نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 جغرافیاو برنامه ریزی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، محقق اردبیلی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه گردشگری با سلامت اجتماعی ساکنان روستایی دهستان سردابه از توابع روستایی شهرستان اردبیل می‌باشد. این تحقیق از لحاظ هدف، توسعه‌‌ای، و از لحاظ ماهیت، نیز از نوع علی-مقایسه‌ای است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه روستاییان بالای 15 سال ساکن در دهستان «سردابه» می‌باشد. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و بر اساس فرمول کوکران، تعداد نمونه مناسب برای این تحقیق 385 نفر بدست آمد؛ از سویی، برای برابری در آزمون و نتیجه، 385 نفر از روستاییان ساکن در دهستان فاقد گردشگری «بالغلو» به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. روایی صوری پرسش‌نامه توسط پانل متخصصان مورد تایید قرار گرفت. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد 30 پرسش‌نامه صورت گرفت. در نهایت، نتایج آمون tدر ارتباط با متغیر سلامت اجتماعی دو گروه نشان داد که به جز یک متغیر انطباق اجتماعی بین تمامی متغیرهای تحقیق (انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی و شکوفایی اجتماعی) با متغیر مستقل رابطه معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Survey of Tourism Relationship with Social Well-Being of Villagers in the Ardabil County, Case Study: Sardabhe Dehstan

نویسنده [English]

  • َArastoo yasri hesar 2

1

2 Geography and Rural Planning, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.

چکیده [English]

This paper aims to survey of tourism relationship with social well-being of villagers in the Ardabil County. This study is descriptive - analytical in terms of research methods, practical in terms of nature and is a library and field kind of research in terms of the type of data collection. The tool used in measuring the questionnaire was made by the researcher. It can be said that studied population in this study consists of all villagers living in rural areas of Ardabil County in 2017 (N= 85053), among which 385 persons were selected as statistical sample using Cochran formula. Sample size was determined based on the Cochran’s formula and the required data were collected through questionnaires. Content validity of the questionnaire was confirmed by professors and experts and its reliability was determined based on Cronbach's alpha (0.84-0.93). For data analysis, SPSS software was used. The results of research showed that there was a statistically significant positive relationship between social actualization, social acceptance, social contribution, and social cohesion and development of rural tourism. Finally, based on the results analysis, some applied recommendations have been provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Well-Being
  • Rural Development
  • Rural Tourism
  • Social Development
  • Ardabil County
پورافکاری، ن. 1392. بررسی عوامل مؤثر بر سلامت اجتماعی در شهرستان پاوه، فصلنامه علمی و تخصصی علوم اجتماعی،6 (18):60-41.
حاتمی‌نژاد، ح.، پرهیز، ف. کرمی، م. 1392. تحلیلی بر ظرفیت‌سازی گردشگری اجتماع محور، فصلنامه سپهر، 22 (82: 13-6.
حیدری‌ساربان؛ و. ملکی،ا. 1393. ارزیابی نقش گردشگری روستایی در توانمندسازی اجتماعی روستایی، مطالعه موردی: روستای ده‌زیارت، شهرستان بوانات، استان فارس، فصلنامه توسعه روستایی، (6)2: 298- 279.
حیدری‌ساربان، و. 1395. بررسی تطبیقی وضعیت سرمایه روان‌شناختی مناطق روستایی دارای گردشگر و فاقد گردشگر، مطالعه موردی: شهرستان اردبیل، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، (8)5: 61-47.
حیدری‌ساربان، و. 1395. بررسی رابطه گردشگری با هویت اجتماعی جوانان روستایی شهرستان اردبیل، مطالعه موردی: دهستان سردابه، فصلنامه برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، (19)5: 152-130.
فارسی‌نژاد، م. 1384. بررسی رابطه سبک‌های هویت و تعهد هویت با سلامت اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی دختران و پسران پایه دوم دبیرستان شهر تهران، پایان‌‎نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان‌شناسی دانشگاه تهران.
فتحی، م.، عجم نژاد، ر. خاک‌رنگین،م. 1391. عوامل مرتبط با سلامت اجتماعی معلمان شهر مراغه، فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دوازدهم، 4 (7): 243-225.
محسنی‎تبریزی، ع. 1383. وندالیسم، تهران، انتشارات آن.
محمد‌‎پورجابری، م. 1393. تحلیل نقش گردشگری بر کیفیت زندگی شهروندان با تأکید بر شاخص های ذهنی مورد: شهر فشم (شهرستان شمیرانات) فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 1(1):45-35.
ممتاز، ف. 1378. انحرافات اجتماعی، نظریه‌ها و دیدگاه‌ها، تهران، نشر انتشار.
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی .1387. عوامل اجتماعی مّؤثر بر سلامت، معاونت سلامت، دبیرخانه عوامل اجتماعی مّؤثر بر سلامت.
هزارجریبی، ج. ارفعی عین‌الدین، ر. 1389. اوقات فراغت و سلامت اجتماعی، فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 3 (10): 64- 39.
Beaumont, N, Dredge, D. 2012. Local tourism governance: A comparison of three network approaches. Journal of Sustainable Tourism.   18: 7–28.
Benarska, M. 2017.Tourism jobs and subjective well-being at work:  A cross national analysis, European journal of Tourism, Hospitality and Recreation, 52: 9-23.
Bennett, N., Lemelin, R.H., Koster, R. and Budke, I. 2017. A capital assets framework for appraising and building capacity for tourism development in aboriginal protected area gateway communities. Tourism Management, 334: 752-766.
Briedenhann, J. 2013. Socio-cultural criteria for the evaluation of rural tourism projects–a Delphi consultation .Current Issues in Tourism. 124: 379–396.
Camus, S., Hikkerova, L. Sahut, J.M. 2014. Systemic analysis and model of sustainable tourism. Int. J. Bus. 1(7), 350-365.
Deery, M, Jago, L. Fredline, L. 2015. Rethinking social impacts of tourism research: A new research agenda. Tourism Management, 331: 64-73.
Deloitte, R. 2013. Tourism: job and growth. The economic contribution of the tourism economy the UK (London, United Kingdom)
Diener, E. 2000. "Subjective wellbeing: Three decades of progress". Psychological Bulletin, 1252: 276-302
Ellis, S, Sheridan, L.A. 2016. Critical reflection on the role of stakeholders in sustainable tourism development in least-developed countries. Tourism Planning Development,  11: 467–471.
Goodwin, H .2010. Indigenous tourism and poverty reduction. In Tourism and Indigenous Peoples: Issues and Implication; Butler, R., Hinch, T., Eds.; Elsevier: Philadelphia, PA, USA.
Goodwin, H.  2013. Taking responsibility for tourism; good fellow Publishers Limited: Wood Eaton, UK, 1–256.
Hall, C.M. 2013. Policy learning and policy failure in sustainable tourism governance: from first-and second-order to third-order change. Journal of Sustainable Tourism.  19: 649–671.
Hall, C.M.; Gossling, S.; Scott, D.  2016. the Rutledge Handbook of Tourism and Sustainability; Rutledge: New York, NY, USA.
Helmy, E. 2008. towards integration of sustainability into tourism planning in developing countries: Egypt as a case study. Current Issues in Tourism. 711: 478–501.
Higgins, F. 2010. More than an ‘‘industry’’: The forgotten power of tourism as a social force, Tourism Management, 2 (7), 1192- 1208.
Ivlevs, A. 2017. Happy Hosts? International tourist arrivals and residents’ subjective well-being in Europe, Tourism Management, 25. 12- 23.
Larson, J.S. 2004. the world organization definition of health: - Social Versus Spiritual Health, Social Indicator Research, 38: 55-68.
Lucchetti, V.G.; Font, X. 2016. Community based tourism: Critical success factors. Available online: www. icrtourism.org/wp-content/uploads/2012/03/OP27.pdf (accessed on 10 February 2016).
MacGeregor, S. L. T. 2010. "Well-being, wellness and basic human needs in home economics". [On-line]. Available: http://www.consultmcgregor.com/ documents/publications/ well-being_ wellness_and_ basic_human_ needs_in_ home_ economics. pdf [2016/7/10].
Mbaiwa, J.E.; Stronza, A.L. 2014. The effects of tourism development on rural livelihoods in the Okavango Delta, Botswana. Journal of Sustainable Tourism. 18: 635–656.
McGehee, N.G., Lee, S., O’Bannon, T., and Perdue, R. 2010. Tourism-related social capital and its relationship with other forms of capital: An Exploratory Study. Journal of Travel Research, 49:486- 495.
Minnaert, L., Maitland, R., and Miller, G. (2012). Tourism and Social Policy: the Value of SocialTourism. Annals of Tourism Research, 362: 316–334.
Nunkoo, R., Smith, S. L. J., and Ramkissoon, H. 2016. Residents' attitudes to tourism: A longitudinal study of 140 articles from 1984 to 2010. Journal of Sustainable Tourism, 211: 5-25.
Park, D.B.; Yoon, Y.S. 2015. Developing sustainable rural tourism evaluation indicators. Int. Journal tourism Research, 13: 401–415.
Pesonen, J., and Komppula, R . 2017. rural wellbeing tourism: motivations and expectations,  Journal of Hospitality and Tourism Management, 17:150- 158.
Rollero, C., and De Piccoli, N. 2010. Does Place attachment affects social well-being? Revue européenne de psychologie appliqué60: 233-238.
Ruhanen, L. 2010. Progressing the sustainability debate: A knowledge management approach to sustainable tourism planning. Current Issues in Tourism. 115: 429–455.
Scheyvens, R.2010. Tourism for development: empowering communities; Prentice-Hall: Harlow, UK.
Shapiro, A. 2010. Marital status and social well-being: are the married always better of? , Social Indicators Research, 88: 329-346.
Sharpley, R. 2007. Flagship attractions and sustainable rural tourism development: The case of the Alnwick Garden, UK. Journal of Sustainable Tourism, 15: 125–143.
Siow May, L.; Abidin, Z.Z.; Nair, V.; Ramachandran, S.; Shuib, A. 2011: developing criteria and indicators for responsible rural tourism in Taman Negara National Park (TNNP), Malaysia. Malays. For. 74: 143–156.
Smith, M. 2017. Tourism, wellbeing and cultural ecosystem services: A Case Study of Őrség National Park, Hungary, European journal of Tourism, Hospitality and Recreation, 55: 25-39
Talbott, J. W. 2010. Human rights and human well-being, London: Oxford University Press.
Visit, B. 2014. marketing britain oversea and developing the visitor economy conline/. Available From:http:/WWW.Visitbrian Org/Access 5.01.14.
Weijers, D. M. 2010. Hedonism and happiness in theory and practice, PhD Dissertation in Philosophy, Victoria University.
Yeo, J. 2010. "The roles of economic and social resources in immigrants well-being in the United States". Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Philosophy in the Graduate School of the Ohio State University.
Zou, T.; Huang, S.S.; Ding, P2014. toward a community-driven development model of rural tourism: The Chinese experience, International Journal of Tourism Research. 16:261–271.