جامعه شناسی روستایی
بررسی میزان آگاهی و استفاده‌ی زنان روستایی از خدمات دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی (مطالعه موردی: شهرستان شهرضا)

فریبا فرهادی؛ محمد صادق ابراهیمی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 337-350

https://doi.org/10.22048/rdsj.2016.13613

چکیده
  این پژوهش باهدف بررسی میزان آگاهی و استفاده‌ی زنان روستایی از خدمات دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی انجام‌شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 5018 زنان ‌روستایی باسواد و بالای 15 سال در 16 روستای دارای دفاترفناوری اطلاعات و ارتباطات شهرستان شهرضا بود که با استفاده از فرمول کوکران، 190 زن روستایی به‌عنوان نمونه‌ی آماری انتخاب و ...  بیشتر