسعه پایداری روستایی، ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی، تهران، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار-مؤسسه آموزش عالی مهر اروند.
رشادت‌جو، ح. 1395. تاثیر پذیرش فناوری اطلاعات بر توسعه حرفه­ای کارکنان با استفاده از مدل پذیرش فناوری در شرکت کانی کاوان، آموزش و توسعه منابع انسانی، 3(8): 123 -141 .
رضوی‌مشعوف، ج، ارمغان، س، استعلاجی، ع. 1397. تبیین نقش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (آی‌سی‌تی) در توسعه اقتصادی دهستان فیروزبهرام. فصلنامه جغرافیا (برنامه­ریزی منطقه ای)، 9(1): 573-587.
شیخ، ف.، حیدری مکرر، ح.، پیرانی، م. و شهرکی‌خمر، ز. ۱۳۹۸. نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعه روستاهای شهرستان نیمروز، نخستین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه­ریزی شهری و روستایی، تهران، مرکز بین المللی همایش­ها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام-موسسه آموزش عالی حکمت.
صرامی، ح. و بهاری، ع. 1389. نقش فناوری اطلاعات در توسعه روستایی –فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی –واحد شوشتر، 4(9): 1-18.
صفریان‌زنگیر، و.، صمدی، ب. و ملکی، ر. ۱۳۹۸. بررسی نقش فن­آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه جغرافیای روستاها (مطالعه موردی: روستاهای بخش انگوت، شهرستان گرمی)، اولین همایش ملی کیفیت در فضاهای معماری و شهری، زنجان، دانشگاه زنجان.
صیدائی، ا.، تقدیسی، ا.،  نادرخانی، ز. و تازیکی، ر. 1392. بررسی تأثیر فناوری اطلاعات روستایی بر توسعه روستایی بخش انگوران، برنامه‌ریزی فضایی، 3(3): 48-33.
عزیزمنش، ز.، صیدی، ف.، شرفی، و. و پوراشرف، ی. ۱۳۹۲. بررسی رابطه بین بهره­وری شغلی و توسعه منابع انسانی با بکارگیری فناوری اطلاعات (مطالعه موردی: کارکنان سازمان تعاون روستایی استان ایلام)، دومین کنفرانس بین­المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، قم، دانشگاه پیام نور.
عنابستانی، ع. و وزیری، س.1390. تحلیل آثار اجتماعی، اقتصادی و کالبدی فناوری اطلاعات در توسعه نواحی روستایی (مطالعه موردی:شهرستان گرگان)، پژوهش‌های روستایی، 2(1): 187-213.
فتحی، س. و مطلق، م. 1389. رویکرد نظری بر توسعه پایدار روستایی مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات، فصلنامه علمی پژوهش جغرافیای انسانی ـ 2(1): 66-47.
کمانی، م.، قرمزی، س. و فقیه، ن. 1395. نقش فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی و بهره­وری شغلی در سازمان تعاون روستایی استان فارس، مجموعه مقالات کنفرانس بین­المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران –مالزی.
محمدی‌زیتونی، ب. 1398. تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود عملکرد نیروی انسانی (مورد مطالعه: شرکت سهامی بیمه آسیا)، مجله توسعه و سرمایه، مقاله 6، 5(1): 147-173    .
مولائی‌هشجین، ن، امیری، م، محمدی، م. 1391. نقش دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در توسعه‎ی پایدار روستایی شهرستان مشکین‎شهر. پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 44(4): 147-168.
یاورزاده، م. و قریشی، س. ۱۳۹۳. بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر بهره­وری شغلی منابع انسانی سازمان، اولین سمپوزیوم بین­المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار، تهران، موسسه آموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.
Bagozzi, R.P. and Fornell, C. 1982. Theoretical concepts, measurements, and meaning, in Fornell, C. (Ed.), A second generation of multivariate analysis, Vol. 1, Praeger, New York, NY, pp.24-38.
Deka, G. and Malaya, D. 2011. ICT Its Role in e-Governance and Rural Development” , Communications in Computer and Information Science, Volume 191, Part 4: 210-222.
Fornell C., and Larcker D., 1981. Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research, 18 (1), 39−50.
Cigdem, A.C. 2018. Analyzing digital deivide within and between member and candidate countries of European Union. Government Information Quaterly, GOVINF-00529, Vol. 87, pp.4-5.
Mathur, A 2015. ICT and rural markets: Opportunities fir growth, the international information & library review.
Piterz,G., 2015. Telecenters for socioeconomics and rural development in latin America and the Caribbean, FAO, ITU,LADB, Washington D. C.
Pitikorn, T., M. Jon. 2018. Acess to and penetration of ICT in rural Indian, Telecommunications Policy, Vol.35, pp.141-145.