ترویج و آموزش کشاورزی
عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان اصفهان

لاله محتشم زاده؛ محمد صادق ابراهیمی کوهبنه؛ امیر مظفر امینی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22048/rdsj.2015.13407

چکیده
  به‌منظور کاهش مشکلات در بخش کشاورزی و در راستای واگذاری امور به بخش خصوصی و کوچک‌سازی دولت، از سال 1386، ایجاد و استقرار شبکه غیردولتی خدمات مشاوره‌ای فنی و مهندسی کشاورزی در سطح کشور اجرایی شد. هدف از این مطالعه بررسی عومل مؤثر بر موفقیت شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان اصفهان بود. جامعه آماری این پژوهش شامل ...  بیشتر