نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی، موسسه عمران توسعه‌ی همدان

2 استادیار گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

این پژوهش باهدف بررسی میزان آگاهی و استفاده‌ی زنان روستایی از خدمات دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی انجام‌شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 5018 زنان ‌روستایی باسواد و بالای 15 سال در 16 روستای دارای دفاترفناوری اطلاعات و ارتباطات شهرستان شهرضا بود که با استفاده از فرمول کوکران، 190 زن روستایی به‌عنوان نمونه‌ی آماری انتخاب و پرسشنامه‏ به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب به‌صورت تصادفی در روستاها توزیع گردید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد بیشترین میزان آگاهی از خدمات به‌ترتیب اولویت، آگاهی از خدمات پایه، خدمات اجتماعی، خدمات آموزشی، خدمات اطلاع‌رسانی و خدمات اقتصادی است و بیشترین میزان مراجعه به این دفاتر، به ترتیب برای دریافت خدمات پایه، خدمات اطلاع‌رسانی، خدمات اجتماعی، خدمات آموزشی و خدمات اقتصادی می‌باشد. نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان می‌دهد تفاوت معنی‌داری در سطح یک درصد بین آگاهی زنان روستایی از پنج گروه خدماتی مذکور وجود دارد به‌طوری‌که بیشترین میزان آگاهی آنان از خدمات پایه و کمترین آگاهی آنان از خدمات اقتصادی می‌باشد. همچنین بین مراجعه زنان روستایی به دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطاتجهت دریافت پنج گروه خدماتی مذکور در سطح یک درصد تفاوت معنی‌دار وجود دارد به‌طوری‌که بیشترین میزان مراجعه جهت دریافت خدمات پایه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the knoledge and use of ICT services by rural womens inRural Offices(The Case of ShahrezaCounty)

نویسندگان [English]

  • Fariba Farhadi 1
  • Mohammad Sadegh Ebrahimi 2

1 MSc Student of rural development, University College of Omran -Tosses, Hamadan

2 Assistant professor in rural development, Department of Rural Development, Collage of Agriculture, Isfahan University of Technology

چکیده [English]

This study aimed to investigate rural women's awareness and use of from rural ICT services offices. The statistical population consisted of 5018 over 15- year- old literate rural women in 16 villages with ICT offices in Shahreza County. Using Cochran formula, 190 rural women were selected as sample and stratified proportional sampling randomly questionnaire distributed by stratified sampling with proportional allocation in the villages. The results shows the highest level of awareness of the services are awareness of basic services, social services, educational services, information services and financial services respectively and the highest referring to the offices are to receive basic services, information services, social services, educational services and economic services respectively. The results of the Friedman test showed a significant difference between rural women's awareness of five groups of services at 1 percent confidence in a way that their highest awareness is of basic services and their least awareness is of financial services. Furthermore, there is significant difference between rural women's referring to ICT offices to receive five groups of services at 1 percent confidence in a way that their most referring to ICT offices is to receive basic services. Key words: Rural ICT offices, services offices, ICT, Rural women, Shahreza County

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural ICT offices
  • services offices ICT
  • Rural Women
  • Shahreza County
تراکمه، ب. 1388. سنجش رضایت جوامع روستاییاستان هرمزگان ازعملکرد دفاتر ICT روستایی. همایش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات درونی تهران. پژوهشکده­ی الکترونیک دانشگاه علم وصنعت کشور.
جلالی، ع ا.، روحانی، س. و زارع، م. ا. 1385. روستای الکترونیک. چاپ اول. انتشارات علم و صنعت ایران.
راسخی، ب.، رحیمی، آ. و علی­بیگی، ا.ح. 1390. ارزیابی عوامل مؤثر بر رضایت روستاییان از دفاتر ICT روستایی. پژوهش­های ترویج و آموزش کشاورزی، (4): 71-58.
سورانی، ف.، کلانتری، خ . و اسدی، ع. 1391 بررسی عوامل مؤثر بر استفاده روستاییان از خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرستان نجف آباد. پژوهش­های روستایی، (2): 49-21.
مرشدی، ل. و کاظمی، ح. 1392. نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توانمندسازی زنان روستایی شهرستان مرودشت. مجله­ی پژوهش ترویج آموزش کشاورزی، (1): 45-36.
فاضل­ساعتچی، م. و یعقوبی، ج. 1391. بررسی نقش دفاتر فاوا روستایی در توسعه روستایی(مطالعه موردی استان مازندران). همایش ملی توسعه روستایی نمایشگاه توانمندی­های روستایی 14 و15 شهریور ماه،  7-1.
مرکز آمار ایران، 1390. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. قابل دسترسی در: http://amar.org.ir، آخرین دستیابی: 15 فروردین 1393.
مولایی­هشتجین، ن.، مردادی، م. و محمدی، م. 1391.نقش دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در توسعه پایدار روستایی شهرستان مشکین شهر. پژوهش­های جغرافیایی انسانی، (4): 147-168.
Alavion., S. J., Allahyari., M. S. 2012. E-readiness of rural ICT offices for rice e-marketing in Rasht Township. Iran. Agrovoc descriptors, 2:175-183.
Dlodlo., N. 2009. Access to ICT education for girls and women in rural South Africa.Technology in Society, 31:168–17.
Ebo., I. O., Amosa., B. M., Adenusi., D .A. 2012. Information and communication technology (ICT) and rural development in Nigeria. International Journal of Science and Advanced Technology, 2:1-4.
Mathur., A,. Ambani., D. 2005 .ICT and rural societies: opportunities for growth. The International Information and Library Review, 37:345-351.
Rahman., A., Nayeem Abdullah., M., Haroon., A., Bari Tooheen., R. 2013. ICT impact on socio-economic conditions of rural Bangladesh. Journal of World Economic Research, 2:1-8.
Shahratifar., M. 2008. History of information and communication technology, Magazine of Age of Information and Communication, 4: 57-67.