ترویج و آموزش کشاورزی
بررسی سلامت اجتماعی و چالش‌های آن از دیدگاه زنان روستایی (مورد مطالعه: بخش قلعه‌شاهین در استان کرمانشاه)

سمیه شهبازی؛ علی اصغر میرک زاده؛ امیرحسین علی بیگی

دوره 4، شماره 3 ، آبان 1396، ، صفحه 349-370

https://doi.org/10.22048/rdsj.2018.70915.1622

چکیده
  سلامت اجتماعی در توسعه­ اجتماعی روستاها به­ویژه زنان روستایی، در راستای بهزیستی و ارتقای سرمایه اجتماعی و انسانی آنان امری ضروری است. هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان سلامت اجتماعی و چالش­های آن از دیدگاه زنان روستایی در استان کرمانشاه بود. روش تحقیق حاضر، توصیفی-پیمایشی و مبتنی بر روش اسنادی و میدانی(ابزار پرسشنامه) بود. جامعه آماری ...  بیشتر