توسعه روستایی
بررسی کشت گیاهان دانه روغنی در توسعه پایدار مناطق روستایی حوزه سیستان

ابوالفضل توسلی؛ سید محمد رضا سید حسینی؛ علیرضا آبده

دوره 8، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 473-485

https://doi.org/10.22048/rdsj.2022.315157.1988

چکیده
  تولید دانه­های روغنی، نقش بسزایی در صرفه­جویی ارزی، تسریع روند توسعه اقتصادی، امنیت و استقلال غذایی کشور ایفا می­کند. همچنین همواره از روستاها به عنوان یکی از مولفه‌ها و اهرم‌های قدرتمند و اثرگذار در تسهیل و تسریع روند توسعه اقتصادی کشور یاد می‌شود. از این رو پژوهش حاضر با هدف ارائه برنامه راهبردی پتانسیل کشت و کار گیاهان دانه ...  بیشتر