بررسی تأثیر صادرات بر اشتغال در زیر‌بخش‌های کشاورزی ایران

فرحناز شهریاران؛ صدیقه نبی‌ئیان؛ حسین مهرابی بشر آبادی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 15-28

https://doi.org/10.22048/rdsj.2014.5996

چکیده
  بخش کشاورزی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور است که به دلیل عوامل تولید بسیار، ازجمله نیروی کار همواره مورد توجه اقتصاد‌دانان بوده است. ازاین‌رو توجه به توان اشتغال‌زایی این بخش در بین سیاست‌گذاران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. لذا در این مطالعه با استفاده از رهیافت داده‌های تابلویی، تأثیر متغیر صادرات بر تقاضای نیروی کار در ...  بیشتر