ترویج و آموزش کشاورزی
عوامل مرتبط با رفتار بازاریابی (نحوه فروش) زیتون‌کاران شهرستان طارم

سمیه چگینی؛ علی شمس؛ احمد قیدی؛ اسماعیل کرمی دهکردی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 271-286

https://doi.org/10.22048/rdsj.2015.15049

چکیده
  زیتون‌کاران به روش‌های مختلفی محصولات خود را به بازار عرضه می‌کنند و رفتار بازاریابی آن‌ها تحت تأثیر متغیرهای مختلف با همدیگر فرق می‌کند. با توجه به اهمیت راهبردی زیتون در اقتصاد کشاورزی شهرستان طارم، تحقیق توصیفی- همبستگی حاضر با هدف بررسی رفتار بازاریابی زیتون‌کاران از نظر نحوه فروش و عوامل مرتبط با آن در شهرستان طارم صورت ...  بیشتر