اقتصاد
بررسی وضعیت فقر در خانوارهای روستایی ایران طی پنج برنامه توسعه اقتصادی ایران: 1392-1368

محمد مولایی؛ زهره رحیمی راد

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 215-235

https://doi.org/10.22048/rdsj.2016.38653

چکیده
  فقر به مثابه یک پدیده نامطلوب اقتصادی-اجتماعی محسوب می‌شود و مهم‌ترین علل آن توزیع ناعادلانه درآمد در بین افراد در جامعه است. یکی از وظایف دولت‌ها آن است که با سیاست‌های مناسب جهت رفع فقر و کاهش نابرابری اقدام نمایند. اولین گام در جهت فقر‌زدایی، سنجش میزان فقر در سطح کشور می‌باشد. در این راستا با استفاده از داده‌های هزینه و درآمد ...  بیشتر

آیا حمایتگرایی دولت شاخص های فقر را در روستا کاهش داده است؟ مطالعه موردی استان مازندران

سید مجتبی مجاوریان؛ نوشین رئیسی

دوره 1، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 13-24

https://doi.org/10.22048/rdsj.2015.9666

چکیده
  فقر مانعی مهم در عدم توسعه اقتصادی جهان سوم  محسوب می شود. هدف از این مطالعه اندازه گیری فقر در روستاهای استان مازندران در شش مقطع زمانی است که یک مقطع آن پس از اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها است. پس از محاسبه خط فقر در منطقه مورد مطالعه، برای اندازه‌گیری فقر، شاخص های درصد فقر، شدت فقر و شاخص سن محاسبه گردید. داده های تحقیق از اطلاعات ...  بیشتر