نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه ییام نور استان یزد

چکیده

    تعاونی­های روستایی ازجمله نهادهای اساسی در جوامع روستایی به­شمار می­آیند که با به­کارگیری فنون و رهیافت­های مشارکتی نقش مؤثری در به­کارگیری نیروی کار زنان ایفا می­نمایند. برهمین اساس مطالعه حاضر، با هدف بررسی و یافتن زمینه­های ایجاد تعاونی­های تولیدی و خدماتی زنان در مناطق روستایی شهرستان ابرکوه و بخش نیر شهرستان تفت از توابع استان یزد انجام شده است. نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و در زمره تحقیقات توصیفی– تحلیلی و مبتنی­بر پیمایش است. برای تعیین حجم نمونه آماری، از طریق جدول برآورد حجم نمونه کرجسی و مورگان از میان زنان ساکن در محدوده مورد مطالعه، 72 نفر تعیین شد که از دو ویژگی متقاضی بودن برای ایجاد تعاونی و آشنا بودن با زمینه­های کار و فعالیت برای زنان، برخوردار بودند. روش جمع­آوری اطلاعات کیفی، استفاده از روش ارزیابی مشارکتی روستایی (PRA) و برای اطلاعات کمی، از ابزار پرسشنامه بهره گرفته شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که 9/81 درصد زنان دیدگاه مثبت و موافقی در سطوح اجرایی زمینه­های ایجاد تعاونی­ها داشته که مهم­ترین آن­ها را می­توان بخش­های کشاورزی، آموزش و خدمات برشمرد. به این معنی که آنان خواستار برعهده گرفتن نقش­های اجتماعی و اقتصادی بوده و عضویت در تعاونی‌هایی را ترجیح می‌دهند که مطابق با علاقه آن­ها باشد.


کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A survey on the efficient factors on the establishment of the rural women cooperatives (Case Study: Rural settlements in Nir and Abarkuh County of Yazd Province)

نویسنده [English]

  • hosein khademi

Assistant Professor, Payame Noor University

چکیده [English]

Rural cooperatives including the basic institutions in rural communities play an important role and can be used to apply techniques and participatory approaches to apply the women's task force. On this basis, the present study was done with the aim to review and find the fields of the creation of manufacturing and services cooperatives of women in the rural areas of Abarkuh County and Section NIR of the Taft county that are in  Yazd province. The type of research in terms of the objective is applied and it is based on the descriptive analytical research and investigation. The Krejcie and Morgan table was used to determine the statistical sample size and from among the women residing in the scope of the study 72 women were selected. The two characteristics used were that they be an applicant to create a cooperative and be familiar with how to create areas of work and activities for women. Qualitative data collection method was used and a questionnaire was used to obtain quantitative information, and the participatory rural appraisal (PRA) methods was employed. The findings of the research showed that 81.9 percent of women had a positive view in the executive levels have created in the fields of cooperatives That is the most important they can be the agricultural sector, education and services. This means that they are responsible for taking social and economic and membership role in the cooperative that is in accordance with their own personal interests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women Employment
  • Participatory Rural Appraisal
  • production cooperatives
  • rural cooperative
آگهی، ح.، میرک­زاده، ع. و تقی­بیگی، م. 1391. اولویت­بندی عوامل مؤثر بر توسعه مشاغل خانگی زنان روستایی. فصلنامه علمی-پژوهشی زن و جامعه، 3(3): 202-181.
اعظمی، م. و سروش مهر، هـ. 1389. تأثیر متغیرهای فردی و اقتصادی زنان روستایی بر مشارکت آنان در تعاونی تولید (مطالعه موردی: تعاونی توپ­سازی شهرستان پاوه و اوارامانات. مجله پژوهش­های روستایی، 4(176): 204-179.
بندرز، ز. و نیک­نامی، م. 1392. شناسایی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر توانمندسازی اعضاء تعاونی­های روستایی زنان استان ایلام. نشریه پژوهش­های ترویج و آموزش کشاورزی، 3(23): 77-63.
حسینی، ط. و لشکرآرا، ف. 1393. شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مهارت­های کارآفرینی در زنان روستایی استان فارس، پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، 2(26): 33-13.
حیدری­ساربان، و. 1391. بررسی عوامل مؤثر بر تشکیل تعاونی­های تولیدی در مناطق روستایی (مطالعه­موردی : استان اردبیل) پژوهش­های جغرافیای انسانی، 80: 118-103.
رنجبر، س. و منفردی­راز، ب .1386. بررسی روش­های آموزش و ترویج بخش تعاون و ارائه راهکارها، ماهنامه تعاون، 190: 119-110.
شعبانعلی فمی، ح.، چوبجیان، ش.، رحیم­زاده، م. و رسولی، ف. 1385. شناخت و تحلیل سازه­های موفقیت شرکت­های تعاونی زنان در ایران، فصلنامه زنان، 2: 109-89 .
شهبازی، ا. 1381. روستازادگان دانشمند، چاپ اول، مؤسسه فرهنگی شقایق روستا، تهران.
طاهرخانی، م. و حیدری ساربان. 1383. نقش تعاونی­های تولیدی در توسعه مناطق روستایی (مطالعه­موردی: شهرستان مشکین شهر)، نشریه پژوهش­های جغرافیایی، 49: 126-115.
علی­بیگی، ا. و گلابی، س. 1392. تحلیل مشارکت زنان روستایی شهرستان فلاورجان در تعاونی­ها : کاربرد نردبان مشارکت شری آرنستین، فصلنامه علمی– پژوهشی زن و جامعه، 4: 43-21.
کلانتری، خ.، اسدی، ع.، رحیمیان، م.، محمدی، م.، انصاری، ع. و طرفی، ع. 1391. وضعیت سرمایه اجتماعی در تعاونی­های تولیدی روستایی شهرستان کوهدشت و عوامل مرتبط با آن، فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، 42: 152-129.
لطیفی، س.، سعدی، ح. و شعبانعلی فمی، ح. 1393. ارزیابی نقش تعاونی های فرش دستباف روستایی در توانمندسازی زنان قالیباف (مطالعه­موردی استان همدان)، جغرافیا و توسعه، (37): 132-119.
لهسایی­زاده، ع.، جهانگیری، ج. و خواجه­نوری. 1384 . بررسی مشارکت اقتصادی زنان (مطالعه­موردی: استان فارس)، مجله جامعه شناسی ایران، 6(3): 145-124.
هادی­زاده بزاز، م.، شایان، ح. و بوذرجمهر، خ. 1392. سنجش و ارزیابی عوامل مؤثر در بهبود عملکرد تعاونی­های تولید روستایی، مورد مطالعه : استان خراسان رضوی، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 4(6): 136-120.
Beugelsdijk, S. and Schaik, T. 2005. Differences in social capital Between 54 western European Regions, Regional studies.
Champoko, N. 2006. Cooperatives Group work. Combridge Harvard University.
Chant, S. 2003. New Contributions to the analysis of Poverty: methodological and conceptual challenges to understanding poverty from a gender perspective. Santiago: CEPALU.N. Women and Development.
Enternam, P. 2007. Reactions of Spanish cooperatives to globalization: India Discourse types, Journal of Rural Cooperation, 11-41.
Esim, S. Omeira. 2009. Rural women Producers and cooperatives in conflicts settings in the Arab states, the FAO-IFAS-ILO workshop on gaps, trends and current research in gender dimensions of agricultural and the rural employment: differentiated pathways out of poverty. Rome, 31 Murch-2 April 2009.
FAO. 2007. Laub R. Najros E, Sustainable Agriculture and Rural Development Policy. Brief FAO Publications Policy Brief series available. www.FAO.com/Resent Releases.
Portes, D. and Alejandro, P. 1998. Social Capital: it’s original and Application in Modern sociology, Annual Review of sociology, 24: 1-24.
Prokopy, L.S. 2004. Women’s participation in rural water supply projects in India: is it moving beyond tokenism and does it Mutter? Water Policy, 6: 103-116.
Riano, R. E. and Okali, C. 2008. Women’s empowerment through their participation in productive projects, Unsuccessful Experiences. Convergencia. UAEM. Mexico. 46: 100-122.
Shaver, K., Linda, R. and Scott. 1991. Person, Process, choice: the psychology of new venture crearion, Enrerpreneurship theory and practice, 39: 23-45.
Trauger, A., Sachs, C., Barbercheck, M., Kiman, N.E., Brasier, K. and Findeies, J. 2008. Agricultural Education: Gender Identity and knowledge Exchange. Journul of Rurul studies. 24: 432-439.