ترویج و آموزش کشاورزی
مکانیابی صنایع فراوری – بسته‌بندی زعفران با هدف توسعه اقتصادی در روستاهای بخش جلگه رخ تربت حیدریه

مهدیه پورجعفرآبادی؛ فاطمه پورابراهیمی؛ حمید حیدری‌مکرر؛ نیما صفرپور

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 7-7

https://doi.org/10.22048/rdsj.2016.15061

چکیده
  صنایع فرآوری بخش کشاورزی در نواحی روستایی می‌تواند سبب استفاده بهینه از محصولات، افزایش اشتغال و کاهش ضایعات کشاورزی گردد. با این وجود موفقیت صنایع فرآوری- بسته‌بندی در راستای توسعه اقتصادی مناطق روستایی، به انتخاب بهترین مکان جهت استقرار این صنایع وابسته است. بنابراین هدف پژوهش حاضر تعیین مکان بهینه صنایع فرآوری– بسته‌بندی ...  بیشتر