نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران، ایمیل سازمانی y.shirmohammadi@pnu.ac.ir

2 کارشناس ارشد گروه مدیریت جهانگردی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی4697- 19394، تهران، ایران

10.22048/rdsj.2024.339692.2017

چکیده

سازمان‌های گردشگری نیازمند برقراری ارتباط و تعامل با گردشگران از طریق رسانه‌های اجتماعی هستند. از طریق پلت‌فرم‌های رسانه‌های اجتماعی، گردشگران به طور مستقل اطلاعات را تولید و به اشتراک می‌گذارند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات کیفیت داده‌کاوی بر پذیرش اطلاعات توسط گردشگران در پلت‌فرم‌های رسانه‌های اجتماعی از طریق متغیر میانجی اثرات تشخیصی درک شده، اعتبار اطلاعات در روستاهای هدف گردشگری استان خوزستان انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از حیث جمع‌آوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی و از شاخه مطالعات میدانی به شمار می‌آمد و از نظر ماهیت از نوع تحقیقات همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش گردشگران روستاهای هدف گردشگری استان خوزستان می‌باشد. به دلیل عدم دسترسی به تمامی مراجعه‌کنندگان تعداد جامعه مورد مطالعه نامحدود در نظر گرفته شد. در این پژوهش روش نمونه‌گیری، روش نمونه گیری در دسترس می‌باشد و بر اساس جدول مورگان و کرجسی نمونه 384 نفر تعیین شد. روش‌های گردآوری اطلاعات پژوهش به دو شیوه کتابخانه‌ای و میدانی بوده است. در این پژوهش برای سنجش روایی از روایی ظاهری و محتوایی و همچنین روایی سازه استفاده شد و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی بهره گرفته شد. نتایج حاصل از تحلیل معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS نشان داد که کیفیت داده‌کاوی بر اثرات تشخیصی درک شده و اعتبار اطلاعات تأثیر‌گذار بود. اثرات تشخیصی درک شده و اعتبار اطلاعات بر پذیرش اطلاعات مؤثر بودند. همچنین اثرات ریسک درک شده بین کیفیت داده‌کاوی و اثرات تشخیصی درک شده و بین کیفیت داده‌کاوی و اعتبار اطلاعات نقش تعدیل‌کننده داشت. ازطرفی اثرات تشخیصی درک شده و اعتبار اطلاعات، نقش میانجی بین کیفیت داده‌کاوی و پذیرش اطلاعات داشتند. براساس نتایج حاصل از یافته‌های تحقیق پیشنهاد می شود، مدیران صفحات و وبلاگ‌های فعال درپلت فرم‌های رسانه‌های اجتماعی مختلف نسبت به ارائه اطلاعات به روز و کارآمد بصورت مستمر اقدام نموده و با توجه به نیازهای کاربران ، با تولید محتوای متنی مناسب و فایل‌های تصویری یا ویدیویی قابل دانلود، اطلاعات ارائه شده به کاربران را افزایش دهند.ضمن اینکه با طرح سؤال و یا چالش، محتوای ارائه شده را کاربردی‌تر کرده و مخاطب را به شکل مستقیم با محتوا درگیر کنند

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effects of data mining quality on the acceptance of information by tourists in social media platforms: the case study of tourism target villages in Khuzestan province.

نویسندگان [English]

  • Yazdan Shirmohammadi 1
  • Elham Khozestan 2

1 Associate Professor, Department of Business Administration, Payam Noor University, Tehran, Iran, organizational email y.shirmohamadi@pnu.ac.ir

2 Master of Tourism Management, Payame Noor University, PO Box 4697-19394, Tehran, Iran

چکیده [English]

Tourism organizations need to communicate and interact with tourists through social media. Through social media platforms, tourists independently generate and share information .The present study was conducted to investigate the effects of data mining quality on the acceptance of information by tourists on social media platforms through the mediating variable of perceived diagnostic effects, information validity in tourism target villages of Khuzestan province. It is an applied research in terms of purpose, a descriptive one, a branch of field studies, in terms of data collection, and a correlation one in terms of its nature. The statistical population of this study is tourists from the target villages of tourism in Khuzestan province. Due to the lack of access to all respondents, the study population was considered unlimited. In this study,the sampling method is convenience sampling, and based on Morgan and Krejcie table، the sample size was determined to be 384. The research data collection methods were library and field methods. In this research, face and content validity as well as construct validity were used to measure validity, and Cronbach's alpha coefficient and composite reliability coefficient were used to measure reliability. The results of structural equation analysis with PLS software showed that data mining quality was adequate on perceived diagnostic effects and information validity.Perceived diagnostic effects and information validity were effective on information acceptance. Also, the effects of perceived risk had a moderating role between the quality of data mining and the perceived diagnostic effects and between the quality of data mining and the validity of information. On the other hand, the perceived diagnostic effects and information validity had a mediating role between data mining quality and information acceptance. Based on the results of the research findings, it is suggested that the managers of pages and blogs active in different social media platforms should continuously provide updated and efficient information and according to the needs of users, by producing suitable textual content and image files. or a downloadable video, increase the information provided to the users. At the same time, by posing questions or challenges, they make the presented content more practical

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information acceptance
  • data mining
  • social media
  • village
  • tourism