نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار عضو هیات علمی- سازمان تحقیقات ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده

مصرف بی‌رویه سموم و کودهای شیمیایی در کشاورزی بر روی محیط‌زیست و به‌و‌یژه سلامت انسان‌ها اثر گذاشته و آلودگی منابع آب، خاک و غذا را به دنبال دارد. این مسئله موجب شده است تا صاحب‌نظران توسعه پایدار، مصرف انرژی در کشاورزی را به‌عنوان یکی از
چالش‌های مهم تهدید کننده محیط‌زیست مورد توجه قرار دهند. مصرف انرژی در تولید محصولات زراعی و باغی رابطه مستقیمی با
سیستم‌های خاکورزی کشاورزی دارد. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی نقش سیستم‌های کشاورزی حفاظتی در توسعه پایدار کشاورزی بود که؛ سیستم کشاورزی حفاظتی کم‌خاکورزی در خصوص تولید گندم آبی در استان همدان بررسی شد. 370 نفر از کشاورزان عضو تعاونی‌های تولید کشاورزی به طور تصادفی انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه و مشاهدات میدانی، طی یک سال زراعی جمع آوری و با استفاده از نرم افزارExcel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که مجموع انرژی‌های ورودی در فرایند تولید گندم در سیستم کم‌خاکورزی حفاظتی حدود(GJ/h32) و انرژی‌های خروجی(MJ/h114860) بود. انرژی سوخت با 45% عمدتا گازوئیل با 42% و بعد از آن انرژی ناشی از مصرف کودهای شیمیایی با 33% عمدتا کود نیتروژن با30%، بیشترین سهم از انرژهای ورودی را به خود اختصاص دادند. نتایج به دست آمده نشان داد که سیستم کشاورزی حفاظتی کم‌خاکورزی گام مهمی در جهت استفاده بهینه از مصرف انرژی در تولید محصولات کشاورزی است.
بر اساس نتایج، در صورت به کار‌گیری صحیح و دقیق سیستم کم‌خاکورزی حفاظتی، می توان گام مهمی در جهت دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی و روستایی برداشت. بعلاوه، گسترش سیستم‌های کشاورزی حفاظتی در کنار بهره‌گیری از سناریوهایی همچون؛ اهرم‌های مالیاتی و نظارتی، می‌تواند موجب بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان و کاهش اثرات زیست‌محیطی در کشاورزی شده و در نتیجه اهداف کشاورزی پایدار محقق شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Role of Conservation Tillage Systems in Sustainable Agricultural and Rural Development

نویسنده [English]

  • Ali Bahrami

Asistant professor of Agricultural Research Education And Extension Organization

چکیده [English]

The excessive consumption of toxins, pesticides, and fertilizers in agriculture causes vital sources of water, soil, and food to be polluted. This problem has caused, experts to be considered energy consumption in agriculture, as one of the major environmental-threatening challenges. Energy consumption in crop and garden products are directly related to agricultural tillage systems. the purpose of this study was to evaluate the role of conservation agriculture systems on sustainable agriculture which, the irrigated wheat was surveyed in Hamadan province. 370 farmers were selected randomly from agricultural cooperatives. data were collected using a questionnaire and analyzed with Excel and Spss software.
The findings showed that; the total input energy in the wheat production process, in the conservation tillage system, was (32GJ/h) and the output energy was (11GJ/h). the energy generated by diesel consumption with more than %42 as the main fossil fuel in the first place and fertilizer with %32 was in the second place. The results showed that; the low-tillage farming system is an important step towards optimal use of energy in agricultural production and achieving the sustainable agriculture and rural development is possible if, the principles of low conservation tillage-system are done correctly. In addition, the expansion of conservation agriculture systems, as well as using scenarios such as tax increase and monitoring systems, can reduce environmental impact and fulfill the sustainable agriculture goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 'Conservation'
  • 'Tillage'
  • 'Agricultural'
  • 'Rural'
  • 'Development'
حقایقی مقدم، س.ا. و انصاری، ح. 1392. کشاورزی حفاظتی و تأثیر آن بر هیدرولیک روش‌های آبیاری سطحی. نشریه علمی آب و توسعه پایدار، 1(1): 88-81.
رجبی، م.ح.، سلطانی، ا.، وحیدنیا، ب.، زینلی، ا. و سلطانی، ا. 1390. ارزیابی مصرف انرژی در تولید گندم در گرگان. نشریه علمی پژوهش‌های تولید گیاهی، (3): 171- 143.
Abtahi, M,  Fakhri Y, Oliveri Conti G, Keramati H, Zandsalimi Y, Bahmani Z. 2017. Heavy metals (As, Cr, Pb, Cd and Ni) concentrations in rice (Oryza sativa) from Iran and associated risk assessment: a systematic review. Toxin Reviews, 36(4): 331-341.
Akcaoz, H., Ozcatalbas, O., and Kizilay, H. 2009. Analysis of energy use for pomegranate production in Turkey. Journal of Food, Agriculture and Environment, 7(2): 475-480.
Alam, M.S., Alam, M.R., and Islam, K.K. 2005. Energy flow in agriculture: Bangladesh. American Journal of Environmental Sciences, 1(3): 213-220.
Alluvione, F., Moretti, B., Sacco, D. and Grignani, C. 2011. EUE (energy use efficiency) of cropping systems for a sustainable agriculture. Journal of Energy, 36(7): 4468-4481.
Bocchi, s., M., Marta. 2014. Agro-ecology, sustainable agro-food systems, new relationships between the countryside and the city. Firenze University Press ISSN 2284-242X (online). 2, 2014, pp. 101-106.
Clements, D.R., Weise, S.F., Brown, R., Stonehouse, D.P., Hume, D.J., and Swanton, C.J. 2005. Energy analysis of tillage and herbicide inputs in alternative weed management-systems. Agriculture, Ecosystems & Environment, 52(2-3): 119-128.
D’Silva, J.L.; Abu Samah, B.; Uli, J.; Hayrol Azril. M.S. 2011. "Acceptance of sustainable agricultural practices: The case of crop farmers". American Journal of Agricultural and Biological Sciences, 6(2): 227-230.
Fakhri, Y., Mohseni-Bandpei A, Oliveri Conti G, Keramati H, Zandsalimi Y, Amanidaz N, Hosseini Pouya R, Moradi B, Bahmani Z, Rasouli Amirhajeloo L, Baninameh. 2017. Health risk assessment induced by chloroform content of the drinking water in Iran: systematic review. Toxin Reviews, 36(4): 342-351.
 Kaltsas, A.M., Mamolos, A.P., Tsatsarelis, C.A., Nanos, G.D. and Kalburtji, K.L. 2007. Energy budget in organic and conventional olive groves. Agriculture, Ecosystems & Environment, 122(2): 243-251.
Koga, N. 2008. An energy balance under a conventional crop rotation system in northern Japon: Perspectives on fuel ethanol production from suger beet. Agriculture, Ecosystems & Environment, 125(1-4): 101-110.
Naderi, Mahdei, K. and  Bahrami, A. 2014. Ecological potential assessment of soil in agricultural lands in Hamedan Province, Iran, using geographic information system. Journal of Advances in Environmental Health Research (JAEHR), 2(4): 223-33.
Pervanchon, F., Bockstaller, C., and Girardin, P. 2002. Assessment of energy use in arable farming systems by means of an agro-ecological indicator: the energy indicator. Agricultural Systems, 72(2): 149-172.
Schramski, J.,  Jacobsen, K., Smith, T., Williams, M. and Thompson, T .2013. Energy as a potential systems-level indicator of sustainability in organic agriculture: Case study model of a diversified, organic. Ecological Modelling, 267(10): 102-114.
Sing, H., Sing, A.K., Kushwaha, H.L., and Sing, A. 2007. Energy consumption pattern of wheat production in India. Energy, 32(10): 1848-1854.
Thankappan S, Midmore,  P. and Jenkins, T., 2006. Conserving energy in smallholder agriculture: A multi-objective programming case-study of northwest India. Ecological Economics, 56(2): 190- 208.
Tipi, T., Cetin, B. and Vardar, A. 2009. An analysis of energy use and input costs for wheat production in Turkey. Journal of Agriculture Environment, 7(2): 352-356.
Turhan, S., Canan Ozbag, B., and Rehber, E. 2008. A comparison of energy use in organic and conventional tomato production. Journal of Food, Agriculture and Environment, 6(2): 318- 321.