نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد بیرجند

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد بیرجند

چکیده

یکی از مشکلات اساسی کشورهای در حال توسعه، اتکای بیش از حد درآمد آنها به صدور یک یا تعداد محدودی از کالاهاست. به منظور کاهش وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت خام جهت گیری سیاست‌های صادراتی باید به سمت صدور کالاهای غیرنفتی تغییر یابد. چنین امری تحقق پیدا نمی کند مگر اینکه فرصت های موجود در صادرات بخش های مختلف شناسایی و از طریق رشد سرمایه گذاری در این حوزه به این فرصت ها جنبه عملیاتی بخشیده شود. یکی از مولفه های کلیدی اثر گذار بر توسعه صادرات و تجارت غیر نفتی بخصوص در بخش کشاورزی و به تبع آن توسعه روستایی، توجه به حوزه سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اثر پذیری کوتاه و بلند مدت آن بر رونق تجارت و رشد مولفه های توسعه روستایی می باشد. این مطالعه بر آن است تا به بررسی نقش سرمایه گذاری خارجی در استان خراسان رضوی بر توسعه تجارت خارجی آن و نیز تاثیر این دو پارامتر بر توسعه روستایی استان خراسان رضوی بپردازد. آمار و اطلاعات لازم از طریق سایت گمرک ایران و استان خراسان رضوی، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و سایر منابع کتابخانه ای برای دوره 1397- 1390 برای 40 شرکت صادرکننده کشاورزی منتخب استان که توسط اتحادیه صادرکنندگان معرفی شدند، و نیز تجزیه و تحلیل مولفه های توسعه روستایی به دست آمد. نتایج برآورد الگوی پانل برای داده های تابلویی نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دوره مورد مطالعه نقش مثبت و معنی داری بر تجارت استان خراسان رضوی و متعاقب آن تاثیر مثبت و معنی داری بر شاخص های توسعه روستایی داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Foreign investment and trade growth and its impact on rural development (Case: Khorasan Razavi)

نویسندگان [English]

  • Ali Rasoolian 1
  • Hosein Hakimpur 2

1 PhD student in Business Administration, Birjand Azad University

2 49/5000 Assistant Professor, Department of Business Administration, Birjand Azad University

چکیده [English]

One of the main problems of developing countries is that they rely heavily on income to export one or a limited number of goods. In order to reduce the dependence of Iran's economy on crude oil exports, the orientation of export policies should be shifted towards the export of non-oil goods. This will not happen unless the existing opportunities in the export of various sectors are identified and these opportunities are operational zed through the growth of investment in this field. One of the key components affecting the development of exports and non-oil trade, especially in the agricultural sector and consequently rural development, attention to foreign direct investment and its short-term and long-term impact on trade prosperity and growth of rural development components. Be. This study aims to investigate the role of foreign investment in Khorasan Razavi province on the development of its foreign trade and also the impact of these two parameters on rural development of Khorasan Razavi province. Necessary statistics and information through the customs website of Iran and Khorasan Razavi province, the Central Bank and the Statistics Center of Iran and other library resources for the period 2013 to 2019 for 40 selected agricultural exporting companies selected by the exporters' union, as well as component analysis rural development was achieved. The results of estimating the panel pattern for panel data showed that foreign direct investment in the study period had a positive and significant role on trade in Khorasan Razavi province and subsequently had a positive and significant effect on rural development indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Investment
  • Trade
  • Khorasan Razavi
  • Rural Development
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ، 1398.
آل‌احمد، ن.1393. نقش بازاریابی محصولات کشاورزی در توسعه صادرات. چهارمین کنفرانس ملی بازاریابی. تهران.
برهان‌زاده، ع. و دینخواه، ه. 1394. تدوین استراتژی و اولویت بندی استراتژی‌های صادرات پسته ایران با مقایسه رویکردهای فازی و QSPM. مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی،7(2): 1- 26.
ژاله‌رجبی، م. و مقدسی، ر. 1393. بررسی هزینه تجارت محصولات کشاورزی و عوامل مؤثر بر آن در تجارت ایران با کشورهای درحال توسعه. کنفرانس بین المللی آنلاین اقتصاد سبز، 1-13.
سیدنورانی، م. و محمدپور، ا. 1395. نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر صادرات. مجله تحقیقات اقتصادی. 8(19): 42- 63.
طاهری، م. 1397. نقش سرمایه‌گذاری خارجی بر بهبود کسب و کار و نیروی کار. فصلنامه مطالعات بازرگانی، 4(12): 21- 45.
طیبی، م.، فتحیان، م. و موسوی‌اشکوری، ش. 1386. برنامه‌ریزی راهبردی توسعه سیستم‌های هوشمند جاده­ای کشور، پژوهشنامه حمل ونقل، 4(4): 291-306.
کهنسال، م. و توحیدی، الف، ح. 1394. بررسی تجربی اثر نوسانات نرخ ارز بر تقاضای صادرات زعفران ایران: رویکرد پویای میان­گروهی تلفیقی. نشریه زراعت و فناوری زعفران، (1)3.
کرمی‌دهکردی، م. و کلانتری، خ. 1397. شناسایی مشکلات گردشگری روستایی استان چهارمحال‌بختیاری با استفاده از تکنیک تئوری بنیانی، پژوهش‌های روستایی، 2(3):1-30.
گمرک جمهوری اسلامی ایران. 1397. معاونت طرح و برنامه، سالنامه آمار بازرگانی خارجی ج.ا.ایران. دفتر آمار و خدمات ماشینی.
محمدزاده، س.ح.، کرباسی، ع. و کاشفی، م. 1395. مقایسه کاربردی لاجیت، پروبیت و توبیت در بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه زعفران، مطالعه موردی: قاین.4 (3) :239 تا254.
مرتضوی، ا.، زمانی، ا.، نوری، م. و هیمن، ن. 1390. بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات پسته ایران، مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی، 25(3) : 347 تا 354.
Anselin, L., Le Gallo, J. and H. Jayet. 2016. Panel Econometrics, in the Econometrics of Panel Data, Edithed by Laslo Matyas and Patrick Sevestre, Springer.
Bloom, A., Arian, f. and Rosrey, G. 2017. examined the effect of foreign capital inflows in various sectors on the growth of exports in rural areas. Journal of Rural Economy.Vol4.No12.
Ferve ,C., Beamish P. W. 2019. “A Resource-Based Approach to the Study of Export Performance”, Journal of Small Business Management, no.41, pp.242–261.
Lee, L. and J. Yu. 2010. "Estimation of Spatial Autoregressive Panel Data Models withFixed Effects", Journal of Econometrics, Vol. 154, PP. 165–185.
Lesage, J. P. 2016. "Spatial econometrics. Review literature and arts of the Americas", vol 121. PP 85- 101.
Myers, F. and Mohenn,S. 2013. Investigating the Impact of Foreign Investment on Research and Development in High-tech Industries and Low-tech Industries for French Enterprises. Journal of Development Economics. Vol11. No4.
Scherer. F. M. 2017. “Edwin Mansfield: An appreciation”, The Journal of Technology Transfer, Issue1/2, 30. Available at SSRN: http://ssrn.com
Zachariadis, M. 2018. “R&D, Innovation and Technological progress: A test of the Schumpeterian frame work without scale effects”,