نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران

2 استادیار گروه مدیریت کشاورزی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران

چکیده

     بخش کشاورزی همواره با مشکلاتی از جمله کمبود سرمایه و سرمایه‌گذاری مواجه می‌باشد. لذا صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی راه‌­حل مناسبی برای تزریق صحیح منابع مالی به این بخش می‌باشند. هدف اصلی این پژوهش "بررسی اثرات صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در استان آذربایجان غربی" بود. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش 173 تشکل سهام­دار صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی بودند که بر پایه جدول مورگان تعداد 120 تشکل به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت انتخاب نمونه­ها از روش نمونه­گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن بر اساس روش اعتبار محتوایی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بین 712/0 تا 935/0 تعیین شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 21 تجزیه و تحلیل شدند. آماره تحلیل عاملی نوع  (R-Type Factor Analysis) به­منظور تبیین اثرات صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی بر توسعه کشاورزی استان آذربایجان غربی، استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که اثرات صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی را می­توان در پنج عامل اثرات اقتصادی، اثرات اجتماعی، اثرات تولیدی، اثرات مهارتی و اثرات آموزشی دسته­بندی نمود. این عوامل در مجموع 42/71 درصد اثرات صندوق را بر توسعه کشاورزی استان آذربایجان غربی را تبیین کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study on Effects of Agricultural Supporting Fund on Agricultural Development in West Azerbaijan province

نویسندگان [English]

  • Hossein Jaafarzade 1
  • Loghman Rashidpour 2
  • Solieman Rasouliazar 2

1 M.Sc. Graduated, Department of Agricultural Management, College of Agriculture, Mahabad Branch, Islamic Azad University, Mahabad, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Agricultural Management, College of Agriculture, Mahabad Branch, Islamic Azad University, Mahabad, Iran.

چکیده [English]

The agricultural sector in the West Azerbaijan province is faced with problems such as lack of capital and investment. Therefore, non-governmental funds for agricultural investment are a suitable solution for correct injection of funds to the agricultural sector. The purpose of this research was to study the effects of Agricultural Supporting Fund in the West Azerbaijan province. The research methodology was a descriptive – survey. The statistical population included 173 organizations of fund shareholders from whom 120 samples were determined by using the Kerejcie and Morgan table. The sampling and selection technique used for choosing the sample society was the stratified random sampling technique. The main tool of data collection was simple random sampling. The main tool of data collection was a questionnaire whose validity and reliability was confirmed by experts and Cronbach's alpha coefficient was between 0.712 to 0.935. Data were analyzed by using the SPSS (V.21) software. The R-factor analysis was used to explain the effects of the agricultural supporting fund on agricultural development in the West Azarbaijan province. The results of factor analyses showed that the effects of Agricultural Investment Fund in the West Azerbaijan Province can be classified in 5 effects that include; Economic effects, Social effects, Production effects, Skill effects and Educational effects. These items explained 71.42% of the total variation related to the Agricultural Investment Fund effects in the West Azarbaijan Province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Credits"
  • "Effects"
  • "Agricultural Supporting Fund"
  • "Shareholders"
  • "West Azerbaijan Province"
افقه، س. م.، سمسارزاده، ب. و شاه­نظری، ش. 1392. بررسی تأثیر رشد بخش کشاورزی در رشد اقتصادی ایران 86-1350 و مقایسه آن با سایر بخش­های اقتصاد، فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، 14 : 47- 41.
اکبری، ح. 1392. نقش و جایگاه صندوق­های حمایت از توسعه بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی، نشریه اقتصاد خاوران، 14(2): 40- 36.
جلایی اسفندآبادی، ع. و صمیمی، س. 1393. بررسی موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران، فصلنامه سیاست­های راهبردی و کلان، 2(7): 109- 89.
جواهری، ع. ا.، اشراقی سامانی، ر. و پورسعید، ع. ر.1393. شناسایی اثرات صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد،گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام.
حسن­زاده، ع. و قویدل، ص. 1384. چالش­های تأمین مالی خرد روستایی در ایران- مقایسه تطبیقی صندوق­های قرض­الحسنه روستایی و گرامین بانک بنگلادش. اقتصاد کشاورزی و توسعه، 13(49): 168- 141.
حسینی، ص. و بخشایش، م. 1393. ارزیابی تسهیلات صندوق­های توسعة سرمایه­گذاری بخش کشاورزی ایران به­لحاظ هزینة مبادلة وام­گیری، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 45(2): 215-207.
دشوارپسند، م. 1383. آشنایی با صندوق­های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی. مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، 12(46): 202- 190.
رضوانی،م. ر.، دربان آستانه، ع. ر. و احمدآبادی، ح. 1394. تحلیل اثرات اعتبارات خرد بر پایداری اقتصاد روستایی (مورد مطالعاتی: اعتبارات صندوق کارآفرینی امید در شهرستان نیشابور). مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه‌ای، 13(24): 233- 209.DOI: 10.22067/geography.v13i1.37283
رکن­الدین افتخاری، ع. و عینالی، ج. 1384. ارزیابی اعتبارات خرد بانک کشاورزی در توسعة اقتصادی روستایی. فصلنامةپژوهش­های بازرگانی، 34: 201- 179.
سرشار، ش.، شهیکی­تاش، م. ن. و قهرمانیان، ا. ر. ۱۳۹۳. اثرات صندوق­های سرمایه‌گذاری بر بازار سرمایه با رویکرد تأمین مالی در اقتصاد، اولین کنفرانس بین­المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی، رشت، شرکت کارآفرینان دانشگاهی منطقه آزاد انزلی،http://www.civilica.com/Paper-EMASS01-EMASS01_144.html
سرمد، ز.، بازرگان، ع. و حجازی، ا. 1378. روش­های تحقیق در علوم رفتاری. انتشارات آگاه. تهران.
 صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی . 1394. تاریخچه تشکیل صندوق، گزارش صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی استان آذربایجان­غربی ، وب سایت صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی استان آذربایجان­غربی.  http://www.sfdawa.ir/Default.aspx?tabid=8085.
کلانتری، خ.1382. پردازش و تحلیل داده­ها در تحقیقات اجتماعی- اقتصادی. چاپ اول نشر شریف. تهران.
مرکز آمار ایران. 1393. نتایج تفصیلی سرشماری عمومی کشاورزی، استان آذربایجان­غربی. سازمان. مرکز آمار ایران.
منزوی، م. و میردامادی، س. م. 1390. عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات اعتباری صندوق­های حمایت از توسعه بخش کشاورزی از دیدگاه مدیران صندوق در کشور، مجله پژوهش­های ترویج و آموزش کشاورزی، 4 (2): 28- 15.
منصورفر، ک. 1385. روش‌های آماری.انتشارات دانشگاه تهران. چاپ هشتم. تهران.
منصورفر، ک. 1385. روش‌های پیشرفته آماری(همرا با برنامه­های کامپیوتری). انتشارات دانشگاه تهران. تهران.
نادری­مهدئی، ک.1381. اعتبارات، سرمایه و توسعه صنایع روستایی، نشریه جهاد، 22 (248و 249): 41- 34.
نجفی، م.1386. ارزشیابی مشارکتی طرح صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی، سازمان تات، معاونت ترویج و آموزش،گروه اطلاع­رسانی و ارتباطات علمی پژوهشی، وزارت جهاد کشاورزی.
Binam, J. N., Tonye, J. Nyambi, G. and Akoa, M. 2004. Factors affecting the technical efficiency among smallholder farmers in the slash and burn agriculture zone of Cameroon. Food policy, 29(5): 531-545. http://dx.doi.org/10.1016/j.foodpol.2004.07.013.
Constance, D. H., and Choi, J. Y. 2010. Overcoming the barriers to organic adoption in the United States: A look at pragmatic conventional producers in Texas. Sustainability, (2): 163-188.