نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یاسوج

چکیده

امروزه جایگاه تولید گیاهان دارویی در سلامت جامعه و ارزش گیاهان دارویی و معطر بر کسی پوشیده نیست. محصولات جنگلی، مرتعی و گیاهان دارویی و صنعتی علاوه بر این‌که نقش خاصی در اقتصاد داخلی دارند، می‌توانند تأثیر به‌سزایی در صادرات غیر نفتی نیز داشته باشند. بیان این نکته حائز اهمیت است که استان کهگیلویه و بویر احمد دارای آب و هوای مناسب و متنوعی است که می‌تواند یکی از مناطق مستعد کشت و تولید گیاهان دارویی باشد.از این‌رو این پژوهش به منظور بررسی و شناسایی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و چالش‌های کشت و تولید گیاهان دارویی در استان کهگیلویه و بویر احمد انجام گرفت. برای این منظور، از روش تحلیل مربوطه (سوات) استفاده شد و سرانجام، با استفاده از ماتریس سوات راهبردهایی جهت بهبود شرایط توسعه‌ی این صنعت در منظقه مورد مطالعه ارائه گردید. شرح بیشتر و دقیق تر یافته ها از جمله راهبردهای مورد نظر در متن مقاله ارایه شده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining the Strategies for Developing the Production of Medicinal Plants in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad Province Using SWOT Model

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Babazekri
  • Zeinab Sharifi

Yasouj University

چکیده [English]

Nowadays, the place of production of medicinal plants in the health of the community and the value of medicinal and aromatic plants are not covered by anyone. Forestry, pasture and medicinal and industrial plants not only have a particular role in the domestic economy, but also have a significant impact on non-oil exports. It is important to note that Kohgiluyeh and Boyer Ahmad province has a diverse and appropriate climate that can be one of the most capable areas for the cultivation and production of medicinal plants. Therefore, this study aimed at investigating and identifying strengths, weaknesses, opportunities and challenges of the cultivation and production of medicinal plants in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad province. SWOT method was used for this purpose and finally, using SWOT matrix, strategies were provided to improve the development conditions of this industry.More detailed findings especially about the supposed strategies are presented in the body of the paper

کلیدواژه‌ها [English]

  • WT strategies
  • WO strategies
  • Zardband
  • Snowball sampling
ادریسی، ب. 1390. تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای بازار گل و گیاهان زینتی ایران در جهان. بررسی‌های بازرگانی، 24 (49): 103-93.
امیری عقدایی، ف. و زارع زردیینی، ح. 1393. بررسی عوامل مؤثر بر بهبود و توسعه بازار گیاهان دارویی در ایران (مطالعه موردی: شهر اصفهان). تحقیقات بازاریابی نوین، 4(1): 214–195.
آمار، ت.، پوررمضان، ع. و حسنی، ث. 1391. برنامه‌ریزی توسعه یکپارچه روستایی در بخش احمد سرگوراب شهرستان شفت با استفاده از مدل تحلیلی SWOT. چشم‌انداز جغرافیایی (مطالعات انسانی)، 7(18): 88–78.
بارانی، ح.، بهمنش، ب. و شهرکی، م. 1391. دانش بومی گیاه‌شناسی گیاهان دارویی منطقه چهارباغ از مراتع استان گلستان. دانش بومی،  2(2): 86-61.
بصیری، ش. 1390. بررسی اثر دما و سرعت جریان در خشک‌کن بر میزان و کیفیت اسانس استحصالی از آویشن. نوآوری در علوم و فناوری غذایی، 3(4): 82-73.
تبریزی، ل.، امینی کردکندی، پ. و خوشبخت، ک. 1393. بررسی نظام‌های تولید و تنوع زیستی گیاهان دارویی و معطر در بوم نظام‌های کشاورزی استان قزوین. بوم‌شناسی کشاورزی، 6(4): 890-880.
تقوی، م. و ایمان‌خان، ن. 1384. ارزیابی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر صادرات گیاهان دارویی. مدیریت، 2(5): 36-17.
جهانگیری، ا. 1372. مروری بر جایگاه گیاهان دارویی و ضرورت‌های توسعه کشت و صنایع تبدیلی آن گیاهان دارویی؛ سخاوت طبیعت و غفلت‌های ما. مجلس و پژوهش، 1(5): 200–184.
رشیدی، ش.، فرجی، ه.، جهان‌بین، د. و میرفردی، ا. 1390. ارزیابی میزان آگاهی، اعتقاد و عملکرد مردم شهر یاسوج نسبت به گیاهان دارویی. گیاهان دارویی، 11(8): 184-177.
زارعی، ی. 1393. ارزیابی عملکرد استان‌های کشور در کشت و تولید گیاهان دارویی. دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار. ، 1 شهریور، همدان.
شاهرخی، ا.، شیرمردی، ح. و قائد امینی، م. 1390. معرفی برخی گونه‌های دارویی در خطر انقراض در کوه کلار واقع در استان چهارمحال و بختیاری. داروهای گیاهی، 2(2): 100-95.
صائب، ک.، کاکویی، آ.، باباخانی، ب.، حسینی بلداجی، ا.، راهداری، پ.، پورشمسیان، ک. و جعفری حاجتی، ر. 1391. بررسی تأثیر ارتفاع بر میزان ترکیبات دارویی گیاه گزنه (Urtica dioica L.) در منطقه رامسر. گیاه و زیست‌بوم، 8(33): 40-31.
طاهریان، س.، قدرتی، م. و رضایی، ل. 1392. بررسی روند کشت و جایگاه اقتصادی تولید گیاهان دارویی در استان سمنان. همایش ملی گیاهان دارویی، 29 و 30 آبان آمل.
عبادی، م. 1394. اصول و مبانی بسته‌بندی و انبارداری گیاهان دارویی و معطر. باغدار، 97: 26-19.
علی میرزایی، ف.، بهمنش، ب.، محمدی استادکلایه، ا. و شهرکی، م. ر. 1396. دانش بومی گیاهان دارویی از دیدگاه بهره برداران عشایری در مرتع چهل کمان استان خراسان رضوی. دانش‌های بومی ایران. 4(7): 201-157.
فال‌سلیمان، م. و صادقی، ح. 1392. تحلیل توانمندی‌بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی در راستای توسعه‌ی پایدار با استفاده از مدل SWOT. جغرافیا و توسعه، 11(30): 156–139.
کرباسی، ع.، یخکشی، ا.، روحانی، ح. و امامی، ح. 1393. توسعه، تولید و فراوری گیاهان دارویی در ایران. اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی، 2(1): 77-60.
کشفی بناب، ع. 1389. مزیت نسبی اقتصادی کشت و تجارت گیاهان دارویی در ایران و ارزش آن در بازارهای جهانی. بررسی‌های بازرگانی، 23(44): 78–69.
مرشدی، ل. 1390. نگرش دانشجویان ترویج و آموزش کشاورزی ورودی سال‌های 88 و 89 واحد علوم و تحقیقات تهران واحد علوم و تحقیقات تهران نسبت به یادگیری سیار، تحلیل SWOT. پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، 4(3): 73–61.
مرکز آمار ایران. 1395. سالنامه­ی آماری استان کهگیلویه و بویراحمد. قابل دسترسی در: www.amar.org.ir، آخرین دستیابی: 3/7/1395.
نصابیان، ش.، غلامحسینی، ط. و جبل عاملی، ف. 1391. مقایسه‌ی مزیت نسبی صادرات گیاهان دارویی ایران با سایر کشورهای صادر کننده (مطالعه موردی: رازیانه، بادیان، انیسون و گشنیز). مدلسازی اقتصادی، 6(20): 92–75.
نوری‌پور، م. و مالکی، ر. 1394. ارزیابی آموزشی، ضرورتی نوین در آموزش عالی ایران (مورد مطالعه: گروه مدیریت توسعه روستایی دانشگاه یاسوج). نامه آموزش عالی، 8(29): 114–85.
Ommani, A. 2011. Strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT) analysis for farming system businesses management: Case of wheat farmers of Shadervan District, Shoushtar Township, Iran. African Journal of Business Management, 5(22): 9448-9454.
Segun, P.A., Ogbole, O.O. and Ajaiyeoba, E.O. 2018. Medicinal plants used in the management of cancer among the Ijebus of Southwestern Nigeria. Journal of Herbal Medicine, 14: 68-75.