تحلیل نگرش روستائیان نسبت به تأثیرهای گردشگری روستایی

حمید نصرآبادی؛ داریوش حیاتی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1393، ، صفحه 113-124

https://doi.org/10.22048/rdsj.2014.8590

چکیده
  با وجود توجه و صرف هزینة دولت‌ها برای توسعة روستاهای هدف گردشگری، کمتر به اهمیت نگرش جامعة میزبان نسبت به تأثیرهای گردشگری و حمایت آن‌ها از توسعة گردشگری توجه می‌شود. بر این اساس، تحقیق حاضر به تحلیل نگرش روستائیان نسبت‌به تأثیرهای گردشگری می‌پردازد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی بوده و از تکنیک پیمایش، به‌منظور گردآوری ...  بیشتر