توسعه روستایی
تحلیل علل نا امنی غذایی زنان سرپرست خانوار روستایی شهرستان کرمانشاه و راهبردهای مقابله با آن

نیلوفر صوفی؛ امیرحسین علی بیگی؛ علی اصغر میرک زاده

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 303-323

https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.284923.1941

چکیده
  نا امنی غذایی مانع اصلی رفاه و توسعه‌یافتگی جوامع روستایی است و اگر به صورت جدی چاره‌اندیشی نشود آینده‌ی بشر به مخاطره می‌افتد. در این ببن زنان سرپرست خانوار آسیب ‌پذیرتر از سایر گروه‌ها می‌باشند. لذا هدف اصلی تحقیق تحلیل علل ناامنی غذایی زنان سرپرست خانوار روستایی شهرستان کرمانشاه و ارائه راهبردهای مقابله با آن بود. پژوهش به ...  بیشتر

تحلیل عوامل بازدارنده انتقال مدیریت شبکه‏ی آبیاری به بهره‏برداران: مورد مطالعه دهستان میان‏دربند، شهرستان کرمانشاه

روناک عربی؛ علی اصغر میرکزاده؛ کیومرث زرافشانی

دوره 1، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 119-132

https://doi.org/10.22048/rdsj.2015.9688

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف کلی تحلیل عوامل بازدارنده انتقال مدیریت شبکه‏ی آبیاری به بهره‏برداران انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمام بهره‏برداران شبکه آبیاری ناحیه عمرانی D2 میان‏دربند شهرستان کرمانشاه بودند (N=417). با استفاده از فرمول کوکران تعداد 126 نفر از آن‏ها به روش نمونه‏گیری طبقه‏ای تصادفی با انتساب متناسب برای مطالعه انتخاب ...  بیشتر