نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دبیر جغرافیا /آموزش و پرورش

چکیده

انتخاب دهیار به عنوان مدیریت نوین روستایی را می‌توان به عنوان نقطه‌ی عطفی در تاریخ مدیریت روستایی به شمار آورد. دهیاری‌ها از بدو تشکیل تاکنون با استفاده از همیاری و مشارکت مردم و کمک‌های دولتی به منظور رفع نیازمندی‌های عمومی، بهبود و نظافت محیط، حفظ و نگهداری و بهره‌برداری از زیر ساخت‌ها و غیره اقدام کرده‌اند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی کارکرد دهیاری‌ها در چهارچوب حکمروایی شایسته از دیدگاه ساکنان روستاهای بخش مرکزی شهرستان اردبیل است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش 34 روستای دارای دهیاری با جمعیت 28199و 8151 خانوار است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 367 نفر برآورد گردید. پراکندگی تعداد نمونه‌ها در روستاها متناسب با جمعیت آنها توزیع گردید و انتخاب نمونه‌ها در روستاها به صورت تصادفی سیستماتیک بوده‌است. به منظور ارزیابی عملکرد دهیاران از هشت شاخص حکمروایی خوب(مشارکت، قانونمندی، پاسخ‌گویی، مسئولیت‌پذیری، عدالت محوری، توافق جمعی، شفافیت، کارآیی و اثربخشی) در قالب 60گویه استفاده گردید. پرسشنامه با پرسش‌های بسته در قالب طیف پنج گزینه‌ای لیکرت طراحی گردید. روایی صوری پرسشنامه به وسیله پانل اساتید متخصص تأیید قرار گرفت. میزان پایایی کل پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ 784/0 بدست آمد. نتایج آزمون t تک نمونه‌ای با میانگین 07/2 نشان داد حکمروایی شایسته روستاهای بخش مرکزی اردبیل پایین‌تر از حد متوسط است. نتایج نشان می‌دهد که کارکرد دهیاری‌ها بر اساس حکمروایی شایسته از دیدگاه ساکنین روستاهای بخش مرکزی اردبیل کمتر از حد متوسط ارزیابی می‌شود و در شرایط مطلوبی نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessing and analyzing the performance of dehijans with an emphasis on a competent governance approach. Case study: Villages in the central part of Ardabil city

نویسندگان [English]

  • bahram imani 1
  • behroz fathi 2

1

2 teacher

چکیده [English]

Village’s managers’ selection as a new rural management can be considered as a turning point in the history of rural management From the beginning, the village management have been using cooperation, people's participation, government grants to resolve the public needs, improve and clean the environment, maintaining and exploiting infrastructure, to do their activities. The purpose of the present research is to investigate the functioning of the organizations in a proper governance framework from the point of view of the residents of the villages of the central part of Ardabil city.The present research is practical in terms of its purpose and the descriptive-analytical in nature. The statistical population of this study is 34 villages with a population of 28199 and 8151 families. The sample size was estimated at 380 people based on the Cochran formula. The dispersion of samples' numbers in the villages was distributed based on their populations and the selection of samples in rural areas has been systematically random. In order to analyze of the village’s managers, eight indicators (Participation, legitimacy, accountability, accountability, pivotal justice, collective agreement, transparency, efficiency and effectiveness) were used in 60 items. The questionnaire was designed with closed questions in the form of the five-choice Likert scale. The formal validity of the questionnaire was confirmed by a panel of expert professors. The reliability of the questionnaire was 0.784 based on Cronbach's alpha. The results of one-sample t-test with a mean of 2.07 showed that the proper governance of the villages of the central ardabil villages was lower than the average. The results show of the work of the governors is less than the average according to the proper rule of the residents of villages in the central part of Ardebil and is not in desirable conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Village manager
  • Rural Management
  • Governor
  • Good Governor
  • Rural Governor
اجزا شکوهی، م؛ ایستگلدی، م. 1392 ، بررسی تحلیل عوامل زمینه‌ساز حکمروایی خوب، مورد مطالعه: شهر ترکمن، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 14 (4): 49-31.
حسام، م؛ رضوانی، م. ر؛ آشور، ح. 1393، سنجش رضایت‌مندی روستائیان از عملکرد دهیاری‌ها با رویکرد حکمروایی خوب روستایی، مورد مطالعه: دهستان جنوبی شهرستان گرگان، آمایش جغرافیایی فضا، 14 (4): 128-99.
حیدری ساربان، و؛ ارشدی، ع؛ صائب، ش. 1396، ارزیابی اثرات حکمروایی بر توسعه گردشگری روستایی، مورد مطالعه: شهرستان نیر، فضای گردشگری، 25 (7): 50-33.
دادورخانی، ف؛ سلمانی، م؛ فرهادی، ص؛ زارع، ز. 1390، حکمروایی خوب راهبردی برای کاهش فقر روستایی، نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، 4 (3): 120-103.
مرکز آمار ایران. 1395، سالنامه آماری استان‌ها.
نجارزاده، م؛ ترابی، ذ.‌ ا؛ ملکان، ا. 1396، بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر حکمروایی خوب و پایداری جوامع روستایی با نقش تعدیل‌گری سرمایه فرهنگی، مورد مطالعه: دهستان گودین شهرستان کنگاور، برنامه‌ریزی فضایی، 3 (7):40-25.
نوروزی، ا؛ مهدوی، د؛ بدری‌زاده، ز. 1396، ارزیابی عملکرد دهیاری‌ها در چارچوب شاخص‌های حکمروایی خوب روستایی، مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان اصفهان، پژوهش‌های روستایی، 4 (8): 662-256.
Beer, A. 2014. Leadership and the governance of rural communities, of rural studies, 1 (34): 254–262.
Elmenofi, G., Bilali, H.E., Berjan, S. 2014, Governance of rural development in Egypt, Annals of Agricultural Science, 59(2): 285-296.
Morita, S., & Zaelke, D. 2007. Rule Of Law, Good Governance And Sustainable Development. London: Routledge.
Sheng. K. 2010, Good Governance in Southeast Asia, Environment and Urbanization ASIA, 1 (2): 131- 147.
United Nations Development Programme. 2004, Human development report. New York, Oxford University Press.