نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی/ دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی/ دانشگاه سیستان و بلوچستان

10.22048/rdsj.2024.384033.2081

چکیده

امروزه نقش خلاقیت در اقتصاد جهانی و روند توسعه کشورها به قدری مهم و کلیدی ارزیابی شده است که، خلاقیت با سهمی چشم‌گیر توانسته نقشی اساسی در رشد و توسعه اقتصادی جهان ایفا نماید. از طرفی دیگر، توانمندی نیروی انسانی، توانسته پایداری این خلاقیت را برای سطوح مختلف یک کشور رقم بزند. براین اساس، هدف پژوهش حاضر واکاوی تأثیرگذاری خانوارهای توانمند بر شکل‌گیری روستاهای خلاق می‌باشد. پژوهش به لحاظ هدف،کاربردی است و روش پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی است. جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات به دو صورت اسنادی و میدانی(پرسشنامه) در 5 بعد توانمندی خانوارهای روستای(مؤثر بودن، معنی‌داری، شایستگی، اعتماد و حق انتخاب) انجام شد. جامعه‌آماری پژوهش شامل سرپرستان خانواردرروستاهای شهرستان رشتخوار بوده که براساس فرمول کوکران حجم نمونه 377 خانوار محاسبه و به صورت تصادفی ساده در سال 1401 توزیع شد. برای تحلیل داده‌ها از مدل تحلیل شبکه‌ای(ANP)، تحلیل‌های آماری ، تحلیل فضایی و نرم‌افزارهای Super Decisions ,GIS ، SPSS استفاده گردید، یافته‌های تحقق نشان داد که شاخص‌های خلاقیت خانوارها(9725/0)، اهمیت شغلی(9177/0)، شخصیت خانوارها(8847/0) دارای بیشترین وزن هستند. بنابراین مدل برازش شده برای انجام پژوهش مناسب بوده و بیانگر دهنده رابطه خطی و مستقیم بین توسعه شکل‌گیری روستاهای خلاق و خانوارهای روستایی توانمند در منطقه مورد مطالعه است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که، از عوامل اصلی عدم گسترش شکل‌گیری سکونتگاه‌های خلاق در مناطق روستایی در سطح روستاهای شهرستان رشتخوار می‌توان به تأمین نیازهای مالی از سمت مدیران دستگاه های ذی ربط دولتی و خصوصی اشاره کرد. در این راستا به با توجه به روند جهانی شدن روستاها، وضعیت پایین تحصیلی در بین خانوارها می‌تواند چراغ قرمزی برای برنامه‌ریزان روستایی باشد پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analyzing the influence of capable households on the formation of creative villages (case study: villages of Roshtkhar Township)

نویسندگان [English]

  • Ali Eizadi 1
  • Seyed Hadi Tayebnia 2

1 Geography/ USB

2 Associate Professor of Geography/ university of Sistan and Baluchestan

چکیده [English]

Today, the role of creativity in the world economy and the development process of countries has been assessed as so important and key that creativity has played a significant role in the economic growth and development of the world. On the other hand, the capability of human resources has been able to establish the sustainability of this creativity for different levels of a country. Therefore, the purpose of this research is to analyze the influence of capable households on the formation of creative villages. The purpose of the research is applied, and the research method is descriptive-analytical. Data and information were collected in both documentary and field form (questionnaire) in 5 dimensions of village households' capabilities (effectiveness, meaningfulness, competence, trust and right to choose). The statistical population of the research included heads of households in the villages of Roshtkhar Township, which was calculated based on Cochran's formula, and the sample size of 377 households was calculated and distributed randomly. To analyze the data of the methods, the network analysis model (ANP) and statistical analysis, spatial analysis and Super Decisions, GIS, SPSS software have been used. The realization findings show that the indicators of creativity of households (0.9725), job importance (0.9177), personality of households (0.8847) have the highest weight. Therefore, the fitted model is suitable for conducting the research, which shows a linear and direct relationship between the development of the formation of creative villages and capable rural households in the study area. Rural areas in the villages of Roshtkhar Township can be mentioned to provide financial needs from the managers of relevant government and private institutions. In this regard, considering the trend of globalization of villages, it is suggested that the low level of education among households can be a red light for rural planners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • empowerment
  • rural households
  • creative village
  • Roshtkhar Township