محیط جغرافیایی و توسعه فضایی روستاشهر شهمیرزاد

سعید کامیابی

دوره 9، شماره 2 ، خرداد 1401، ، صفحه 197-212

https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.269507.1910

چکیده
  بررسی عوامل محیطی موثر در رشد و توسعه روستا شهر به تعیین جهات بهینه توسعه آتی شهر و توان محیط برای گسترش فضایی منجر می گردد. در این تحقیق تناسب زمین برای توسعه کالبدی-فضایی روستا شهر،شهمیرزاد در شمال شهر مهدیشهر استان سمنان،که استقرار مساکن و کاربری ‌ها در محیط جغرافیایی آن‌(حوزه رودخانه چاکه) از ثبات مورفودینامیک نسبی برخوردارنیست، ...  بیشتر