نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 کارشناس‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

تولیدات صنایع­دستی می­تواند زمینۀ مناسبی را برای کسب درآمد بیشتر در نواحی روستایی ایجاد نماید. با توجه به اهمیت تولیدات صنایع­دستی در معیشت خانوارهای روستایی شهرستان ایرانشهر، هدف پژوهش حاضر بررسی محدودیت­های پیش­روی زنان روستایی در تولید صنایع‌دستی در روستاهای این شهرستان بود. این تحقیق به روش توصیفی و علی – مقایسه‌ای انجام شده است. برای تحقق اهداف مورد نظر، ضمن مطالعات اسنادی و بازدیدهای اولیه میدانی، طیف گسترده‌ای از شاخص­ها تعیین گردید. سپس با توجه به شاخص‌های تحقیق، پرسشنامه­های خانوار جهت جمع‌آوری اطلاعات لازم در ارتباط با خانوارهای تولیدکننده صنایع‌دستی تهیه شده است. جامعه آماری تحقیق، شامل تمامی زنان فعال در تولید صنایع‌دستی ساکن در روستاهای بالای 50 خانوار این شهرستان بود که با توجه به تعداد 9008 خانوار ساکن در این روستاها و استفاده از فرمول کوکران (با سطح خطای 05/0)، تعداد 376 خانوار به عنوان حجم نمونه محاسبه و خانوارهای نمونه به تناسب فراوانی خانوارهای ساکن در روستاهای نمونه با روش نمونه­گیری تصادفی ساده تعیین گردید و پرسشنامه تحقیق با کمک زن یا دختر فعال در تولید صنایع­دستی خانوار نمونه تکمیل شده‌ است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده­ها، از نرم‌افزارهای FAHP، GRA و آزمون آماری در نرم افزار SPSS استفاده گردیده است. یافته‌های پژوهش مؤید آن است که موانع اقتصادی با میانگین 24/3 مهم­ترین محدودیت‌ پیش­روی تولیدکنندگان صنایع‌دستی در روستاهای شهرستان ایرانشهر می­باشد و شدت محدودیت اقتصادی، اجتماعی و نهادی به ترتیب در 2/74، 8/12 و 8/22 درصد از خانوارهای مورد مطالعه در سطح شدید یا بسیار شدید می‌باشد. همچنین نتایج حاصل از تکنیک GRA نشان داد که روستاهای مورد مطالعه، از نظر شدت محدودیت‌های پیش­روی زنان در تولید صنایع‌دستی، دارای وضعیت کاملاً متفاوتی می­باشند. با توجه به نتایج تحقیق، تشکیل و تقویت تعاونی و شرکت­های خصوصی با هدف حمایت از تولید و بازاریابی محصولات صنایع­دستی و رفع محدودیت­های پیش­روی زنان در تولید صنایع­دستی پیشنهاد می­گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Constraints on craftswomen in the villages of Iranshahr County

نویسندگان [English]

  • Sadegh Asghari Lafmejani 1
  • mahdi masoumi 2
  • nasrin norouzi 3

1 Associate Professor of Geography and Rural Planning, Department of Geography, Zabol University, Zabol, Iran

2 PhD student, Geography and Rural Planning, Department of Geography, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

3 M.Sc. of Geography and Rural Planning, Department of Geography, Zabol University, Zabol, Iran

چکیده [English]

Handicraft products can may way for more income in rural areas. Given the importance of handicraft products in the livelihood of rural households in Iranshahr County, the aim of this study was to investigate the constraints the rural women experience in producing handicrafts in the villages of this county. This research was conducted in a descriptive and causal-comparative methods. To achieve the desired goals, in addition to document analysis and initial field visits, a wide range of indicators were introduced. Then, according to the research indicators, household questionnaires were prepared to collect the essential data on the households making handicrafts. The population of the study included all craftswomen active in the production of handicrafts living in villages with more than 50 households in Iranshahr County. As 9008 households live in these villages, using the Cochran's formula (with a margin of error equal to 0.05), 376 households as the sample size were calculated; the sample households were selected in a simple random sampling method in proportion to frequency of households living in the sample villages. The research questionnaires were completed by craftswomen or girls involved in handicraft production in the sample households. For data analysis, FAHP and GRA software and statistical tests in SPSS were used. Findings confirm that economic barriers with a mean of 3.24 are the most important constraints on the handicraft producers in the villages of Iranshahr County, as the severity of economic, social and institutional constraints were 74.2, 12.8 and 22.8, respectively among the households which ranked as severe or very severe. The results of GRA showed that the study villages have a completely different situation in severity of the constraints on craftswomen. According to the research results, it is suggested to establish and strengthen cooperatives and private companies to support the production and marketing of handicraft products and remove the constraints craftswomen face in the production of handicrafts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balochistan
  • Production Challenges
  • Rural Areas
  • Women
  • Handicrafts
افراخته، ح.، آرمند، م و اطهری، ز. 1395، واکاوی چالش­های فراروی صنعت سفال شهر لالجین با به کارگیری تئوری بنیانی، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه­ای، 14 (1): 114- 89.
امیدی، ن.، امیدی، م.ر و محمدی، ا. 1394، شناسایی و بررسی موانع توسعه بازار داخلی صنایع‌دستی استان ایلام، فرهنگ ایلام، 16 (48 و 49): 146- 132.
بوذرجمهری، خ و معصومی، م. 1397، بررسی موانع و چالش‌های پیش روی زنان در بازاریابی فرآورده‌‌های لبنی (مطالعة موردی: مناطق روستایی دهستان سرچهان، شهرستان بوانات)، فصلنامه برنامه­ریزی فضایی اصفهان، 8 (3): 18- 1.
پایدار، ا. 1395، شناسایی و اولویت­بندی عوامل رکود صنایع­دستی بلوچ(مطالعۀ موردی: نواحی روستایی شهرستان قصرقند). مجلۀ پژوهش و برنامه­ریزی روستایی، 5(3): 229- 215.
پورمیاندهی پری، م و استعلاجی، ع. 1389، تحلیلی بر سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان بندر انزلی با تاکید بر مدل متغیرهای استاندارد شده، مجله جغرافیای آمایش سرزمین، 7 (26): 135-119.
پورطرق، م. 1380. عوامل موثر بر مشارکت زنان روستایی در فعالیت­های دام و صنایع روستایی. پایان نامه کارشناسی ارشد در زمینه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز.
تولایی، س. 1386، درآمدی برمبانی جغرافیای اقتصادی، انتشارات جهاددانشگاهی واحد تربیت معلم، چاپ اول، تهران.
ثالثی، ر. 1397، بررسی موانع برندسازی محصولات صنایع دستی استان اصفهان، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته مدیریت بازارگانی، دانشگاه پیام نور مرکز غرب تهران، استاد راهنما، سیدمحمد میرمحمدی.
ثریایی، ع و عطف، ز. 1393، شناسایی چالش­های صنایع‌دستی و ارائه راهکارهای لازم (مطالعه موردی: صنایع‌دستی استان مازندران)، پژوهش­های مدیریت و حسابداری، 2: 36- 19.
جمینی، د.، تقدیسی، ا و جمشیدی، ع. 1393، بررسی و تحلیل فضایی اشتغال و بیکاری در شهرستان­های استان کرمانشاه، نگرش­های نو در جغرافیای انسانی، ویژه­نامه، 6 (2): 88-69.
جوانشیرگیو، م و آریافر، ا. 1391، بررسی نقش معادن و صنایع وابسته در اقتصاد کشورها و ضرورت افزایش بهره وری در معادن زغال سنگ ایران، چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، بیرجند، 78-72.
حسینیان­یگانه، ن. 1385، بانک اطلاعات صنایع‌دستی ایران، معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور، تهران، سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور.
رحیمی، ع. 1383، صنایع کوچک روستایی و توسعه پایدار، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی، واحد آمار انفورماتیک، چاپ اول، اراک.
رستمی، م. 1383، بررسی وضعیت اشتغال زنان استان مازندران در بخش صنایع‌دستی (منطقه شاخص: شهرستان ساری)، پژوهشنامه‌ی علوم انسانی و اجتماعی، 4 (13): 65- 39.
سواری، م.، شعبانعلی فمی، ح و شریف زاده، م.ش. 1396، موانع توسعه اشتغال زنان روستایی در صنایع‌دستی شهرستان دیواندره، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 8 (3): 36- 17.
شقاقی، عبدالرضا و شفیعی، م. 1384، استراتژی افزایش مشارکت موثر و رقابتی بخش صنایع کوچک و متوسط درتوسعه اقتصادی و صنعتی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات موسسه خدمات فرهنگی رسا، تهران.
شمس الدینی، ع. 1389، گردشگری روستایی راهکاری سازنده برای توسعه روستایی نمونه موردی روستای فهلیان. فصلنامه مسکن و محیط روستا، 131: 107-95.
علیخانی دادوکلایی، م. 1393، چالش­های پیش رو زنان در کارآفرینی کشاورزی، نشریه کارآفرینی در کشاورزی، 1 (4): 32- 19.
عمادی­ازوجی، م. 1387، نقش صنایع دستی در امور اقتصادی و اجتماعی، نظام جامع اطلاع­رسانی اشتغال، سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش­آموختگان، جهاد دانشگاهی.
فتوتی، ه.، برادران، م.، سلمان زاده، س و غنیان، م. 1390، تبیین نقش ترویج و آموزش کشاورزی در افزایش مشارکت زنان روستایی در توسعه پایدار روستایی: مطالعه موردی دهستان شاوور شهرستان شوش، اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار، اهواز، 9-1.
کرباسی، ع و یعقوبی، م. 1390، بررسی بازارهای تعاونی­های صنایع‌دستی استان سیستان و بلوچستان. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 22(5): 21-46.
محمدزاده نصرآبادی، م.، شبانعلی فمی، ح و نصرتی، ح.ا. 1391، صنایع روستایی، ناشر دانشگاه پیام نور، تهران.
مطیعی لنگرودی، س.ح و نجفی کانی، ع.ا. 1385، بررسی و ارزیابی اثرات شهرک ها و نواحی صنعتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی نواحی روستایی، نمونه موردی شهرستان بابل، فصلنامه پژوهش های جغرافیایی، 58: 167-145.
نصرتی، ف و ایمانی، ب. 1388، چالش­های فراروی توسعه صنایع­دستی در ایران، مجله مسکن و محیط روستا، 29 (129): 97- 86.
نصیری، ا. 1387، صنایع­روستایی، عاملی تاثیرگذار بر فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی: نمونه تجربی روستاهای شهر بومهن، فصلنامه روستا و توسعه، 11 (1): 58- 35.
یاوری، ح. 1387، فلزکاری، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی و آموزش عالی سوره، تهران، چاپ دوم.
Benny Alexandri, M.,  Zultaqawa, Z & Donie Aulia, M. 2019, Creative Industries: Strategy and Challenges in the Craft Sub-sector,  Review of Integrative Business and Economics Research, 8(4): 255- 263.
Coleman-Jensen, A.J. 2009, Working for Peanuts: Food Insecurity among Nonstandard Workers' Households, Journal of Family and Economic, 12: 14-25.
Dash, M. 2011, Marketing of Orissa handicrafts: A study on challenges and opportunities. Excel International Journal of Multidisciplinary Management Studies, 1(2), 47-63.
Hashmi, S. K. 2012, Market for Indian handicrafts. Excel Journal of Engineering Technology and Management Science, 1(1), 1-7.
Jamir, I & Natarajan, P. 2014. Marketing of Bamboo handicraft products in Dimapur, Nagaland–Trader’s Perception, Samzodhana Journal of Management Research, 2(1), 271-288.
Lee, S. 2007, Diversification of the Rural Economy: A Case Study on Rural Industrialization in the Republic of Korea. Pyongyang: INSES, 26.
Makhitha, KM. 2017, Challenges affecting small craft producer business growth and survival in South Africa, Journal of Business and Retail Management Research (JBRMR), Vol. 11 Issue 2, pp 154- 164.
Nambei Asoba, S & K. Tengeh, R. 2016, Analysis of start-up challenges of African immigrant-owned businesses in selected craft markets in Cape Town, Environmental Economics, 7(2): 97- 105.
Omid, M. 2015, Barriers and Factors of Slowdown in Exports of Handicrafts in Iran, WALIA journal, 31(S3): 6-10.
Oyekunle O.A. 2015, “Building the Creative Industries for Sustainable Economic Development inSouth Africa.” International Journal for Sustainable Development, Canada: Ontario International Development Agency 7 (12): 47–72
Sharma, S. 2012. Entrepreneurship development & new enterprise management, Directorate of distance education guru Jambheshwar University.
Sodhi, M.S & Tang, C.S. 2011, Social enterprises as supply-chain enablers for the poor, Socio-Economic Planning Sciences, 45(4): 146-153.‏
Walkers, V. 2007, Policy Innovation for Rural Sustainable Development, New York: USA Rural Policy Research Institute, 14.