ترویج و آموزش کشاورزی
شناسایی موانع و مشکلات واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در روستاهای شهرستان ساری

حسن خدایی استیار؛ حسین راحلی؛ حسین کوهستانی؛ حبیب شجاعی مزدی

دوره 5، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 455-467

https://doi.org/10.22048/rdsj.2019.121688.1719

چکیده
  صنایع تبدیلی و تکمیلی به صنایعی گفته می‌شود که به فرآوری و عمل آوری محصولات مختلف کشاورزی می‌پردازد. هدف اصلی این مطالعه بررسی موانع و مشکلات واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی فعال در شهرستان ساری از دیدگاه مدیران می‌باشد که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل192 نفر از مدیران واحدهای صنایع تبدیلی وتکمیلی فعال در شهرستان ...  بیشتر