اقتصاد کشاورزی
توانمندی اقتصادی- اجتماعی زنان روستایی و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: اعضای صندوق‌های اعتبارات خرد زنان روستایی استان زنجان)

شهرام مقدس فریمانی؛ مهدیه السادات میرترابی؛ سیدسهیل قائم مقامی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 347-363

https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.250336.1877

چکیده
  در دنیای کنونی نیل به اهداف توسعه بدون استفاده از ذخایر نیمی از جمعیت جامعه یعنی زنان امری غیرممکن است. توانمندسازی اقتصادی-اجتماعی زنان یک پیش نیاز برای توسعه پایدار و رشد اقتصادی به شمار می­آید، بنابراین هدف از این پژوهش که در سال 1398 اجرا گردید، شناسایی تبیین‌کننده­های توانمندی اقتصادی-اجتماعی زنان روستایی و عوامل مؤثر بر آن ...  بیشتر