نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

3 عضو هیأت علمی / دانشگاه زنجان

10.22048/rdsj.2024.379271.2074

چکیده

با توجه به شباهت اقلیمی و محیطی مجموع سه استان شمالی ایران و کشور هلند، همواره این سؤال مطرح است که چرا سطح توسعه بخش کشاورزی در این دو پهنه جغرافیایی تا این حد متفاوت است و آیا امکان الگوبرداری از هلند برای تسریع در فرایند رشد و توسعه ایران (استان‌های شمالی) وجود دارد. هدف پژوهش حاضر، تعیین سطح توسعه‌یافتگی بخش کشاورزی سه استان شمالی ایران (گیلان، مازندران و گلستان) و کشور هلند می‌باشد. برای دستیابی به این هدف، از الگوی تصمیم‌گیری چندمعیاره MARCOS استفاده شد. مهم‌ترین دلیل استفاده از این روش، اطمینان‌بخشی و دقت بیشتر در حل مسائل تصمیم‌گیری‌های چندمعیاره می‌باشد؛ روشی مبتنی بر سلسله مراتب و شناخت شرایط و محدودیت‌ها برای حل مشکلات کسب‌وکار در دنیای واقعی. آمار و اطلاعات مورد نیاز از آم ارنامه‌های کشاورزی و پایگاه‌های اطلاعاتی مانند بانک جهانی، سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی به‌دست آمد. نتایج حاصل مؤکد فاصله زیاد سطح توسعه‌یافتگی استان‌های شمالی ایران در مقایسه با کشور هلند در حوزه‌های زراعت، باغبانی، دامپروری، مکانیزاسیون و آموزش و زیرساخت می‌باشد. از مهم‌ترین دلایل موفقیت هلند استفاده از فناوری‌های برتر و گلخانه‌های پیشرفته، اعم از کشاورزی هیدروپونیک، استفاده از انرژی زمین گرمایی، فناوری نورافشانی مصنوعی و راهکارهای آبکشتی و هواکشتی است؛ لذا حمایت از توسعه این فناوری‌ها در کشور می‌تواند شکاف توسعه‌یافتگی بخش کشاورزی در استان‌های شمالی ایران را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating development of agriculture sector in Iran's three northern provinces rural areas compare to Netherlands based on the MARCOS approach

نویسندگان [English]

  • Alireza Shafaeieh Najjar 1
  • Mohammad Kavoosi-Kalashami 2
  • Heydar Gholizadeh 3

1 Department of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran

2 Associate Professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan

3 Academic member / University of Zanjan

چکیده [English]

Considering the climatic similarity of Iran's three northern provinces compared to the Netherlands, why does Iran have a low level of development in the agricultural sector? Can the Netherlands development model be used for the development of Iran's agricultural sector? The purpose of this research is to determine the level of development of the agricultural sector in the three northern provinces of Iran (Guilan, Mazandaran and Golestan) compare to the Netherlands. To achieve this goal, the MARCOS approach was used. The most important reason for using this method is more confidence and accuracy in solving multi-criteria decision problems. A method based on hierarchy and knowledge of conditions and limitations to solve business problems in the real world. The required statistics and information are obtained from agricultural statistics and databases such as the World Bank, the World Food and Agriculture Organization. The final results show the low level of development of Iran's three northern provinces compared to the Netherlands.this backwardness can be seen in: agriculture, horticulture, animal husbandry, mechanization, education and infrastructure sector. One of the most important reasons for the Netherlands success of is to use of advanced technologies and advanced greenhouses, including hydroponic agriculture, geothermal energy, artificial lighting technology, and hydroponics and aeronautics solutions. Therefore, Supporting the introduction of new technologies in the country can speed up the development of agricultural sector in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Levels of development
  • Netherlands
  • Decision matrix
  • MARCOS method
  • Iran three northern provinces