نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مرکز آموزش عالی امام خمینی

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان توانمندهای اقتصادی، اجتماعی، روان شناختی و خانوادگی زنان روستایی عضو صندوق‌های اعتبارات خرد منطقه سیستان در سال 1396 انجام شد. ابزار اصلی تحقیق، پرسشنامه‌ای محقق ساخته بود که روایی و اعتبار آن مورد تأیید قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق، زنان روستایی عضو صندوق‌های اعتبارات خرد بخش سیستان با تعداد 318 نفر بودند و بر اساس جدول مورگان،170 نفر از طریق نمونه‌گیری تصادفی‌ طبقه‌ای انتخاب شدند. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد کمترین توانمندی افراد مورد مطالعه از بعد خانوادگی و بیشترین توانمندی ایشان از بعد روان شناختی می باشد. علاوه بر این، توانمندی اقتصادی، اجتماعی، روانشناختی، خانوادگی و توانمندی کل افراد مورد مطالعه که سرپرست خانوار بودند به صورت معنی داری بیشتر از همتایان غیر سرپرست خانوار خود بود. ضمن آن که بین توانمندی اقتصادی، روان شناختی و کل زنان مورد مطالعه و دفعات دریافت وام از صندوق همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت. همچنین، متغیرهای تعداد دفعات دریافت وام و میزان درآمد 2/31 درصد از تغییرات توانمندی کل افراد مورد مطالعه را تبیین کردند. تشویق زنان به دریافت وام جهت رونق کسب و کار از پیشنهادهای این تحقیق می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the amount of economic, social, psychological, and family Empowerment of Rural Women who Are Member of Microfinance Credits in Sistan Area

نویسندگان [English]

  • Homayon Farhadian 2
  • mina hoseinian 3

1

2 Tarbiat Modares University

3 M.Sc. degree of agricultural extension and education

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the amount of economic, social, psychological, and family empowerment of rural women who are member in the microfinance credits in Sistan area in 2017. The main research tool was a researcher-made questionnaire which its validity was confirmed. The statistical population of the study included 318 rural women who were members of Sistan microfinance credits. According to Morgan table, 170 subjects were selected through random cluster sampling. The results of data analysis indicated that the lowest power of the subjects was in the family dimension and their maximum power was psychological. In addition to, the economic, social, psychological, family, and the general empowerment of subjects in the role of the head of household were significantly more than those who were not head of household. Besides, there were a positive and significant correlation between variables economic, psychological and total empowerment of subjects and numbers of loan received by them. Moreover, the variables of times of receiving loan and income rate explained 31.2% of the changes in the total empowerment of the subjects. Encouragment of rural women to gain loan in order to improvement of business is one of the suggestions of the study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rural women
  • microfinance Credit
  • empowerment
  • Sistan
احمدپور، ا.، عبدی ترکمانی، م. و سلطانی، ش. 1393. عوامل مؤثر بر موفقیت صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی شهرستان قائم شهر. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 3(12): 45- 23
افشانی، س. ع. ر.، و فاتحی، ا. 1395. توانمندی زنان سرپرست خانوار و عوامل اجتماعی فرهنگی مرتبط با آن: مطالعه زنان زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر تبریز. فصلنامه زن و جامعه، 7(3): 38- 19.
جلیلیان، س.، و سعدی، ح. 1395. نقش توانمندسازی زنان در تصمیم­گیری­های اقتصادی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان اسلام آباد غرب). فصلنامه برنامه­ریزی منطقه­ای، 6(21): 142- 129.
رحمانی، م.، زند رضوی، س.، ربانی، ع.، و ادیبی، م. 1387. نقش اعتبارات خرد بر توانمندسازی زنان: مطالعه موردی: روستای پشت رود بم. فصلنامه مطالعات زنان، 6­(3):132- 105.
زرافشانی، ک.، علی بیگی، ا. ح. و فقیری، م. 1391. رتبه­بندی صندوق­های اعتبارات خرد بر اساس توانمندسازی زنان روستائیان کرمانشاه. فصلنامه زن در توسعه و سیاست، 11(1): 105- 124.
سعیدی، م.، چهارسوقی امین، ح.، واحدی، م.، مؤمن هلالی، ه.، و نوروزی، ع.ر. 1396. بررسی نقش صندوق اعتبارات خرد بر توانمندی  اقتصادی زنان روستایی (مورد پژوهی: شهرستان چرداول، استان ایلام). فصلنامه مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان، 15(4): 175- 149.
شفیعی‌ثابت، ن. و یوسفی، س. 1395. تبیین عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان در فراگرد توسعه سکونت‌گاه‌های روستایی(مطالعه موردی: ناحیه گیلوان و آب بر شهرستان طارم). فصلنامه پژوهش های دانش زمین، 7(25): 61- 44.
علیرضا نژاد، س. 1392. گونه شناسی صندوق های قرض­الحسنه و توانمندی زنان: مدل سنتی اعتبارات خرد در ایران. فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 5(2):101- 91.
فقیری، م. ، زرافشانی، ک. و علی بیگی، ا. ح. 1393. بررسی تأثیر صندوق‌های اعتبارات خرد بر توانمندسازی زنان روستایی استان کرمانشاه. فصلنامه روستا و توسعه. 17(3): 1- 22.
قدیری‌معصوم، م. و احمدی، ا. 1394. سازه‌های مؤثر بر موفقیت صندوق‌های اعتبارات خرد در توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی  شهرستان فیروزکوه. فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 47(4): 459- 772.
قلی‌پور، آ. و رحیمیان، ا. 1390. عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار. فصلنامه رفاه اجتماعی، 11(40): 29-62.
مظفری، م.م.، و ضیایی، م. ص. 1396. بررسی اثرات صندوق‌های مالی خرد بر میزان توانمندی مدیریتی زنان روستایی (مطالعه موردی: منطقه‌لموت). فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 6 (24): 249- 231. 
نظری، ع. و عادلی، ج. 1390. مقایسه اثربخشی اعتبارات خرد بر اقشار جامعه­روستایی در نواحی کوهستانی و و دشتی شهرستان آزادشهر. فصلنامه انجمن جغرافیایی ایران. دوره جدید، 9(31): 191- 214.
Alirezanejad, S. 2013. Saving or Spending Money: Women Making Decision in Rural Iran. Journal of Middle East Women’s Studies, 9(1): 110- 125.
Dudwick, N., Kuehnast, K., Jones, V. N. and Woolcock, M., 2006. Analyzing social capital in context, A guide to using qualitative methods and data, p. 1-46.
Dunn, E. and Arbuckle, J. G. 2000. Microcredit and Microenterprise Performance: evidence     from Peru. Small Enterprise Development, 12(1): 11-23.
Hashemi, S. M. 1996. NGO Accountability in Bangladesh: Beneficiaries, Donors and the State, Beyond the Magic Bullet NGO Performance and Accountability in the Post- Cold War World. West Hortford Conn: Kumarian.
Hoque, M. and Itohara, Y. 2009. “Women empowerment through participationin micro-credit  program: a case study from Bangladesh”. Journal of Social Sciences, 5( 3): 244-250.
Kumar, D., Hossain, A. and Gope, M.C. 2013. Role of Micro Credit Program in Empowering Rural Women in Bangladesh: A Study on Grameen Bank Bangladesh Limited. Asian Business Review, 3(4): 114-120.
Salwa, A. H. F., Azahari, A. M. and Tamkin, B. J., 2013. Success Factors of Successful Microcredit Entrepreneurs: Empirical Evidence from Malaysia, International Journal of Business and Social Science, 4(5): 153-159.
Swain, R. B. and Wallentin, F. Y. 2007. Does microfinance empower women?. Retrieved at: 2011/05/23. Available on: http://swopec.hhs.se/uunewp/abs/uunewp 2007_024.htm.