اقتصاد کشاورزی
تحلیل عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر صنعت شیر روستاهای استان کرمان

مهدیه ساعی؛ پیروز شاکری؛ اصغر صالحی؛ صفت الله رحمانی

دوره 8، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 487-500

https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.300318.1972

چکیده
  با توجه به وجود اقلیم‌های متفاوت، مناطقی از استان کرمان قابلیت مناسبی برای پرورش و نگهداری دام به‌ویژه در بخش‌های روستایی و عشایری دارد که سهم بزرگی در تأمین گوشت و فرآورده‌های لبنی مورد نیاز مردم داخل استان داشته و حتی به استان‌های همجوار نیز صادر می‌شده است. در سال‌های اخیر خشکسالی، بحران آب، از بین رفتن مراتع، قاچاق و بالا ...  بیشتر