توسعه روستایی
محدودیت‌های زنان تولیدکننده صنایع‌دستی در روستاهای شهرستان ایرانشهر

صادق اصغری لفمجانی؛ مهدی معصومی؛ نسرین نوروزی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 302-322

https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.266488.1908

چکیده
  تولیدات صنایع­دستی می­تواند زمینۀ مناسبی را برای کسب درآمد بیشتر در نواحی روستایی ایجاد نماید. با توجه به اهمیت تولیدات صنایع­دستی در معیشت خانوارهای روستایی شهرستان ایرانشهر، هدف پژوهش حاضر بررسی محدودیت­های پیش­روی زنان روستایی در تولید صنایع‌دستی در روستاهای این شهرستان بود. این تحقیق به روش توصیفی و علی – مقایسه‌ای ...  بیشتر