نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 گروه جغرافیا دانشگاه پیام نور ، تهران ، ایران

4 گروه علوم سیاسی، پیام نور

10.22048/rdsj.2024.397143.2099

چکیده

امروزه نیاز فزاینده به کارآفرینی روستایی جهت ایجاد فرصت های شغلی زیاد برای روستاییان بیش از گذشته احساس می شود. که مى‌توانند در افزایش تولید، ارتقاى سطح درآمد و بهبود وضعیت اجتماعى مردم مؤثر باشند.پژوهش حاضر با هدف تبیین الگوی موانع و مشکلات توسعه کارآفرینی روستایی در شرکت های تعاونی و کشاورزی انجام گردید. تحقیق به‌ صورت کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی تفسیری انجام شد. جامعه آماری تحقیق مدیران و کارشناسان کارآفرین شرکت های تعاونی و کشاورزی در سال 1401 می‌باشند که با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند 25 نفر تا حد رسیدن به اشباع اطلاعاتی انتخاب شدند و جهت گردآوری داده‌ها از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته و جهت آنالیز داده‌ها از روش تحلیل پدیدارشناسی اسمیت و همکاران استفاده گردید.بر اساس تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، درمجموع 105 مضمون، 12 مضمون فرعی و 5 مضمون اصلی، استخراج و طبقه‌بندی شدند. این پژوهش تلاش می‌کند تا مشکلات و چالش‌های پتانسیل کارآفرینی روستایی را کشف کند که هدف این مقاله بر شناسایی مشکلات مختلف مرتبط با کارآفرینی روستایی تمرکز دارد. نتایج بیانگر آن بودند که موانع و مشکلات توسعه کارآفرینی روستایی در شرکت های تعاونی و کشاورزی مشتمل بر تم‌های فرهنگ، ساختار سازمانی، حمایت های کارآفرینی، ساختار کارآفرینی و مدیریت بود. مدیران شرکت های تعاونی و کشاورزی بایستی سطح دانش و مهارت های مدیریت خود را با شرکت در کارگاه ها و سمینارها افزایش دهند. چرا که این مهارت ها باعث افزایش عملکرد کلی شرکت های تعاونی و کشاورزی می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Explaining the pattern of barriers and problems of rural entrepreneurship development in cooperative and agricultural companies: a phenomenological study

نویسندگان [English]

  • reza Norouzi ajirloo 1
  • moslem soleymanpor 2
  • MohammadKarim Raesi 3
  • Javad Asghari Rad 4

1 Department of Business Management, Payame Noor university, Tehran, Iran

2 Department of Business Management, Payame Noor university, Tehran, Iran

3 Assistant Prof., Department of Geography and Rural Planning , Payame Noor university, Tehran, Iran

4 Department of polotics. pnu

چکیده [English]

Abstract

Today, the growing need for rural entrepreneurship to create many job opportunities for villagers is felt more than in the past. which can be effective in increasing production, improving the level of income and improving the social status of the people. The present study was conducted with the aim of explaining the pattern of obstacles and problems in the development of rural entrepreneurship in cooperative and agricultural companies. The research was conducted qualitatively and with an interpretive phenomenological approach. The statistical population of the research is managers and entrepreneurial experts of cooperative and agricultural companies in 2022, who were selected using purposeful sampling of 25 people until reaching information saturation, and to collect data from in-depth semi-structured interviews and to analyze data using Smith's phenomenological analysis method. and colleagues were used. Based on data analysis, a total of 105 themes, 12 sub-themes and 5 main themes were extracted and classified. This research tries to discover the problems and challenges of the potential of rural entrepreneurship, the purpose of this article is to identify various problems related to rural entrepreneurship. The results indicated that the obstacles and problems of rural entrepreneurship development in cooperative and agricultural companies included the themes of culture, organizational structure, entrepreneurship support, entrepreneurship structure and management. Managers of cooperative and agricultural companies should increase their level of knowledge and management skills by participating in workshops and seminars. Because these skills increase the overall performance of cooperative and agricultural companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • development
  • rural entrepreneurship
  • cooperative and agricultural companies
  • phenomenological study