ترویج و آموزش کشاورزی
سنجش دانش انگورکاران نسبت به تهیه و بسته بندی کشمش و ارتباط آن با میزان استفاده از منابع اطلاعاتی توسط آن ها (مورد مطالعه: شهرستان تاکستان)

زهرا همدانی؛ غلامرضا مجردی

دوره 4، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 535-548

https://doi.org/10.22048/rdsj.2018.70334.1617

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، ﺳﻨﺠﺶ دانش انگورکاران شهرستان تاکستان نسبت ﺑـﻪ تهیه و بسته­بندی کشمش، تحلیل آن و ارﺗﺒﺎط دانش آن­ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان استفاده از منابع اطلاعاتی و مجاری ارتباطی است. جامعه آماری این تحقیق را 2462 نفر از انگورکاران بخش مرکزی شهرستان تاکستان تشکیل دادند در بین 15 روستا، براساس فرمول کوکران و به روش نمونه­گیری تصادفی ...  بیشتر