نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 برنامه ریزی روستایی ،جغرافیا،دانشگاه حکیم سبزواری ،سبزوار ،ایران

2 دانشگاه حکیم سبزواری

3 استادیار برنامه ریزی روستایی دانشگاه حکیم سبزواری

4 آب و هوا شناسی کاربردی -جغرافیا -حکیم سبزواری -سبزوار ایران

چکیده

طرح روستاهای هدف گردشگری علاوه بر تأثیراتی که بر اقتصاد و اجتماع و فرهنگ روستای محل اجرا می‌گذارد تأثیرات قابل ارزیابی بر محیط اطراف، روستاهای هم‌جوار و حتی منطقه جغرافیایی خود دارد. بررسی در این اثرات می‌تواند در حل مشکلات نهادینه‌سازی گردشگری در روستاهای هدف کمک شایانی کند و همچنین در مدیریت اثرات چالش‌ها و فرصت‌های این هم‌جواری نیز مؤثر خواهد بود. هدف این پژوهش بررسی تأثیرات اقتصادی، اجتماعی –فرهنگی هم‌جواری روستاهای محمودی و عراقی با روستای هدف گردشگری روئین است. جامعه آماری شامل دو روستای هم‌جوار روئین است که تعداد 300 نفر با استفاده از فرمول کوکران به‌عنوان حجم نمونه تصادفی انتخاب شدند. در این راستا از روش تحقیق پیمایشی با به‌کارگیری پرسشنامه استفاده‌شده است. روایی پرسشنامه‌ها ازنظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از الفای کرونباخ برای ابعاد مختلف تأمین شد. توصیف آماره‌ها و میانگین‌ها، داده‌های پژوهش با استفاده از آزمون تی تک نمونه‌ای در محیط نرم‌افزار SPSS تحلیل‌شده است. مطابق نتایج حاصل از پژوهش هم‌جواری روستاهای محمودی و عراقی با روستای روئین تأثیرات اقتصادی با میانگین 418/3 را مثبت ارزیابی می‌شود. درزمینه اجتماعی و فرهنگی با میانگین 9321/2 به‌طورکلی روندی نسبی و میانه‌ی رو به نزول نسبت به میانه نظری در نظر گرفته‌شده دارد؛ گردشگری روستایی در روستای هدف گردشگری روئین توانسته بر اقتصاد، اجتماع و فرهنگ روستاهای مجاور محمودی و عراقی تأثیرات قابل ارزیابی داشته باشد. درنهایت پیشنهاد می‌شودکه بستر سازی برای تشکیل و تقویت منطقه گردشگری جایگزین توجه به یک روستای خاص در جهت گردشگری باشد تا اولا میزان مشارکت افزایش یابد و در نهایت انتفاع در زمینه درآمد های گردشگری بین اهالی روستاهای درگیر در مساله گردشگری با توجه به میزان کارایی و تاثیر آنها تقسیم شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Economic, Social, and Cultural efficacy of Villages of the destination of Tourism on Adjacent Villages (Case Study: Adjacent Village of Roein Esfarayne rural)

نویسندگان [English]

  • hadi niazi 1
  • mohammad javad safaee 2
  • reza khosrobeigi bozchloye 3
  • jalal tahere ghasem abadi 4

1 Rural Planning, Geography, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran

2 phd.hsu

3 phd .hsu

4 Applied Climate - Geography - Hakim Sabzevari - Iran

چکیده [English]

The plan Villages of the destination of Tourism, in addition to its impact on the local community's economy and culture, has a measurable impact on the environment, adjacents, and even its geographical area. Examining and exploring these effects can help to solve the problems of tourism institutionalization in target villages, as well as managing the impacts of the challenges and opportunities of this adjacent. The purpose of this study was to investigate the economic, socio-cultural effects of adjacents of Mahmudi and Iraqi villages on Roein Tourism Village. The statistical population consists of two neighboring villages of Rouen, 300 of them were selected using Cochran formula as random sample. In this regard, The survey method was used by using a questionnaire. The questionnaires were provided by specialists and its reliability was obtained using Cronbach's alphabet for various dimensions. Descriptive statistics and averages. Data were analyzed using one-sample t-test in SPSS software. According to the results of the adjacent study of Mahmoudi and Iraqi villages with the village of Rouen, the economic impacts with the average (3.418) are positively evaluated. In the social and cultural context with the mean (2.9321), the overall and relative moderate trend towards the median theoretical It has been considered that rural tourism in the village of Roein Tourism has been able to influence the economy, community and culture of adjacenting Mahmoudi and Iraqi villages. Finally, it is suggested that in such areas, which are susceptible and widespread in terms of tourist attractions, Tourism is aimed at the participation of all villages in these areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neighboring villages
  • Rural tourism
  • Tourism goal villages
  • Economic effects
  • Social and cultural effects
ابراهیمی کوهبنه، م. ص. ایزد، ا. 1393. تحلیل پیامدهای توسعه گردشگری بر توسعه مناطق روستایی (موردمطالعه مورد مطالعه: دهستان کسلیان استان مازندران). راهبردهای توسعه روستایی، 1(1): 71-83.
ادبی ممقانی، م. خانی، ف. سجاسی قیداری، ح. فرخی، س. 1393. ارزیابی اثرات توسعه گردشگری فرهنگ محور در تغییرات اجتماعی- فرهنگی مقاصد روستایی (مطالعه موردی: بخش کن – دهستان سولقان). برنامه­ریزی فضایی جغرافیا، 2(13): 55-78.
حمیدی مدنی، ن. 1393. اثرات زیست محیطی گردشگری روستایی. دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی.
حیدری ساربان، و. یاری حصار، ا. صائب، ش. 1395. بررسی اثرات گرشگری بر ارتقای شاخص­های رفاه اجتماعی (مورد مطالعه: روستای اونار و کوجنق، شهرستان مشگین شهر). رفاه اجتماعی، 16(63): 127-157
رضوانی، م. فرهادی، ص(ترجمه).1390. جغرافیای روستایی فرایندها، واکنش ها و تجربه­های باز ساخت روستایی. وودز. انتشارات دانشگاه تهران.
سجادی، ا. احمدی، ف. 1392. ارزیابی اثرات گردشگری روستایی شهرستان فومن از دیدگاه جامعه روستایی. مطالعات مدیریت گردشگری، 8(23): 155-175.
صیدالی، م. سلیمانگلی، ر. قراگوزلو، ه پسر کلو، م. 1392. نقش جریانات گردشگری در توسعه اقتصادی-اجتماعی سکونتگاه های روستایی، مطالعه روستاهای طول آرام، ده نالاج و حسین کرد (دهستان چهل چای شهرستان مینو دشت). همایش ملی توسعه صنعت گردشگری با تأکید بر پارک­های ملی و تالاب­ها با محوریت استان گلستان، 25 شهریور 1392.
علی‌بیگی، م. قاسمی، ی،. 1395. تأثیر گردشگری مذهبی بر کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی خانوارهای روستایی، دو فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری، 3(6): 87-116.
علی‌یاری، و. شریف زاده، م. احمدوند، م. 1396. ارزیابی اثرات گردشگری بر نواحی روستایی هدف گردشگری بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد با استفاده از مدل تحلیل عاملی. مطالعات مدیریت گردشگری، 14(45): 221-247.
عینالی، ج. فراهانی، ح. چراغی، م. عباسی، ف. 1397. ارزیابی نقش گردشگری روستایی در توسعه پایدار اجتماعات محلی (مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری- استان زنجان). گردشگری و توسعه،7(2): 171-193.
فیروزآبادی، ا. حسنوند، ح. 1393. بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی ورود گردشگران به نواحی روستایی کهمان از توابع شهرستان سلسله. مطالعات توسعه اجتماعی ایران،3(6): 33-48.
کمانی، آ. 1392. ناکجاآبادی به نام روستاهای هدف گردشگری، جام جم آنلاین، قابل دسترسی:  http://www.jamejamonline.ir، آخرین دسترسی: 25/5/1397.
میرزایی، ر. 1388. تأثیر توسعه گردشگری روستایی بر اشتغال در منطقه اورامانات کرمانشاه. روستا و توسعه، (5)4: 49-76.
نوری پور، م. درخشان، ا.شریفی، ز. 1397. اثرات توسعه گردشگری در روستاهای بخش مرکزی شهرستان بویر احمد. راهبردهای توسعه روستایی، 5(4): 427-440.
نیازی، ه. 1397. الزامات نهادینه کردن گردشگری روستایی در روستاهای هدف گردشکری خراسان شمالی، پایان­نامه دوره ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری.
Blank, U. 1989. The community tourism industry imperative. New York, USA: Venture Publishing.
Calina, A. Calina, J. Tiberiu, I. Research regarding the implementation, development and impact of agritourism on Romania’s rural areas between 1990 and 2015. Environ. Eng. Manag. J. 2017, 16: 157–168.
Ghaderi, Z. Henderson, J. C. 2012. Sustainable rural tourism in Iran: A perspective from Hawraman Village. Tourism Management Perspectives, 2: 47-54.
Haywood, K. 1988. Responsible and responsive tourism planning in the community. Tourism Management, 9(2): 105–118.
Ibanescu, B. C. Stoleriu, O. Munteanu, A. and Iațu, C. 2018. The impact of tourism on sustainable development of rural areas: Evidence from Romania. Sustainability, 10(10): 1-19.‏
Monterrubioa, C. Osorio, M. and Benítez, J. 2017. Comparing enclave tourism's socioeconomic impacts: A dependency theory approach to three state-planned resorts in Mexico, Journal of  Destination Marketing and Management, 1-32.
 Nunkoo, R. and Gursoy, D. 2012. Residents' support for tourism: an identity perspective. Annals of Tourism Research, 39(1): PP243-268. ‏Murphy, P. E. 2007. Response to review: Prentice, R. Tourism Management, 28(3): 947–950.
Okech, R. Haghiri, M. and George, B. P. 2015. Rural tourism as a sustainable development alternative: An analysis with special reference to Luanda, Kenya. CULTUR-Revista de Cultura e Turismo, 6(3): 36-54.‏
Rangus, M. Brumen, B. and Topler, J. P. 2018. Sustainable Tourism Development in Rural Areas: The Role of Stakeholders. Academica Turistica-Tourism and Innovation Journal, 10(2). 167-173.
Sanagustin-Fons, V. Lafita-Cortés, T. and Moseñe, J. 2018. Social perception of rural tourism impact: A case study. Sustainability, 10(2):1-25.‏
Tolon-Becerra, A. Lastra-Bravo, X. and Galdeano-Gomez, E. 2010. Planning and neoendogenous model for sustainable development in Spanish rural areas. International Journal of Sustainable Society, 2(2): 156 -176.
Wall, G. 2001. The Role of Entrepreneurship in Tourism. ATLAS-ASIA Proceeding Conference, 12:15-24.