توسعه روستایی
رتبه‌بندی سطوح توسعه با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه (مورد مطالعه: شهرستان بویراحمد)

عنایت اله مشفق نژادی؛ افشین حکمتی اصل

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 333-346

https://doi.org/10.22048/rdsj.2020.205597.1821

چکیده
  در فرآیند توسعه روستایی هر چند ارتقاء کلیه مناطق روستایی مهم است، ولی توجه به نواحی محروم و کمتر برخوردار در راستای تأمین نیازهای اساسی آنها و تعدیل تفاوت آنها از اهمیت بیشتری برخوردار است. نخستین گام در فرآیند برنامه‌ریزی و توسعه مناطق روستایی، شناخت امکانات و تعیین میزان برخورداری سکونتگاه‌ها از امکانات مختلف توسعه است. به همین ...  بیشتر