اقتصاد کشاورزی
تحلیل عوامل مؤثر بر صادرات محصولات صنایع غذایی با رویکرد توسعه روستایی

اعظم نجاتیان پور؛ عبدالکریم اسماعیلی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 335-353

https://doi.org/10.22048/rdsj.2017.32294.1432

چکیده
  با توجه به نیاز به توسعه روستاها و نیاز روز افزون جامعه به غذا و رشد جمعیت و کاهش منابع غذایی، یکی از مهمترین مسائلی که توجه دولتمردان، اندیشمندان و محققان را به خود معطوف داشته است، لزوم گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی روستایی است. صنایع تبدیلی با به کارگیری محصولات کشاورزی به عنوان مواد اولیه می‌تواند عاملی برای توسعه روستاها و استفاده ...  بیشتر