نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار توسعه روستایی، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

در دهه­های گذشته، تحولات اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور از یک­سو و آگاهی جمعیت از سوی دیگر سبب حرکات شدید مهاجرتی گردیده که این جابه‌جایی در بعضی مناطق کشور با شدت بیشتری همراه بوده است. مطالعات فراوانی در زمینه علل و پیامدهای مهاجرت روستاییان به شهر صورت­گرفته، ولی مطالعات کمتری در زمینه عوامل تعدیل مهاجرت روستاییان انجام گرفته است. این پژوهش به­منظور بررسی نقش و اهمیت بخش کشاورزی سنتی در پایداری جمعیت روستایی و جلوگیری مهاجرت روستا به شهر در شهرستان بهمئی (استان کهگیلویه و بویراحمد) صورت گرفته است. این تحقیق از نظر ماهیت جزء تحقیقات کمّی و روش تحقیق هم توصیفی، تحلیلی از نوع پیمایشی و ابزار جمع­آوری داده­ها پرسشنامه بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل سرپرست خانوارهای روستایی بخش ممبی از توابع شهرستان بهمئی در استان کهگلویه و بویراحمد بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شد و220 نفر سرپرست خانوار برای مطالعه انتخاب شدند که به شیوه نمونه­گیری طبقاتی به نسبت جمعیت هر روستا، اقدام به نمونه­گیری گردید. نتایج تحقیق نشان می­دهد که بیشترین منبع درآمد روستاییان منطقه از بخش کشاورزی سنتی بوده و توسعه بخش کشاورزی باعث کاهش روند مهاجرت از روستا به شهر شده و کاهش شکاف درآمدی روستا- شهری را به­همراه داشته است. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای تعداد دام سبک، مقدار اراضی و علاقه عاطفی به محیط روستا بیشترین تأثیر را در ماندگاری روستاییان داشته­اند. با توجه به شدت مهاجرت در این منطقه، کشاورزان نسبت به بقیه اقشار روستایی ماندگارتر بودند. با توجه به نتایج تحقیق تأکید بر سیاست دولت در سرمایه­گذاری و توجه بیشتر به بخش کشاورزی متناسب با وضعیت اقلیمی و پتانسیل­ها و محدودیت­ها و همین­طور ایجاد اشتغال در مناطق روستایی لازم به­نظر می­رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role and importance of agriculture to prevent of migration- Case study Bahmai County

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sadegh Ebrahimi 1
  • Hhasan Asadi KHob 2

1 Assistant Professor, Department of Rural Development, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

2 MSc, Department of Rural Development, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

چکیده [English]

In the past decade, developments in economic, social, governing the country's population on the one hand and knowledge of the immigration movement has been severe and in some areas this displacement is associated with greater severity. Among the main causes of rural migration to cities is the issue of employment. Because one of the main reasons for migration unemployment and the nature of  jobs The structural weaknesses in rural areas causes the villagers to gain better opportunities and seek to improve social conditions - economic and welfare of their lives to migrate to urban areas. Because the majority of jobs in rural areas are agriculture, investment and migration to the agricultural sector can reduce, eliminate unemployment and improve the welfare of the villagers. This study investigated the role and importance of agriculture in rural life and avoid the crowds in the city where Bahmai County has been made. The field research was a sample of 120 was calculated. The results show that the development of the agricultural sector is decreased by reducing rural-urban migration of rural income gap that the city has. Given the intensity of migration in this region, farmers were more lasting than other rural populations. According to the survey results, it is emphasized that the government's policy on investment and greater attention to agriculture as well as creating employment in rural areas seem to be necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • agriculture sector
  • Effective Factors
  • Bahmai County
اذانی، م. و بوستانی، س. 1390. تحلیلی بر عوامل مؤثر بر مهاجرت روستایی (نمونه موردی: شهرستان ممسنی)، فصلنامه علمی- پژوهشی فضای جغرافیایی دانشگاه آزاد واحد ابهر، 13(41) : 93-111.
بنی­اسدی، م.، زارع مهرجردی، م. و ورمزیاری، ح. 1391. بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر مهاجرت روستاییان در ایران. تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 5(1): 196 – 183.
تودارو، م. 1386. توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرجادی، چاپ چهاردهم، انتشارات کوهسار، تهران.
پاپلی یزدی، م.ح. و ابراهیمی. م. 1387. نظریه­های توسعه روستایی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهی (سمت)، چاپ پنجم، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، تهران.
خوش­فر، غ.، دانش، ی. و جوادی­نیا، ع. 1391. مطالعه جریان­های مهاجرتی و عوامل مؤثر بر آن در استان مازندران. فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی– فرهنگی، 1(4): 176- 147.
رمضانیان، م. و عبدل­زاده، ا. 1380. سالخوردگی جمعیت در بخش کشاورزی ایران. اقتصاد و توسعه کشاورزی، 36: 207- 207.
طالب، م. 1372. آزادسازی کشاورزی: توسعه کشاورزی یا مرگ روستاها. اقتصاد کشاورزی و توسعه، زمستان 1372، شماره ویژه : 260-249.
عابدی، ع. 1384. بررسی تأثیر عملکرد بخش کشاورزی بر مهاجرت از روستا به شهر. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اصفهان.
عنابستانی، ا. و عنابستانی، ز. 1390. فرآیند درآمدزایی و نقش آن در مهاجرت روستا به شهر. سبزوار. مجله پژوهش و برنامه شهری، 2(5): 133-146.
غفاری مقدم، ز. و صبوحی، م. 1383. بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت از روستا به شهر در ایران. ششمشن همایش اقتصاد کشاورزی، تهران، 13-1.
قاسمی سیانی، م. 1388، پیامدهای مهاجرت روستا –شهری نسل جوان روستایی، پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه، شماره دوم، بهار و تابستان (1388): 165-145.
کیانی، م.، اسدی، ع.، ورمزیاری، ح. و براتی، ع. 1395. مدل معادلات ساختاری و تلفیقی علل و پیامدهای مهاجرت روستایی در بخش کیان شهرستان نهاوند. توسعه محلی (روستایی –شهری)، 8 (2) : 339-358.
گراوند، ف. 1381. نقش کشاورزی در توسعه روستایی- مطالعه موردی شهرستان پلدختر. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، 100-75.
ملور، ج. 1383. توسعه کشاورزی در ایران. مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی، 12(45): 1-18.
Awumbila, Mariama. 2017. Drivers of Migration and Urbanization in Africa: Key Trends and Issues, United Nations Expert Group Meeting on Sustainable Cities, Human Mobility and International Migration, New York, 7-8 September 2017.
Bülent Yılmaz, A., İsmet, D., Erdoğan, A. and Wietze, L. 2010. Factors affecting rural development in turkey. Forest Policy and Economics. No 12, pp: 239–249.
Chukwuedozie, K., Ajaero, and Patience, C., Onokala. 2013. The Effects of Rural-Urban Migration on Rural Communities of Southeastern Nigeria, Hindawi Publishing Corporation International Journal of Population Researc, Volume 2013, pp: 1-10.
Goldsmit, P.D., Gumjal, K. and Ndaishikanye, B. 2002. Rural- urban migration and agriculture productivity, thy case of scnegal. Agricuttural ecoaomic, pp: 33-45.
Jeremy Desiré, Rakotonirin. and Jinhua, Cheng. 2015. Research on the Impacts of Rural-to-Urban Migration on Demographic Characteristics Regarding Economic Development in Madagascar, American Journal of Industrial and Business Management, 5. pp: 335-350
Porsena, M. 2009. Factors affecting the motivation of rural youth to farming. Roosta VA Towsee A Quarterly, Journal of Rural Development Studies. VOL. 13. NO.3, pp 32-35.
Seipel, M.D. 2004. The role of agriculture in rural development in Ghana. Phd thesis, Fculty of Agriculture Sceince, Truman State University.