نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، تهران، ایران

چکیده

پژوهش ­حاضر به بررسی ارزیابی پایداری توسعه گردشگری در روستاهای نمونه گردشگری شهرستان نور با استفاده از روش‌شناسی توصیفی-تحلیلی، پیمایشی پرداخته است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق را روستاهای هدف و نمونه گردشگری شهرستان نور است. منطقه مورد مطالعه (روستاهای هدف و نمونه گردشگری شهرستان نور) دارای 14روستا  و 1574 خانوار می باشد که بر اساس فرمول کوکران 310 سرپرست خانوار به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. اطلاعات گردآوری شده براساس آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از آزمون اسپیرمن و مدل بارومتریک بررسی شده‌اند. هدف این تحقیق پاسخگویی به این پرسش که ارزیابی پایداری اجتماعی- فرهنگی، توسعه گردشگری در روستاهای هدف و نمونه گردشگری شهرستان نور به چه صورت است بدین منظور پژوهش حاضر با توسعه روش عملی به ارزیابی وضعیت پایداری گردشگری و نقش هر عامل در یک محدوده زمانی (بهار و تابستان 97) پرداخته است. نتایج بدست آمده از تحقیقات میدانی و ارزیابی شاخص‌های مذکور در سطح روستاهای شهرستان نور، بیانگر این مطلب است که رابطۀ معنی­داری بین توسعه گردشگری و پایداری روستاهای هدف و نمونه گردشگری شهرستان نور در ابعاد اجتماعی فرهنگی وجود دارد. همچنین ابعاد اجتماعی-فرهنگی بامیانگین 488/0 از سطح پایداری متوسط برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Cultural and Social Characteristic of the Nour Township in Stability of Tourist Villages

نویسنده [English]

  • Simin Armaqan

Assistant Professor,

چکیده [English]

This paper has taken the tourism development evaluation of Nour Township sample villages using cross-sectional survey methodology under consideration. Moreover, it studies the dimensions and effective characteristics in tourism stability. The study collected information using document and library methods. The target population of this study is target villages and tourism sample of Noor city. The study area (target villages and tourism sample of Noor city) has 14 villages and 1574 households. Based on Cochran's formula, 310 household heads were selected as the sample size. The collected data were analyzed by descriptive and inferential statistics using Spearman test and the barometric model. The goal of this paper is to answer the question: “how is the stability evaluation in socio-cultural tourism development in target villages, and tourism sample in the Nour township. For this purpose, the present study evaluates sustainability of tourism and the role of each factor in a time period (Spring Summer 97) by developing a practical method. The results of field research and evaluation of these indicators in rural areas of the Noor city  indicate that there is a significant relationship between tourism development and sustainability of target villages and tourism sample of Noor city in socio-cultural dimensions of existence and socio-cultural dimensions of  0/488. It has a medium stability level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainability Indicators
  • Sustainable Tourism
  • Rural Social and Cultural Development
  • Noor County
 
ازکیا، م. ۱۳6۴. مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی توسعه روستایی، اطلاعات، تهران.
اشراف زاده و همکاران. 1389.  ارزیابی آثار محیط زیستی پروژه های گردشگری ساحلی، پژوهش های محیط زیست، 1 (1): 83-92
افتخاری رکن الدین و همکاران. 1390. اولویت بندی ظرفیت گردشگری مناطق روستایی شهرستان نیر، فصلنامه جغرافیا و توسعه، 9(24): 23-38.
پورطاهری، م و سجاسی‌قیداری، ح، صادقلو، ط. 1389. سنجش و اولویت‌بندی پایداری اجتماعی در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک رتبه‌بندی بر اساس تشابه به حل ایده‌آل فازی (مطالعه موردی: دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان خدابنده)، فصلنامه مدرس، 1(1): 1-31.
حمدی، ک.، وظیفه‌دوست، ح. و هنری‌جعفرپور، ا. 1388. بررسی تأثیر توریسم تاریخی- فرهنگی برتوسعه پایدار شهری همدان، پژوهشنامه علوم اجتماع، 3(1): 49-69.
شایان، ح.، حسین‌زاده، ر، و خسروبیگی، ر. 1390. ارزیابی پایداری توسعه روستایی مطالعه موردی شهرستان کمیجان، فصلنامه جغرافیا و توسعه ،9(24): 101-120.
سعیدی، ع. و طالشی، م. 1383. ناپایداری سکونتگاه‌های کوچک کوهستانی ناحیه الاداغ در شمال خراسان ، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای، (3) 1-29.
لطفی، ص. و باباخان‌زاده، ا. 1393. بررسی اثـر گردشـگری پایـدار شـهری بـر سـاکنان شـهر، مطالعـه موردی: شهر جوانرود کرمانشـاه، مجلـه برنامـه‌ریـزی و توسعه گردشگری، 3(9):130-150.
غفاری، ر. 1391. سطح­بندیوبرنامه­ریزیفضاهایگردشگریروستاییبخشمرکزی شهرستانبویراحمد، مطالعاتوپژوهش­هایشهریومنطقه ای، (11): 97-118
قدمی، م. و علیقلـیزاده‌فیروزجـایی، ن. 1390. ارزیابی توسعه گردشگری مقصد در چارچوب پایـداری، نمونــه مــورد مطالعــه: دهســتان تمشــکل، فصــلنامه تحقیقـات جغرافیایی، 27(1): 79-104.
کریم پناه، ر. سروش، ت.  1384. تحلیلاکوتوریسمونقشآندرتوسعهمنطقهایاستانکردستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس
مرکز آمار ایران. 1397. فرهنگ آبادی­های استان مازندران. سالنامه­ی آماری. قابل دسترسی در: www.amar.org.ir، آخرین دستیابی: 3/7/1395.
موحد، علی.1389 . تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری استان کردستان با استفاده از مدل سوات، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، 2(2): 85-102
نوجوان، م. 1388. ژئوتوپ هاییزدوجاذبههای آن، فصلنامه جغرافیا و توسعه ، 7(13): 47-60
نوروزی، ا. 1383. ارزیابی توان محیطی برای توسعه توریسم در دهستان جغاخور، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان
ویسی، ر.، لرستانی، ا.، بیرانوندزاده، م. و زارعی، ش. 1391. راهکارهای توسعه پایدار گردشـگری در شهرهای ساحلی، مطالعه موردی: شـهر نوشـهر، اولـین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین، 17 اسفند، همدان.
Aleskogius, H. 2010. Recreation cultural life and Tourism, National Altas of Sweden, Stockholm: SNAG.
Dieter, K. Muler, 2002, Second home Ownership and sustainable Development in Northern Sweden, Tourism and Hospitality Research, vol.3 Number4, ABI/INFORM Global, 343-355 p.
Ekinci, M. B, 2014, The Cittaslow philosophy in the context of sustainable tourism development; the case of Turkey. Tourism Management, 41: 178-89.
Jung Hsieh, H. and Far Kung, Sh. 2013. The linkage analysis of environmental impact of tourism Industry, the 3rd International Conference on Sustainable Future for Human Security SUSTAIN 2012. Procedia Environmental Sciences, 17.
Kim, K. 2002. The Effects of Tourism Impacts upon Quality of Life of Residents in the Community, Dissertation submitted to the Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University In partial fulfillment of the requirements for the degree of Ph.D
T. G. KO, James. 2001, Assessing Progress of Tourism Sustainability, Elsevier Science Ltd. All rights reserved,    Annals of Tourism Research, 28( 3): 817–820
Perduem, Richard R. and Patrick T. Long, Yong Soon Kang, 1999. “Boomtown Tourism and Resident Quality of Life: The Marketing of Gaming to Host Community Residents”, Journal of Business Research, 44 (3): 165-17.
Sharpley J.R., Sharpley J., 1997; Rural Tourism: An Introduction, I.T.P., London
Schilling, B. J., Sullivan, K. P., & Komar, S. J. 2012. Examining the economic benefits of agritourism: the         case of New Jersey. Journal of Agriculture, Food Systems and Community Development, 3(1): 199- 214
Szabo, B., 2005, Rural tourism as alternative income source for rural areas along the Hortobagy, Journal of Agricultural Economics, 20(11): 178- 191.
Yannis, A. P., Andriantiatsaholiniaina, L. A. 2001.  ANALYSIS Sustainability: an ill-defined concept and its assessment using fuzzy Journal of Ecological Economics, 37(3):435-456
Yutaka, Arahi, 1998. Rural Tourism in Japan, The regeneration of rural communities Tokyo, Japan.