نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش اموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه صنعتی اصفهان

2 استادیار گروه توسعه روستایی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

به‌منظور کاهش مشکلات در بخش کشاورزی و در راستای واگذاری امور به بخش خصوصی و کوچک‌سازی دولت، از سال 1386، ایجاد و استقرار شبکه غیردولتی خدمات مشاوره‌ای فنی و مهندسی کشاورزی در سطح کشور اجرایی شد. هدف از این مطالعه بررسی عومل مؤثر بر موفقیت شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان اصفهان بود. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیر عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت مشاوره فنی مهندسی کشاورزی استان اصفهان می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 130 شرکت بود که تعداد 62 شرکت نمونه انتخاب و از هر شرکت تعداد حداقل دو نمونه از اعضای هیئت مدیره و مدیران مسئول و در مجموع تعداد 130 نفر انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود که اعتبار آن با استفاده از تأیید توسط کارشناسان و اعتماد آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (83/0) مورد تأیید قرارگرفت. نتایج تحقیق نشان‌داد که میزان موفقیت شرکت‌های مشاوره کشاورزی 2/53٪ در سطح متوسط ارزیابی شد. نتایج حاصل از ضریب همبستگی نشان‌می‌دهد که ارتباط مثبت و معنی‌داری بین متغیرهای استفاده از دوره‌های آموزشی و ارائه پاداش های مالی با متغیر وابسته میزان موفقیت شرکت‌ها وجود دارد. نتیجه تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه نشان‌داد که حدود 40٪ از عوامل مؤثر بر میزان موفقیت شرکت‌های مشاوره کشاورزی را می‌تواند به متغیرهایی نظیر: استفاده از دوره های آموزشی به‌خصوص دوره آموزش روش های مدیریت (382/0) ارائه پاداش مالی به اعضاء در مقابل عملکرد مطلوب (278/0) تعداد قرارداد با دیگر سازمان های دولتی و خصوصی (249/0) و ویژگیهای کارآفرینانه افراد (220/0) نسبت داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Factor Effecting the Success of Consulting Firms, Technical and Agricultural Engineering in Isfahan Province.

نویسندگان [English]

  • Laleh Mohtasham Zadeh 1
  • Mohammad Sadegh Ebrahimi Koohboneh 2
  • Amir Mozafar Amini 2

1 MSc Student, Dept of Rural Development, Collage of Agriculture, Isfahan University of Technology

2 Assistant Professors, Dept of Rural Development, Collage of Agriculture, Isfahan University of Technology

چکیده [English]

Agriculture engineering and technical consulting services were initially established in 2008 by the establishment of a network of NGOs in order to reduce the problems of the agricultural sector in line with privatization and downsizing of the government. The main objective of this study was to investigate the factors that affect the success of technical and agricultural engineering consulting firms in the Isfahan province (2012). The statistical population of this research consisted of members of the boards of directors and the managing directors of such firms in the Isfahan province. The study sample consisted of 130 subjects from the members of boards of directors and the managing directors were who selected by using  Cochran formula. The field data required was been collected through questionnaires and interviews. The validity of the questionnaire was confirmed by experts and its reliability was confirmed by the use of Cronbach’s alpha coefficient and it was calculated to be 0.83. The results of research showed that the success rate of technical and agricultural engineering consulting firms was evaluated to be 53.2% at the medium. The result of multiple regression analysis showed that about 40% of the success rate factors for of technical and agricultural engineering consulting firms based on the Beta index could be attributed to passing training courses in management procedures (0.382), giving financial rewards to members for optimal performance (0.278), number of contracts with other public and private organizations (0.249) and having entrepreneurship characteristics (0.220).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consulting firms
  • Success
  • Privatization
  • agricultural sector
احمد‌پور داریانی، م.،  نیک‌بین، ح. و کریمی، آ. 1390. عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای فنی و مهندسی کشاورزی استان زنجان، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 2(4): 546-538.
امینی، ا. و رمضانی، م. 1385. ارزیابی عوامل مؤثر در موفقیت شرکت­های تعاونی مرغداران گوشتی استان تهران، مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، 14(55): 295-285.
حافظ‌نیا، م. ر. 1388. مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت) تهران.
دین‌پناه، غ. ر.، خاتون‌آبادی، ا. و اسکندری، ج. 1388. بررسی پی‌آمدها، موانع و امکان سنجی خصوصی‌سازی ترویج کشاورزی در استان اصفهان از دید‌گاه کارشناسان، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 2-4(3): 61-70.
رحیمی، م، ک.، زرافشانی، ک.، عباسی‌زاده، ص.، نوری، م. و رستمی، ف. 1391. ارزیابی عملکرد شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان‌های کرمانشاه و زنجان، پژوهش‌های روستایی، 3(4): 240-215.
رضایی، ر.، قلی‌فر، ا.، صفا، م. و کاظمی تربفان، م. 1390. شناسایی موانع توسعه‌ی کارآفرینی شرکتی در شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان زنجان، توسعه کارآفرینی، 4(14): 46-27.
زرافشانی، ک.، علی‌بیگی، ا. ح. و سلیمانی، ز. 1390. سنجش انتظارات کشاورزان از اعضای شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی مطالعه موردی شهرستان اسلام آباد غرب، پژوهش‌های روستایی، 2(7).
سرمد، ز.،  بازرگان، ع. و حجازی، ا. 1382. روش­های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، انتشارات آگاه.
شهرستانی، ح. 1389. نقش مؤثر شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی در گسترش خدمات ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی(بخش اول)، فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، 8(30): 42-37.
فرخی، ص. و صدیقی، ح. 1384. بررسی نگرش کشاورزان و کارشناسان استان ایلام نسبت به­خصوصی‌سازی ترویج کشاورزی، مجله علوم کشاورزی ایران، 36(2): 408-399.
محنت‌فر، ی. و جعفری صمیمی، ا. 1387. بررسی خصوصی‌سازی و اصل 44 قانون اساسی در اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهش­‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 16(48): 105-85.
مهدیان بروجنی، م. احمدوند، م. 1391. تعیین‌کننده‌های فعالیت شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی در شهرستان بروجن، علوم ترویج وآموزش کشاورزی ایران، 1: 32-17.
نژاد ایرانی، ف.، علوی متین، ی. و فیروزی، ک. 1390. بررسی رابطه بین عوامل درون سازمانی و میزان موفقیت شرکت‌های تعاونی اعتبار شهرستان ارومیه، تعاون، 22(5): 161-145.
هزارجریبی، ج. 1389. بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی‌ها( مطالعه موردی تعاونی‌های استان قم) فصلنامه برنامه-ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 2(2): 63-83.
Amini, A. M. and Ramezani, M. 2008. Inverstigation the success factors of poultry growers cooperative in Iran’s western provinces. Word Applied Since Journal, 5(1): 81-87.    
John, L., Adrin, J. and Wade-Green, T. 2001. Agricultural cooperative managers and the business environment. Journal of Agriculture cooperative Economic Association Georgia, 19(1): 17-33.                                                                                                                                                                                                                
Prasad, T. K.  and Suleman Khan, M. D. 2001. Privatization of Extension Services- International Experiences and its Relevance in Indian Context. India: National Institute of Agricultural Extension Management. 31 (3): 39-42.
Hendrikse, L., Adrian, J. and Wad Green, T. 2001. Agricultural cooperative managers and the business environment. Journal of  Agribusiness, 19(1): 17-33.
Carlberg, J. G., Ward, C. E. and Holcomb, R. B. 2006. Success Factors For Now Generation Cooperatives. International Food & Agribusiness Management. Review. 9(1): 62-81.                                                                                                            
Russoa, C., wetherspoonb, C., Petersonb, D. and Sabbatinia, M. 2000. Affects of managers power on capital: a study of Italian agricultural cooperatives. International Food. & Agribusiness Management. Review. 3: 27-39.
Henehan, B. M., Hardesty, S. H., Shultz, M. and Wells, J. 2011. New cooperative development issues. choices-the Magazine of food, farm and resource issues, JEL Classifications, 13: 22-43.