جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
ارزیابی شاخص‌های اجتماعی- فرهنگی در پایداری گردشگری روستاهای شهرستان نور

سمین ارمغان

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 347-362

https://doi.org/10.22048/rdsj.2020.169619.1776

چکیده
  پژوهش ­حاضر به بررسی ارزیابی پایداری توسعه گردشگری در روستاهای نمونه گردشگری شهرستان نور با استفاده از روش‌شناسی توصیفی-تحلیلی، پیمایشی پرداخته است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق را روستاهای هدف و نمونه گردشگری شهرستان نور است. منطقه مورد مطالعه (روستاهای هدف و نمونه گردشگری شهرستان نور) دارای 14روستا  و 1574 خانوار می باشد ...  بیشتر